Registrace Webhosting

Zvolte tarif

5 procesů 10 GB web 5 GB emaily 1 GB databáze 30,- Kč / měsíc
10 procesů 20 GB web 10 GB emaily 2 GB databáze 85,- Kč / měsíc
5 procesů 10 GB web 5 GB emaily 1 GB databáze 42,- Kč / měsíc
10 procesů 20 GB web 10 GB emaily 2 GB databáze 110,- Kč / měsíc

Příplatkové balíčky

Až 25 domén 30 ,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu 40 ,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu 150 ,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu 290 ,- Kč / měsíc
Certifikáty bez veřejné IPv4 adresy 15 ,- Kč / měsíc
Zálohování webhostingového účtu 10 ,- Kč / měsíc
Sdílení kontaktů, kalendářů a jiné Počet licencí 30 ,- Kč / měsíc
Nástroj pro synchronizaci Počet licencí 40 ,- Kč / měsíc

Domény Přidat doménu

Registrace a převody domén na tento tarif je možné provést až po přihlášení do administrace hostingu v sekci DOMÉNY.
Cena
V současné době nejsou žádné dárky k dispozici ?

na 12měsíců : 0,- Kč bez DPH

Groupware na 12měsíců : 30,- Kč bez DPH

Groupware PLUS na 12měsíců : 40,- Kč bez DPH

Inode PLUS na 12měsíců : 70,- Kč bez DPH

Mailbox PLUS na 12měsíců : 40,- Kč bez DPH

Mailbox PROFI na 12měsíců : 150,- Kč bez DPH

Mailbox EXTRA na 12měsíců : 290,- Kč bez DPH

Disk PLUS na 12měsíců : 70,- Kč bez DPH

Databáze PLUS na 12měsíců : 50,- Kč bez DPH

Databáze PROFI na 12měsíců : 150,- Kč bez DPH

Databáze VPS SSD na 12měsíců : 190,- Kč bez DPH

Veřejná IP adresa na 12měsíců : 50,- Kč bez DPH

SSL PLUS na 12měsíců : 15,- Kč bez DPH

Doména PLUS na 12měsíců : 30,- Kč bez DPH

Backup PLUS na 12měsíců : 10,- Kč bez DPH

Slevový kupón - 0,- Kč bez DPH

bez DPH

Sazba DPH: 21%

Cena k úhradě: 0,- Kč s DPH

Přihlašovací údaje do administrace hostingu (webcontrolu)

Majitel účtu

?
?

Fakturační adresa

?
?

Kontaktní osoba

Další poznámky k objednávce

Email pro zaslání kupónu

?

Souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasím, aby mi společnost Webglobe, s.r.o., IČO: 26159708, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zápis v OR, sp.zn.: C 75587 vedená u soudu v Praze (dále jen „ Poskytovatel “), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení , ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti a zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména sdělení týkající se nabídek na poskytování služeb, novinek, newsletteru, slevových akcí, a jiných obdobných sdělení Poskytovatele v rámci jím poskytovaných služeb.

Poskytovateli za účelem zasílání výše uvedených obchodních sdělení uděluji souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a mého telefonního čísla (dále jen „ osobní údaje “). Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let od jeho udělení.

Poskytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Poskytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Poskytovatele: help@savana.cz , nebo zasláním na adresu Poskytovatele: Děčín – Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502.  Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.  

Beru na vědomí, že mám zejména právo:

- požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Poskytovatel je povinen mi ji poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;  

- požadovat od Poskytovatele vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Poskytovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;  

- se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Poskytovatele, a pokud jim Poskytovatel nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;  

- žádat Poskytovatele o aktualizaci svých osobních údajů;  

- na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;  

- žádat Poskytovatele o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.  

Poskytovatele lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

- na adrese: Děčín - Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502,  

- e-mail: help@savana.cz,  

- telefon: +420 478 472 100.  

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Webglobe, s.r.o.

platné od 01.01.2022

Obecné obchodní podmínky

 1. Definice pojmů

  1. Poskytovatelem se rozumí společnost Webglobe, s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, v oddíle C, vložka 75587, IČO: 26159708, DIČ: CZ26159708.

  1. Zákazníkem se rozumí fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje Služby (jak jsou definovány níže) na základě Smlouvy (jak je definována níže). Za svéprávnou se považuje osoba, která dosáhla věku 18 let (pokud již nebyla svéprávnost soudem přiznána ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo neuzavřela manželství, čímž nabyla svéprávnost dle ustanovení § 30 občanského zákoníku) a je plně svéprávná ve smyslu občanského zákoníku (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem.

  1. Obecnými obchodními podmínkami (též jen „ OOP“ ) je část těchto obchodních podmínek vymezena a označena jako „Obecné obchodní podmínky“. OOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (dále též jen „NOZ“). OOP jsou závazné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Poskytovatel poskytuje Službu (jak je definována níže) Zákazníkovi. OOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

  1. Zvláštními podmínkami ( též jen „ZP“) je část těchto obchodních podmínek vymezena a označena jako „Zvláštní obchodní podmínky“. ZP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ, které navazují a upřesňují OOP a v podrobnostech upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování jednotlivé konkrétní Služby Zákazníkovi nebo práva a povinnost smluvních stran při účasti Zákazníka v Provizním systému společnosti savana (jak je definován v ZP). V případě rozporu mezi ZP a OOP mají přednost ZP, pokud není v ZP výslovně stanoveno jinak. ZP ke konkrétní Službě čerpané Zákazníkem na základě Smlouvy (jak je definována níže), tvoří nedílnou součást Smlouvy (jak je definována níže).

  1. Obchodními podmínkami se má na mysli tento dokument, tedy OOP a ZP. Obchodní podmínky jsou v účinném znění zveřejněny na Webových stránkách Poskytovatele (jak jsou definovány níže).

  1. Formulářem se má na mysli elektronický formulář umístěný na Webových stránkách Poskytovatele (jak jsou definovány níže). Prostřednictvím Formuláře předkládá Zákazník Poskytovateli Objednávku (jak je definována níže).

  1. Objednávkou se má na mysli požadavek ze strany Zákazníka na poskytnutí určité konkrétní Služby dle nabídky Poskytovatele. Zákazník v Objednávce specifikuje Službu, o jejíž poskytnutí má zájem a vyplní nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Objednávku zasílá Zákazník Poskytovateli prostřednictvím Formuláře.

  1. Službou se rozumí kterákoli z placených či neplacených služeb poskytovaných Poskytovatelem, zejména webhosting, registrace doménových jmen, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.

  1. Ceníkem služeb se rozumí ceny jednotlivých služeb uveřejněné na Webových stránkách Poskytovatele. Cena jednotlivých Služeb je uvedena zvlášť u konkrétní Služby na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Smlouvou se rozumí smluvní vztah uzavřený mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který se řídí ustanoveními OOP, příslušnými ZP dle konkrétní Služby, Ceníkem služeb a v konkrétních podmínkách rovněž aktuální nabídkou na webových stránkách Poskytovatele (tarify, technické konkrétní parametry jednotlivých služeb, slevové akce), či zvláštními ujednáními mezi stranami. Odchylná ujednání stran a podmínky uvedené v aktuální nabídce na Webových stránkách Poskytovatele mají v konkrétním případě před obecnými ustanoveními OOP a ZP přednost. Smlouvou se má na mysli Smlouva uzavřená na dobu určitou, nebo neurčitou.

  1. Webovými stránkami Poskytovatele se rozumí domovské stránky Poskytovatele dostupné na adrese https://www.savana.cz.

  1. Písemnou formou (písemný, písemně) se rozumí sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické a doručené na kontaktní adresu (e-mailovou adresu) pro písemný styk druhé smluvní strany nebo uvedené na Webových stránkách Poskytovatele a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě internet. Za Písemnou formu se považuje i vyplnění formuláře a odeslání formuláře Zákazníkem na Webových stránkách Poskytovatele nebo sdělení Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Spotřebitel je Zákazníkem a současně osobou dle ustanovení § 419 NOZ, tedy člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (v daném případě Smlouvu s Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná.

  1. Uživatelským účtem se má na mysli uživatelské rozhraní zpřístupněné Zákazníkovi v systému Poskytovatele na základě Zákazníkem odeslané Objednávky a uzavřené Smlouvy.

 1. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy

  1. Tyto OOP a ZP, spolu s Ceníkem a aktuální nabídkou na Webových stránkách Poskytovatele účinnými v den uzavření Smlouvy stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování Služeb Poskytovatelem a současně vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.

  1. Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Zákazníkovi výhradně na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za podmínek upravených v těchto OOP, ZP a konkrétnostech rovněž Ceníkem služeb a zvláštními nabídkami Poskytovatele dostupnými na Webových stránkách Poskytovatele, pokud takové jsou. Součástí Smlouvy se rovněž stávají i další přílohy, které jsou takto označeny a veškeré následně uzavřené písemné dodatky ke Smlouvě.

  1. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi Služby a Zákazník se zavazuje za poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli odměnu a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost k řádnému poskytnutí Služeb, nebo Služby.

  1. Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem OOP, ZP, Ceníku služeb a případných zvláštních podmínek uvedených na Webových stránkách Poskytovatele a výslovně potvrzuje, že s jejich zněním souhlasí.

  1. Tyto OOP, ZP a nabídka s popisem Služby na Webových stránkách Poskytovatele se v plném rozsahu uplatní i pro Služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně (bezplatné tarify webhostingu, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.). To neplatí u těch ustanovení OOP nebo ZP, u nichž je výslovně uvedeno, že se pro Služby poskytované Poskytovatelem bezplatně neuplatní nebo u těch ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že se pro Služby poskytované bezplatně uplatnit nemohou.

 1. Vznik, zánik a trvání smlouvy

  1. Uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem předchází zpravidla objednávka některé z nabízených Služeb Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele prostřednictvím Formuláře. Vyplněním a odesláním Formuláře Poskytovateli dle předchozí věty vyjadřuje Zákazník souhlas s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Odeslání Formuláře se považuje za učinění Objednávky. Před odesláním Formuláře je Zákazník povinen seznámit se s Obchodními podmínkami. Před odesláním Formuláře rovněž udělí Zákazník souhlas s Obchodními podmínkami. Zákazník je povinen do Formuláře vyplnit údaje řádně, pravdivě a úplně. Součástí Formuláře je i informace o konkrétní Službě, o jejíž poskytnutí má Zákazník zájem a její cena dle Ceníku služeb.

  1. V návaznosti na doručení Objednávky Poskytovateli, zašle Poskytovatel písemně na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce výzvu k provedení platby ve smyslu čl. 5.2. OOP. Ke zprávě zaslané Poskytovatelem Zákazníkovi jsou připojeny rovněž tyto Obchodní podmínky. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsání částky dle věty první tohoto článku na účet Poskytovatele. Způsob uzavření Smlouvy dle čl. 3.1. a 3.2. OOP nevylučuje, aby Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem byla uzavřena rovněž jakýmkoliv jiným způsobem, z něhož je patrná souladná vůle stran směřující k uzavření Smlouvy, za předpokladu, že ji smluvní strany projeví písemně. U smluv týkajících se Služeb, které mají být Zákazníkovi poskytovány bezúplatně, je Smlouva uzavřena okamžikem doručení písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli.

  1. Odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy dochází ke zřízení Uživatelského účtu. Ze svého Uživatelského účtu může Zákazník provádět správu některých technických parametrů poskytnutých Služeb a popř. objednávat Služby Poskytovatele. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami. Poskytovatel může Zákazníkovi Uživatelský účet pozastavit nebo zrušit v návaznosti na postup dle čl. 4.3 OOP.

  1. Poskytovatel zahájí poskytování Služeb až okamžikem, kdy je na bankovní účet Poskytovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (na základě údajů poskytnutých Zákazníkovi ve výzvě k provedení platby dle čl. 5.2. OOP) vyplývající ze zadané Objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění Služby Poskytovatelem nutné, aby Zákazník k Objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých Služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon, případně jiné právní jednání (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Poskytování Služeb Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně je zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy.

  1. Smlouva může být mezi stranami uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Délka trvání Smlouvy na dobu určitou je v tomto případě určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka dle Objednávky. V tomto případě, pokud není v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, odpovídá doba trvání Smlouvy délce příslušného fakturačního období (zpravidla 1 rok).

  1. Smlouva na dobu určitou může být mezi stranami uzavřena i opakovaně, s tím, že za okamžik uzavření nové Smlouvy se považuje okamžik, kdy na základě výzvy Poskytovatele k platbě na další fakturační období bude na bankovní účet Poskytovatele přijata platba na toto další fakturační období. Poskytovatel v případě uzavření nové Smlouvy na dobu určitou, na základě postupu dle předchozí věty, není vázán podmínkami předcházející Smlouvy a je oprávněn navrhnout Zákazníkovi nové podmínky. Pokud tak neučiní, má se za to, že podmínky nově uzavřené Smlouvy jsou shodné s podmínkami Smlouvy původní.

  1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:

 1. písemnou dohodou smluvních stran;

 1. jednostranným odstoupením ze strany Poskytovatele v případě porušení povinností Zákazníka, tam kde to příslušné ustanovení OOP, ZP nebo jiné ustanovení Smlouvy přímo umožňuje nebo pokud Zákazník neodstranil porušení ustanovení OOP, ZP nebo jiného ustanovení Smlouvy postupem dle čl. 4.3. OOP;

 1. u Smlouvy uzavřené na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána;

 1. u Smlouvy na dobu neurčitou též výpovědí jedné ze smluvních stran.

  1. O odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.7 písm. b) OOP zašle Poskytovatel písemné vyrozumění Zákazníkovi, přičemž okamžikem odstoupení od Smlouvy zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat sjednanou Službu. Tím však není dotčeno právo Poskytovatele požadovat případnou náhradu škody, smluvní pokutu, nebo zaplacení poměrné části ceny již poskytnuté Služby.

  1. Výpovědní doba u Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.

 1. Pozastavení a přerušení poskytování služeb

  1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit, nebo omezit poskytování Služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování Služeb. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování Služeb s dostatečným předstihem.

  1. Konkrétní podmínky ohledně garance dostupnosti Služby a nároků Zákazníka v případě nedodržení podmínek dostupnosti Služby ze strany Poskytovatele jsou závislé na parametrech Služby (odpovídají zvolenému tarifu) a jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení OOP nebo ZP nebo jiných podmínek Smlouvy ze strany Zákazníka (i u těch ustanovení, u nichž to není explicitně uvedeno), a to dle úvahy Poskytovatele i bez předchozího upozornění Zákazníka. V takovém případě Poskytovatel vyzve písemně Zákazníka ke zjednání nápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálně tří (3) dnů. Pokud Zákazník porušení a jeho případné následky neodstraní ve shora uvedené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn postupem podle čl. 3.7. písm. b) OOP od Smlouvy odstoupit.

 1. Cena a platební podmínky

  1. Cena Služby je určena na základě Ceníku služeb účinného v okamžiku objednání Služby Zákazníkem, s přihlédnutím k případným zvláštním nabídkám Poskytovatele uvedeným na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Při objednání Služby dle čl. 3.1. OOP či opakovaném uzavření Smlouvy postupem dle čl. 3.6. OOP bude Zákazníkovi odeslána výzva k platbě (zálohová faktura) do 7 dnů od zadání objednávky Zákazníkem. Po provedení úhrady dle výzvy k platbě zašle Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě mající náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Na žádost může být řádný daňový doklad dle čl. 5.2. OOP zaslán Zákazníkovi též poštou na adresu uvedenou v objednávce Služeb. Poštovné a administrativní poplatek budou v takovém případě účtovány dle účinného Ceníku služeb a provozovatele poštovních služeb.

  1. V případě, kdy platba za Službu nebyla Zákazníkem uhrazena předem na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), je splatnost daňových dokladů vystavených Poskytovatelem stanovena na 14 dnů od vystavení příslušného dokladu.

  1. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0, 1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je připsání příslušné částky na účet Poskytovatele nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně Poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn využít postup dle čl. 4.3. OOP, tj. pozastavit poskytování Služeb Zákazníkovi a v případě nezjednání nápravy od Smlouvy odstoupit.

  1. Ustanovení čl. 5.1. – 5.5. OOP se neuplatní u Smlouvy, na jejichž základě jsou Zákazníkovi Služby poskytovány bezúplatně.

 1. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací

  1. Zákazník je povinen pro účely zpřístupnění Služeb (zejména registraci doménového jména) předložit Poskytovateli pravdivé a úplné informace (zejména kontaktní údaje). Za tyto informace uvedené při registraci Zákazník plně odpovídá včetně všech případných odpovědnostních důsledků vzniklých uvedením nesprávných údajů.

  1. Zákazník je povinen udržovat údaje ve smyslu předchozího článku Služeb úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v klientské sekci. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP, tj. poskytování Služeb pozastavit a v případě, že Zákazník nezjedná nápravu, od Smlouvy odstoupit.

  1. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit pravdivost poskytnutých údajů a vyžádat si od Zákazníka vyjádření nebo osvědčení o pravdivosti údajů v přiměřené lhůtě. Mezi situace, kdy jsou poskytované údaje Zákazníka ze strany Poskytovatele automaticky považovány za zavádějící, nepravdivé nebo neaktuální patří zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost doručení jakýchkoliv zpráv zasílaným Poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovaná nedostupnost Zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo nereagování Zákazníka na písemnou výzvu Poskytovatele zaslanou na uvedenou kontaktní adresu po dobu delší než 5 dnů.

  1. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě (s výjimkou osoby patřící do stejného koncernu ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společností a družstev) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smlouvy.

  1. Závazek mlčenlivosti dle předchozího článku se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištění Služeb pro Zákazníka (např. v případě registrace doménového jména). Povinnost mlčenlivosti dále nedopadá na informace vyžadované orgány činnými v trestním, či správním řízení, soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

  1. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků. Poskytovatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „ Nařízení“).

  1. Poskytovatel prohlašuje a Zákazník, který je fyzickou osobou (dále jen „ Subjekt údajů“), bere na vědomím, že od uzavření Smlouvy bude Poskytovatel pro účely plnění Smlouvy, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, zpracovávat osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:

   1. jméno a příjmení,

   2. adresa,

   3. telefonní číslo,

   4. e-mail.

  1. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Poskytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje třetí osobě bez mého souhlasu.

  1. Poskytovatel předkládá Subjektu údajů v souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízení následující údaje:

   1. totožnost Poskytovatele, jako správce osobních údajů: Webglobe, s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 30815, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659, e-mail: help@savana.cz , tel: +420 478 472 100,

   2. osobní údaje Poskytovatel zpracovává pro účely plnění Smlouvy a v té souvislosti identifikace Subjektu údajů, fakturace, poskytování Služeb, a právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

   3. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů po dobu trvání Smlouvy,

   4. Subjekt údajů je oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (blíže viz níže),

   5. Subjekt údajů má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

   6. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  1. Poskytovatel usnadňuje výkon práva Subjektů údajů vyplývajících z Nařízení. Poskytovatel poskytuje informace o přijatých opatřeních k žádostem Subjektu údajů bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádost. Tuto lhůtu může Poskytovatel v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Poskytovatel informuje Subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytne informace Poskytovatel v elektronické formě, je-li to možné, pokud Subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

  1. Pokud Poskytovatel opatření k příslušné žádosti Subjektu údajů nepřijme, pak o této skutečnosti informuje bezodkladně Subjekt údajů a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí příslušné žádosti, vyrozumí Subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření. Subjekt údajů je v takovém případě oprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů a podat návrh k příslušnému soudu.

  1. Veškeré informace a úkony poskytuje a činí Poskytovatel bezplatně, vyjma případů, kdy jsou žádosti podané Subjektem údajů zjevně bezdůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak je Poskytovatel oprávněn buď uložit k úhradě Subjektu údajů administrativní poplatek, nebo odmítnou žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učinění požadovaných úkonů.

  1. Pokud by měl Poskytovatel důvodné pochybnosti o totožnosti Subjektu údajů, je oprávněn si od Subjektu údajů vyžádat doplnění dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti Subjektu údajů.

  1. Jakákoli fyzická osoba, včetně Subjektu údajů, má právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přistup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

   1. účely zpracování,

   2. kategorie dotčených osobních údajů,

   3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

   4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

   5. pokud Poskytovatel osobní údaje zpracovává, pak má fyzická osoba, včetně Subjektu údajů práva jako Subjekt údajů odst. 6.9.4. a 6.9.5. OOP

   Poskytovatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

  1. Subjekt údajů má právo žádat Poskytovatele, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, stejně tak, aby údaje doplnil neúplné údaje.

  1. Subjekt údajů má právo žádat Poskytovatele, aby vymazal jeho osobní údaje. Poskytovatel je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení.

  1. Subjekt údajů má právo žádat Poskytovatele, aby omezil zpracování jeho osobních údajů. Poskytovatel je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení.

  1. Subjekt údajů na přenos osobních údajů k jinému správci, a to tak, že získá údaje od Poskytovatele ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo má právo, aby Poskytovatel předal osobní údaje jinému správci osobních údajů.

  1. V případě, že by došlo k porušení zabezpečení osobních údajů a tento případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí Poskytovatel toto porušení bez zbytečného odkladu Subjektu údajů.

  1. Poskytovatel rovněž zpracovává lokační údaje (IP adresu) zařízení, které se přihlásí do systémového prostředí Poskytovatele, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradně za účelem zabezpečení a ochrany systémového prostředí Poskytovatele. Lokační údaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a není žádné třetí osobě předáván, vyjma případů, kdy je povinen Poskytovatel povinen údaj předat z důvodu rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, nebo v případě, že mu tak ukládá donucující ustanovení právního předpisu.

 1. Odpovědnost za škodu

  1. Tyto OOP stanoví obecné podmínky týkající se náhrady škody mezi stranami. V podrobnostech mohou být otázky týkající se odpovědnosti za škodu upraveny ve ZP pro příslušnou Službu.

  1. Pokud není v konkrétním případě sjednáno mezi smluvními stranami jinak, je odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou porušením povinnosti při poskytování Služeb dle Smlouvy omezena do výše 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). U Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně činí maximální výše náhrady škody 100,- Kč (jedno sto korun českých). Výše uvedená omezení neplatí u škody způsobené úmyslně.

  1. V případě, kdy je Poskytovatel povinen k náhradě škody, nahradí Zákazníkovi skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlý zisk. Rovněž Poskytovatel nenahradí Zákazníkovi škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku Smlouvy Poskytovatel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Poskytovatel znal nebo měl znát při obvyklé péči. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služeb vzniknout, může činit maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).

  1. Poskytovatel není odpovědný za přerušení poskytování Služeb v případě zásahu třetích osob, či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit. nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele, anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 2924 ani 2936 a násl. NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.

  1. Poskytovatel není dále odpovědný za vznik škody na straně Zákazníka:

 1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené OOP, ZP nebo jinými ustanoveními Smlouvy (např. škoda vzniklá Zákazníkovi v důsledku pozastavení Služby postupem dle čl. 4.3. OOP);

 1. při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nezákonným způsobem např. v případě využití slabých míst či chyb (o kterých Poskytovatel nemohl ani při vynaložení řádné péče vědět), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterých jsou Služby provozovány;

 1. v případě, že Zákazníkovi v souvislosti s čerpáním Služeb vznikne povinnost hradit třetí osobě jakékoli přímé či nepřímé škody, odškodné, smluvní pokutu, odbytné, platbu za ukončení smlouvy nebo jinou platbu mající obdobnou povahu, a to i v případě, že byl Poskytovatel na tuto možnost upozorněn;

 1. u závad a škod vzniklých v důsledku nesprávné obsluhy Služby ze strany Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.

  1. Zákazník dále bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za stav programového vybavení Zákazníka a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Zákazníka.

  1. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody způsobené nesprávným nastavením Služby nebo jakýchkoliv parametrů Služby, které byly provedeny Zákazníkem nebo třetí osobou v rozhraní Uživatelského účtu Zákazníka.

  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Zákazníkem.

  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Zákazníka v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka.

  1. Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Zákazníkem. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Zákazník poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Zákazník tuto škodu Poskytovateli v plném rozsahu nahradit.

 1. Reklamace

  1. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Zákazník může výpadek Služeb ohlásit telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím zákaznické podpory Poskytovatele dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Bližší informace jsou dostupné na Webových stránkách poskytovatele.

  1. Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závada nevznikla z důvodu na jeho straně. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

  1. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané Služby) v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace dle tohoto článku OOP se neuplatní u Služeb, které Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi bezúplatně.

  1. V případě nesprávně vystaveného daňového dokladu je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat a daňový doklad vrátit do 7 dnů ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká. Vrácení daňového dokladu však nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení případného přeplatku nebo na snížení ceny.

 1. Doručování

  1. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně ve smyslu čl. 1.12. OOP, a to e-mailem, do datové schránky, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi může být doručováno také prostřednictvím Uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případě doručování elektronickou poštou je Zákazníkovi doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

  1. Smluvní strany se dohodly, že zpráva je mezi nimi doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou nebo do datové schránky okamžikem přijetí zprávy na server příchozí pošty nebo do datové schránky;

 1. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od vložení zprávy do Uživatelského účtu Zákazníka;

 1. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a zanechání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Ustanovení o ochraně spotřebitele

  1. Ustanovení článku 10.2. – 10.5. OOP se uplatní pouze v tom případě, je-li Zákazník Spotřebitelem.

  1. Poskytovatel informuje Spotřebitele o tom, že:

 1. Smlouva včetně OOP a ZP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná;

 1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto OOP, kde je proces srozumitelně popsán;

 1. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;

 1. Zákazník nese samostatně své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy;

 1. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) NOZ.

 1. Případné spory a stížnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vyplývající z uzavřené Smlouvy je možnost řešit také mimosoudně, například za využití systému ADR (alternative dispute resolution) dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Se stížností se může kupující obrátit na kompetentní orgán, zejména na Českou obchodní inspekci.

  1. Zákazník prohlašuje, že mu bylo před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem umožněno zkontrolovat vstupní údaje a tyto měnit až do okamžiku zadání objednávky ve smyslu § 1826 odst. 3 NOZ.

  1. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně. Zákazník však není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud lze s ohledem na povahu Služby považovat Zákazníkovi poskytnutou Službu za již splněnou ze strany Poskytovatele.

  1. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy podle předchozího článku, přičemž Poskytovatel již začal s poskytováním Služeb na výslovnou žádost Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je však možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

  1. Vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

  1. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služeb změnit své OOP, ZP, ceník služby nebo jiné podmínky poskytování Služby. Změnu oznámí Poskytovatel Zákazníkovi písemně. Nesouhlasí-li Zákazník s provedenou změnou, je oprávněn vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny výpověď Smlouvy z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním OOP, ZP, ceníku služeb, nebo jiných podmínek poskytování Služeb. Změny a doplňky Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vyžadují písemnou formu.

  1. Je-li některé ustanovení OOP, ZP nebo jiných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  1. Pokud vztah související s užitím Služby Zákazníkem nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se bude řídit českým právem. Příslušný k projednání případného sporu bude rozhodčí soud určený v čl. 11.6. OOP.

  1. Poskytovatel a Zákazník prohlašují, že případné vzájemné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním za účelem dosažení smíru. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

Zvláštní podmínky

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré pojmy uvedené v OPP velkým písmenem mají stejný význam i v těchto ZP, pokud není výslovně stanoveno jinak.

 1. Zvláštní podmínky pro webhosting

  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Službu webhostingu. Webhostingem se rozumí zejména zřízení a provoz virtuálních webových serverů na počítačové síti Internet. Provoz virtuálního serveru zahrnuje zejména zajištění uložení dat, přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, resp. HTTPS, zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, volitelný provoz služby DNS, FTP a vedení databází, vše v rozsahu, kvalitě a za podmínek dle Zákazníkem zvoleného tarifu Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy (dále a souhrnně též jako poskytnutí „ Prostoru“).

  1. Pro účely těchto ZP pro webhosting se webhostingem resp. webhostingovými službami rozumí i tzv. sdílený webhosting s přidělenou velikostí datového prostoru na sdíleném webovém serveru a s jednou registrovanou nebo nasměrovanou doménou druhého řádu. Zákazník bere na vědomí, že výkon, funkcionalita a možnosti uživatelského nastavení sdíleného webhostingu jsou ve srovnání s webhostingem ve smyslu čl. 1.1. ZP omezené. Konkrétní rozsah, parametry a podmínky sdíleného webhostingu vychází ze Zákazníkem zvoleného tarifu sdíleného webhostingu nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy. Sdílený webhosting může být dle konkrétního tarifu poskytován Poskytovatelem Zákazníkovi i bezúplatně.

  1. Tyto zvláštní podmínky pro webhosting se uplatní bez rozdílu pro webhosting podle čl. 1.1. i čl. 1.2. ZP, pokud není u konkrétního ustanovení těchto ZP uvedeno jinak nebo z jeho povahy nevyplývá, že se má uplatnit pouze pro webhosting podle čl. 1.1. ZP, nebo pouze pro webhosting podle čl. 1.2. ZP.

  1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb webhostingu, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování Služeb. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování Služeb s dostatečným předstihem zpravidla na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Poskytovatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb s dostupností dle konkrétního tarifu sjednaného ve Smlouvě na základě nabídky na Webových stránkách Poskytovatele účinné v den uzavření Smlouvy. Ustanovení o garanci dostupnosti Služeb se neuplatní u tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.

  1. Poskytovatel zajišťuje Zákazníkovi v rámci Služby webhostingu podle čl. 1.1. ZP zálohy dat Zákazníka uložených v prostoru pro uložení dat Zákazníka, databází Zákazníka a e-mailů v e-mailové schránce, to vše za podmínek specifikovaných v podrobnostech na Webových stránkách Poskytovatele. Zákazníkovi je zpětně dostupný určitý počet záloh dle aktuálních informací uvedených na Webových stránkách Poskytovatele. Počet zpětně dostupných záloh nemusí v konkrétním případě vždy dosahovat počtu uvedeného na Webových stránkách Poskytovatele, a to s ohledem na faktické okolnosti, např. krátký čas poskytování Služeb webhostingu Zákazníkovi. Zákazník bere dále na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje pravidelnost záloh a aktuálnost zálohovaných dat Zákazníka. U tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP (úplatných i bezúplatných) Poskytovatel zálohy dat uložených v prostoru pro uložení dat Zákazníka, databáze ani e-mailů Zákazníka nezajišťuje.

  1. Garance dostupnosti dle čl. 1.5. ZP se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které prokazatelně vznikly na straně Poskytovatele. Garance dostupnosti se nevztahuje na případy, kdy je poskytování Služeb Zákazníkovi pozastaveno postupem podle čl. 4.3. OOP, čl. 1.4. nebo 1.17. těchto zvláštních podmínek pro webhosting. Rovněž ustanovení čl. 7.1 – 7.7. OOP tímto není dotčeno.

  1. Pokud Poskytovatel nedodrží sjednanou úroveň dostupnosti Služby webhostingu, může Zákazník nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nebyla dodržena garantovaná dostupnost služby webhostingu uplatnit nárok na poskytnutí Služby webhostingu po dobu jednoho kalendářního měsíce zdarma (o tuto dobu se prodlužuje příslušné fakturační období předplacené Zákazníkem). Žádost Zákazníka dle tohoto bodu musí být písemná, přičemž Zákazník je povinen uvést všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení tvrzené nedostupnosti Služby webhostingu, zejména uvést data a časové intervaly, v nichž byla Služba webhostingu Zákazníkovi nedostupná. Ustanovení tohoto článku se neuplatní u webhostingových služeb poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.

  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz e-mailových schránek v režimu tzv. "Best effort delivery" (s nejlepší snahou o doručování). Zákazník bere na vědomí, že dostupnost a spolehlivost e-mailové služby nelze s ohledem na její povahu garantovat. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s provozem e-mailových služeb Poskytovatele.

  1. Poskytovatel neodpovídá za obsah zasílaných SMS prostřednictvím systému Poskytovatele. Zodpovědnost za obsah zasílaných SMS nese v plném rozsahu Zákazník. Zákazník se také zavazuje, že nebude SMS bránu využívat za účelem zasílání SMS s nelegálním obsahem, obsahem, který bude uvádět adresáty v omyl, reklamním obsahem a nebude zasílat nevyžádané hromadné SMS (spam sms). Provoz SMS brány je poskytován v režimu "Best effort delivery" (s nejlepší snahou o doručování). Ustanovení čl. 1.9. ZP o vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu se zde užije obdobně.

  1. Poskytovatel standardně nabízí neomezený přenos dat (traffic). Poskytovatel je však oprávněn monitorovat datový tok Zákazníka a v případě, že Poskytovatel nabude dojmu, že Zákazník neomezeného datového toku zneužívá k újmě Poskytovatele nebo jiných Zákazníků. nebo v případě, že datový tok Zákazníka výrazně překračuje datový tok obvyklý ve srovnatelných podmínkách u jiných Zákazníků, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP a poskytování Služeb Zákazníkovi pozastavit. V takovém případě se strany Smlouvy pokusí v dobré víře dohodnout na přiměřené výši kompenzace Poskytovateli za nadstandardní datový tok Zákazníka. Pokud se smluvní strany nedohodnou, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. U tarifů sdíleného webhostingu poskytovaných bezúplatně se nad rámec ustanovení tohoto odstavce uplatní pravidla FUP (Fair User Policy) s možností omezení rychlosti datového přenosu nebo aplikace postupu podle čl. 4.3. OOP v případě nadměrného datového toku Zákazníka.

  1. Poskytovatel nabízí prostor pro uložení dat Zákazníka v závislosti na Zákazníkem zvoleném tarifu nabízeném na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, na jejímž základě je poskytován webhosting.

  1. V případě Služby webhostingu poskytovaných formou sdíleného webhostingu za úplatu může být omezení velikosti prostoru pro uložení dat Zákazníka vycházející z konkrétního tarifu zvoleného Zákazníkem odstraněno na základě písemné žádosti Zákazníka zaslané Poskytovateli. Žádost Zákazníka podle předchozí věty musí být odůvodněna, zejména z ní musí vyplývat, proč Zákazník v daném případě požaduje odstranění omezení velikosti datového prostoru. Případné schválení žádosti o odstranění omezení velikosti datového prostoru podléhá volnému uvážení ze strany Poskytovatele, přičemž Zákazník bere na vědomí, že na odstranění omezení velikosti datového prostoru neexistuje nárok. Případné odmítnutí žádosti Zákazníka nemusí Poskytovatel odůvodňovat. Možnost Zákazníka žádat odstranění omezení velikosti pro uložení dat Zákazníka není dána u sdíleného webhostingu poskytovaného bezúplatně a webhostingu ve smyslu čl. 1.1. ZP.

  1. V případě Služby webhostingu poskytované formou sdíleného webhostingu se Zákazník zavazuje, že do prostoru pro uložení dat Zákazníka bude ukládat pouze taková data, která jsou nezbytná pro zajištění funkčnosti webové prezentace, data tvořící obsah webové prezentace a data, která s webovou prezentací bezprostředně souvisí a jsou z webové prezentace dostupná pro zobrazení či stažení. Poskytovatel je oprávněn odmítnout či bez předchozího upozornění smazat taková data Zákazníka, která nevyhovují podmínkám stanoveným v tomto článku. Nad rámec výše uvedených omezení je Poskytovatel oprávněn v odůvodněných případech odmítnout taková data Zákazníka, jejichž uložení v prostoru pro uložení dat Zákazníka v rámci sdíleného webhostingu by pro Poskytovatele představovalo nadměrnou zátěž pro hardware, bezpečnostní riziko, nutnost omezení poskytování Služeb jinému Zákazníkovi či jiné ohrožení nebo omezení ve vztahu ke Službám poskytovaným Poskytovatelem.

  1. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených a uchovávaných Zákazníkem v rámci Prostoru a nahlížet do elektronické pošty Zákazníka. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele podle čl. 1.17., 1.18., 1.22. a 1.26 ZP.

  1. Ustanovení předchozího článku se rovněž nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo v případech, kdy je zásah či nahlížení do dat nebo elektronické pošty Zákazníka nařízeno soudem nebo orgánem veřejné moci. V případech nutných zásahů do dat Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel povinen Zákazníka o provedení zásahu bez zbytečného odkladu informovat. Poskytovatel má také právo monitorovat obsah informací ukládaných Zákazníkem v souvislosti se Službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a dále právo monitorovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službami.

  1. V případě, že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a Zákazník je na tuto vadu Poskytovatelem upozorněn, je Zákazník povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li Zákazník schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany Zákazníka k nápravě, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru Poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi, a to až do doby odstranění vady.

  1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že data uložená v datovém prostoru Zákazníka budou Poskytovatelem vymazána po uplynutí tří (3) měsíců ode dne ukončení poskytování Služby webhostingu v předplaceném období, za předpokladu, že do té doby nenabude ve smyslu čl. 3.6. OOP účinnosti nová Smlouva, na jejímž základě bude Zákazníkovi poskytnuta Služba webhostingu. U Služby webhostingu poskytované Poskytovatelem bezplatně budou data uložená v datovém prostoru Zákazníka Poskytovatelem vymazána, pokud se Zákazník po dobu více než dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců nepřihlásí do administračního rozhraní svého Uživatelského účtu.

  1. Zákazník se zavazuje, že při využívání Služby webhostingu nebude:

 1. využívat služby nebo používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu;

 1. na svém Prostoru používat nefunkční skripty či jinak bránit funkcím serveru nebo je omezovat, zejména použitím skriptů nebo SQL dotazů, které nadměrně zatěžují server, nebo které by mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetí osobu;

 1. svůj Prostor využívat k účelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům, a to i jen formou linkování na data umístěná na jiných serverech (SW, fotografie, filmy, torrent, mp3, warez atd.);

 1. svůj Prostor využívat pro takové aplikace, které jsou svým určením zaměřeny na účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako i například reklamní systémy, anonymizéry, proxy servery, torrent servery atd.;

 1. Prostor využívat pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu;

 1. šířit počítačové viry a jiný škodlivý kód a za tímto účelem Zákazník podnikne veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat;

 1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému Poskytovatele než Zákazníkovi vymezeném Prostoru, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;

 1. vytvářet jakékoliv falešné zprávy, falešné identity, nebo vytvářet snahu o proniknutí do účtu jiného Zákazníka;

 1. nebude vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala práva, oprávněné zájmy a dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.

  1. Zákazník je odpovědný za informace, materiály a jiný obsah, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím Prostoru. Zákazník se zavazuje, že nezneužije Služby Poskytovatele k uchovávání, prezentaci, přenosům či jinému nakládání s materiály, informacemi a jiným obsahem, které by:

 1. ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;

 1. porušovaly právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

 1. obsahovaly pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;

 1. porušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;

 1. zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;

 1. zakládaly nekalosoutěžní jednání Zákazníka ve smyslu § 2976 a následující NOZ.

  1. Zákazník bere na vědomí, že rovněž odkazování (linking) na obsah uvedený v čl. 1.20. ZP je zakázáno.

  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn (a v případě závazného rozhodnutí soudu, rozhodčího soudu či jiného orgánu povinen) odstranit informace, materiály či jiný obsah Zákazníka dle čl. 1.20. ZP, dozví-li se o jejich protiprávnosti (např. postupem dle čl. 1.15 ZP). Protiprávnost obsahu ve smyslu čl. 1.20. ZP je Poskytovatel oprávněn učinit na základě vlastního úsudku.

  1. Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci Služby webhostingu rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam"), provádět jinou činnost, která by třetí strany jinak obtěžovala a narušovala jejich práva, nebo nabízet poštovní schránky formou tzv. free-mailu.

  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení technických podmínek Služby ze strany Zákazníka v Uživatelském účtu.

  1. Není-li v konkrétním případě sjednáno mezi stranami jinak, nenese Poskytovatel odpovědnost za zálohování dat Zákazníkem.

  1. V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 1.10., 1.19., 1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytování Služby Zákazníkovi pozastavit a v případě nezjednání nápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  1. V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 1.10., 1.19., 1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody, která Poskytovateli porušením povinností Zákazníka vznikla, a to vedle smluvní pokuty. Škodou se zde rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Poskytovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Zákazníkem.

 1. Registrace doménových jmen

  1. Poskytovatel zajistí pro Zákazníka na základě jeho Objednávky registraci doménového jména u příslušného subjektu oprávněného doménové jméno poskytnout. Veškeré náklady spojené s registrací doménového jména, včetně registračních poplatků hradí Zákazník dle účinného Ceníku služeb dostupného na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Pro účely registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit Poskytovateli úplné a pravdivé informace. Za správnost, úplnost a aktuálnost těchto informací uvedených v žádosti o registraci domény Zákazník plně odpovídá. Zákazník rovněž prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v případě uvedení nesprávných, klamavých nebo neaktuálních údajů se vystavuje riziku zrušení domény, a to bez jakékoliv kompenzace či náhrady škody.

  1. Poskytovatel neodpovídá ani žádným způsobem negarantuje, že doménové jméno, které si Zákazník zvolil pro registraci je způsobilé k registraci a dostupné. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového jména ani za něj nenese právní odpovědnost.

  1. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle účinného Ceníku služeb Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Zákazník bere na vědomí, že požadované doménové jméno nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat odesláním Objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze již doménu pro Zákazníka zaregistrovat.

  1. Registrace domény bude provedena pro Zákazníka pouze v případě, že doménové jméno je v okamžiku registrace domény volně dostupné k registraci, není žádným způsobem blokováno, rezervováno či zakázáno a příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového jména a registraci domény potvrdí.

  1. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené nemožností registrace doménového jména. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka Zákazníka v části týkající se registrace doménového jména zrušena a Zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky za registraci doménového jména, pokud to stav Objednávky umožňuje.

  1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě registrace doménových jmen je obsah Smlouvy určen rovněž zvláštními pravidly určenými příslušným registrem (např. v ccTLD.cz je obsah Smlouvy určen také Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz a Pravidly alternativního řešení sporů vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, IČO: 67985726). Zákazník prohlašuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s ním. Zákazník rovněž tímto zmocňuje Poskytovatele, aby jménem Zákazníka vyslovil souhlas s těmito pravidly.

  1. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se okamžikem registrace stává Zákazník.

  1. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s OOP, těmito ZP a případnými dalšími podmínkami od této třetí osoby. Na vyžádání Poskytovatele je Zákazník povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno.

  1. Zákazník (držitel domény) souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS systémech).

  1. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, práv na ochranu proti nekalé soutěži, práva na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnické osoby, autorských práv a jiných práv a právem chráněných zájmů třetích osob, kterého se Zákazník (držitel domény) dopustí registrací či užíváním doménového jména. Zákazník podáním žádosti o registraci potvrzuje, že vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat. V případě, že Poskytovatel vlastní činností zjistí, že registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv nebo je na takové porušení upozorněn třetí osobou a je současně vyzván k odstranění protiprávního stavu, je Poskytovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření, aniž by tím vznikl Zákazníkovi jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči Poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu Zákazníka.

  1. V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Poskytovatel na základě soudního rozhodnutí či rozhodnutí obdobné povahy znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na náhradu jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či realizací nařízených změn u domény.

  1. Poskytovatel, zpravidla, pokud mu to provozní podmínky dovolí, upozorní Zákazníka na skutečnost, že se blíží konec doby, na kterou má Zákazník registrováno doménové jméno. Poskytovatel však neodpovídá Zákazníkovi za vznik případné škody v důsledku propadnutí doménového jména Zákazníka, a to ani v případě, že Zákazníka na blížící se expirací doménového jména neupozornil.

  1. Pokud s registrací doménového jména neposkytuje Poskytovatel pro Zákazníka zároveň Službu webhostingu, není Poskytovatel odpovědný za správné nastavení DNS záznamů.

  1. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo 2.11. ZP je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytování Služby Zákazníkovi pozastavit a v případě nezjednání nápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je za porušení povinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo čl. 2.11. ZP rovněž oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody v plném rozsahu, která Poskytovateli porušením povinností Zákazníka vznikla, a to vedle smluvní pokuty. Škodou se zde rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Poskytovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Služby Zákazníkem.

 1. Zvláštní podmínky pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto

  1. Službou HostShop se rozumí zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření internetového obchodu Zákazníka.

  1. Službou HostEdit se rozumí zpřístupnění on-line nástroje pro tvorbu a administraci internetových stránek Zákazníka bez nutnosti znalosti HTML.

  1. Službou HostForum se rozumí zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření a administraci diskusního fóra Zákazníka.

  1. Službou HostFoto se rozumí zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření a administraci fotogalerie Zákazníka.

  1. Služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto (dále společně též jen „ doplňkové služby“) jsou produkty Poskytovatele. Poskytovatel je výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictví souvisejících s doplňkovými službami a jejich poskytováním Zákazníkovi. Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vykonavatelem majetkových práv k autorským dílům ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ( autorský zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ AZ“), které služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto zahrnují, tj. zejména k šablonám, počítačovým programům, obrázkům, audiovizuálním dílům a dalším materiálům, které jsou zahrnuty v konkrétní doplňkové službě a poskytovány Zákazníkovi (dále souhrnně též jen „ chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele “). Tím není dotčena ochrana těchto předmětů duševního vlastnictví též podle předpisů na ochranu ochranných známek, ochranu proti nekalé soutěži, know-how, obchodního tajemství aj.

  1. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi službu HostShop, HostEdit, HostForum nebo HostFoto bezplatně s tím, že úplata za poskytnutí těchto doplňkových služeb je již zahrnuta v ceně příslušného tarifu Služby webhostingu. Ustanovení předchozí věty neplatí u tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP. Zákazník bere na vědomí, že Služba HostShop je omezena na maximální počet položek internetové obchodu podle účinného tarifu Služby webhosting Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. V rámci doplňkových služeb může Poskytovatel poskytovat také placené (příplatkové) balíčky k příslušné doplňkové službě dle aktuální nabídky dostupné na Webových stránkách Poskytovatele. Tyto placené varianty doplňkové služby toliko rozšiřují funkcionalitu standardní bezplatné verze doplňkové služby, přičemž nemění charakter příslušné doplňkové služby a nemají vliv na aplikaci všech ustanovení těchto zvláštních podmínek pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.

  1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi Smlouvou oprávnění (licenci) užít chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele zajišťující doplňkové služby, a to výhradně pro užití na serveru Poskytovatele, výhradně v přímé v souvislosti s využíváním Služeb webhostingu a za níže uvedených podmínek (a rovněž za podmínek stanovených Smlouvou včetně OOP a ZP):

 1. Licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele je poskytnuta jako nevýhradní, bezplatná a bez územního omezení. Rozsah licence je omezen jen na takové formy užití chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele ze strany Zákazníka, které jsou nezbytně nutné pro užití doplňkové služby Zákazníkem.

 1. Zákazník je oprávněn chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

 1. Zákazník nabývá licenci aktivací příslušné doplňkové služby Poskytovatele. Licence je poskytnuta nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy, přičemž licence bez dalšího zaniká ukončením účinnosti Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3.11. – 3.13. ZP ani oprávnění Poskytovatele pozastavit poskytování Služby podle čl. 4.3. OOP Zákazníkovi, kdykoliv to Smlouva (včetně OOP a ZP) dovoluje.

 1. Zákazník nemůže oprávnění tvořící součást licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Zákazník nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 1. Zákazník není oprávněn, jakkoliv zasahovat do chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele, zejména není Zákazník oprávněn provádět jakékoliv změny či zásahy do počítačových programů Poskytovatele zajišťujícího chod doplňkových služeb nebo provádět jejich dekompilaci. Zákazník není dále oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele.

  1. Zákazník se zavazuje, že nebude jakkoli neoprávněně užívat obsah chráněný autorským právem jiných Zákazníků využívajících doplňkových služeb Poskytovatele bez jejich předchozího prokazatelně uděleného souhlasu.

  1. Aktivací příslušné doplňkové služby v administračním rozhraní Uživatelského účtu Zákazníka vyslovuje Zákazník souhlas s těmito zvláštními podmínkami pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.

  1. Poskytovatel je oprávněn dle své vlastní úvahy poskytování doplňkových služeb ukončit, a to i bez uvedení důvodů. Pokud to poměry Poskytovatele umožní, zavazuje se Poskytovatel o plánovaném ukončení poskytování služeb informovat Zákazníka na webových stránkách Poskytovatele nejméně 14 dní před plánovaným dnem ukončení poskytování doplňkových služeb.

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout doplňkové služby dle svého uvážení, obzvláště v případech, kdy by provoz doplňkových služeb poškozoval zájmy Poskytovatele, nebo třetí strany.

  1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje dostupnost doplňkových služeb. Poskytovatel zároveň neodpovídá za ztrátu či poškození obsahu Zákazníka zveřejněného prostřednictvím doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem.

  1. Poskytovatel není odpovědný za obsah vložený Zákazníkem prostřednictvím doplňkových služeb.

  1. Zákazník bere na vědomí, že jsou mu doplňkové služby k dispozici zdarma jako součást Služby webhostingu, a proto nejsou určeny pro provoz systémově a datově náročných prezentací.

  1. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Zákazníkem a jakoukoliv třetí osobou v souvislosti s doplňkovou službou. Stejně tak Poskytovatel neodpovídá za porušení práv třetích osob Zákazníkem či osobou, které Zákazník umožnil užít doplňkovou službu, v souvislosti s doplňkovou službou. Zejména Poskytovatel neodpovídá za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Zákazníkem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Zákazníkem a třetí osobou.

  1. Ustanovení o právech a povinnostech Zákazníka a Poskytovatele při poskytování Služby webhostingu uvedená v čl. 1.15. - 1.22. ZP a 1.24. - 1.27. ZP se uplatní v plném rozsahu i na práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele při poskytnutí doplňkových služeb Zákazníkovi. Ostatní ustanovení ZP se použijí přiměřeně.

 1. Zvláštní podmínky pro účast Zákazníka v Provizním systému společnosti savana

  1. Definice pojmů a úvodní ustanovení

   1. Pro účely těchto zvláštní podmínek pro účast Zákazníka v Provizním systému společnosti savana definují smluvní strany pojmy užívané dále v této části ZP následovně:

 1. Partnerem se rozumí Zákazník Poskytovatele, který projeví vůli zúčastnit se Provizního systému společnosti savana a splňuje podmínky účasti definované níže v těchto ZP;

 1. Novým zákazníkem se rozumí osoba, která na základě činnosti (jak je specifikována níže) Partnera uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování některé ze Služeb;

 1. Webovými stránkami partnera se rozumí jakékoliv webové stránky provozované Partnerem splňující požadavky pro umístění Banneru nebo Odkazu (jak jsou definovány níže);

 1. Bannerem rozumí reklama na Služby Poskytovatele ve formátu obdélníkového animovaného obrázku umístěného na Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Banner obsahuje odkaz na Webové stránky Poskytovatele, na něž je potencionální Nový zákazník přesměrován po kliknutí na Banner. Zdrojový kód Banneru zároveň obsahuje jednoznačný identifikátor, který umožňuje Poskytovateli ověřit zdroj přístupu potencionálního Nového zákazníka na Webové stránky Poskytovatele;

 1. Odkazem se rozumí prostý hypertextový odkaz umístěný na Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Po kliknutí na odkaz je potencionální Nový zákazník přesměrován na Webové stránky Poskytovatele. Zdrojový kód Odkazu zároveň obsahuje jednoznačný identifikátor, který umožňuje Poskytovateli zjistit, zdroj přístupu potencionálního Nového zákazníka na Webové stránky Poskytovatele;

 1. Provizí se má na mysli odměna Partnera uhrazená Poskytovatelem za zprostředkování Nového zákazníka.

 1. Definované pojmy uvedené v čl. 1 OOP mají stejný význam i v těchto ZP, pokud není výslovně stanoveno jinak.

   1. Poskytovatel prohlašuje, že je provozovatelem Služeb a doplňkových služeb.

   1. Partner prohlašuje, že je Zákazníkem Poskytovatele na základě Smlouvy.

   1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem rozšířit stávající vzájemnou spolupráci na základě Smlouvy, a to v oblasti zprostředkování uzavření Smluv mezi Poskytovatelem a Novými zákazníky. V rámci zprostředkovatelské činnosti bude Partner usilovat o získání Nových zákazníků pro Poskytovatele, a to umístěním Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera, které budou odkazovat na Webové stránky Poskytovatele. V případě, že Partner zajistí činností dle předchozí věty, aby se třetí osoba stala Novým zákazníkem, vznikne Partnerovi za podmínek stanovených níže v těchto ZP právo na Provizi (dále souhrnně též jen „ Provizní systém společnosti savana “).

   1. Účelem těchto ZP je vzájemná úprava práv a povinnosti smluvních stran při realizaci vzájemné spolupráce popsané v čl. 4.1.4 ZP. Tyto ZP jsou mezi stranami chápány jako součást Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

  1. Předmět smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana

   1. Poskytovatel se zavazuje umožnit účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a za podmínek stanovených blíže v čl. 4.3. ZP zaplatit Partnerovi Provizi. Partner se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Poskytovatel a Nový zákazník uzavřeli Smlouvu, a to splněním podmínek pro účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a zdržením se jednání popsaného v čl. 4.4.1 – 4.4.5. těchto ZP.

   1. Partner se může účastnit Provizního systému společnosti savana dle předchozího odstavce za splnění následujících podmínek:

 1. Partner je sám Zákazníkem Poskytovatele na základě Smlouvy na jejímž základě je Partnerovi poskytována některá ze Služeb a Partner má registrovaný Uživatelský účet u Poskytovatele. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany sjednávají, že podmínkou pro využití Provizního systému společnosti savana naproti tomu není aktivní využívání Služeb ze strany Partnera, jako je například umístění webových stránek na prostoru poskytnutém Partnerovi v rámci daného webhostingového tarifu, umístění domény aj.;

 1. Partner umístí na viditelnou pozici na Webových stránkách partnera Odkaz nebo Banner, jehož zdrojový kód je pro Partnera dostupný v příslušné uživatelské sekci Webových stránek Poskytovatele. Odkaz nebo Banner bude funkční, tj. bude umožňovat přechod uživatele z Webových stránek partnera na Webové stránky Poskytovatele s tím, že pro Poskytovatele bude zjistitelné, zda daný uživatel přistoupil na Webové stránky Poskytovatele z Webových stránek partnera;

 1. Partner bude po celou dobu účasti v Provizním systému společnosti savana dodržovat pravidla a omezení dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. těchto ZP.

   1. Podmínky uvedené v čl. 4.2.2. písm. a) a b) těchto ZP jsou mezi stranami sjednány jako odkládací podmínky nabytí účinnosti Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

   1. Partnerovi splňujícímu podmínky účasti v Provizním systému společnosti savana vzniká právo na Provizi za podmínek stanovených v čl. 4.3. ZP.

   1. Partner nemá právo na náhradu jakýchkoliv dalších přímých nebo nepřímých nákladů spojených s účastí v Provizním systému společnosti savana a zprostředkováním vyjma úhrady Provize.

  1. Vznik práva na zaplacení Provize

   1. Smluvní strany se dohodly, že nárok Partnera splňujícího podmínky dle čl. 4.2.2. ZP na Provizi vzniká okamžikem splnění následujících podmínek:

 1. Dojde k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, který navštívil Webové stránky Poskytovatele prostřednictvím Odkazu nebo Banneru umístěného na Webových stránkách partnera, a to v době do nejvýše 90 dní od prvního přístupu Nového zákazníka na Webové stránky Poskytovatele prostřednictvím Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera;

 1. Novým zákazníkem nesmí být osoba spřízněná s Partnerem. Pro účely Smlouvy se za osobu spřízněnou s Partnerem považuje osoba blízká podle ust. § 22 občanského zákoníku, osoba mající sídlo či žijící na stejné adrese jako Partner, osoba tvořící s Partnerem koncern dle ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, nesmí být členem Partnera, mít majetkovou účast v Partnerovi, být zákonným, nebo smluvním zástupcem Partnera, či být v jiném obdobném poměru k Partnerovi;

 1. Nový zákazník zaplatí Poskytovateli úplatu za poskytování Služeb dle Smlouvy;

 1. Uplyne doba 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, aniž by Nový zákazník v této době smlouvu jednostranně ukončil a požadoval po Poskytovateli vrácení zaplacené úplaty.

   1. Výše Provize, na níž vznikl za splnění podmínek dle předchozího odstavce Partnerovi nárok, je vždy určena dle aktuální nabídky Poskytovatele dostupné na Webových stránkách Poskytovatele v sekci „Provizní systém“ účinném v den splnění podmínek pro vznik nároku na zaplacení Provize. Aktuální informace o výši Provize uvedené na Webových stránkách Poskytovatele jsou mezi stranami považovány za součást Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

   1. Poskytovatel se zavazuje Partnera informovat bez zbytečného odkladu o vzniku nároku na Provizi ve smyslu čl. 4.3.1. ZP a o její konkrétní výši stanovené podle čl. 4.3.2. ZP, a to e-mailem na kontaktní e-mail Partnera uvedený při uzavírání Smlouvy mezi Partnerem a Poskytovatelem nebo prostřednictvím SMS zprávy zaslané na kontaktní telefonní číslo Partnera.

   1. Po vzniku nároku na Provizi bude výše Provize, včetně celkové výše všech dosud nevyplacených Provizí, na které vznikl Partnerovi nárok z účasti v Provizním systému společnosti savana, zobrazena v příslušné sekci Uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele.

   1. Partner má právo na vyplacení Provize na základě žádosti o vyplacení provize zadané prostřednictvím Uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele nebo na základě písemné žádosti odeslané e-mailem na e-mailovou adresu Poskytovatele nebo v listinné podobě na doručovací adresu Poskytovatele.

   1. K žádosti podle předchozího článku přiloží Partner, jenž je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou fakturu znějící na částku odpovídající Partnerem požadované Provize k výplatě, která může být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí, na které vznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveň však smluvní strany sjednávají, že fakturovaná částka musí činit v každém případě nejméně 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) bez DPH v zákonné výši.

   1. Faktura podle předchozího článku má splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury Poskytovateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu. Poskytovatel je oprávněn vrátit Partnerovi fakturu k přepracování, pokud nesplňuje náležitosti dle čl. 4.3.6. nebo 4.3.7. ZP. Běh splatnosti se v takovém případě přerušuje a splatnost faktury počíná běžet od začátku okamžikem opětovného doručení opravené faktury Poskytovateli.

   1. Partner, který je nepodnikající fyzickou osobou, musí žádost dle čl. 4.3.6. ZP zaslat v listinné podobě na doručovací adresu Poskytovatele a v žádosti uvést:

 1. identifikační číslo Partnera, které je Partnerovi přiděleno Poskytovatelem. Identifikační číslo Partnera je dle volby Poskytovatele uvedeno v v Uživatelském účtu Partnera u Poskytovatele nebo zasláno Partnerovi na kontaktní e-mail. Identifikační číslo bude zároveň použito jako variabilní symbol pro výplatu Provize;

 1. částku odpovídající Partnerem požadované Provize k výplatě, která může být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí, na které vznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveň však smluvní strany sjednávají, že částka požadované výplaty provize musí v každém případě činit nejméně 500,- Kč (slovy: pět set korun českých);

 1. bankovní účet, na který si Partner přeje vyplatit Provizi.

   1. Výplata provize je možná pouze bezhotovostním převodem na účet Partnera. Po dohodě stran je možné místo vyplacení provize, použít částku odpovídající výši Provize ke snížení nejbližší splatné úhrady Partnera za Služby poskytované Partnerovi Poskytovatelem, a to započtením na cenu těchto Služeb.

  1. Další práva a povinnosti smluvních stran

   1. Partner bere na vědomí, že jako příjemce Služeb na základě Smlouvy je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené ve Smlouvě včetně povinností stanovených v Obchodních podmínkách Poskytovatele.

   1. Partner se zavazuje, že Odkaz ani Banner neumístí na webových stránkách, jejichž obsah, jakékoliv jiné materiály či informace publikované na těchto webových stránkách nebo doménové jméno, na němž jsou tyto stránky přístupné:

 1. ohrožují bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo jsou jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;

 1. porušují právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;

 1. obsahují pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána;

 1. porušují práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;

 1. zasahují do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;

 1. zakládají nekalosoutěžní jednání Partnera;

 1. obsahují nebo šíří počítačové viry a jiný škodlivý kód;

 1. jsou využívány pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu;

 1. jsou využívány pro činnosti, které jakýmkoli způsobem poškozují práva, oprávněné zájmy a dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.

   1. Partner se zavazuje jednat při účasti v Provizním systému společnosti savana čestně a poctivě, zejména nesnažit se obcházet či zneužívat pravidla Provizního systému společnosti savana k prospěchu svému nebo prospěchu třetí osoby ani se dopouštět jiného jednání, které může být ve vztahu k Poskytovateli považováno za poškozující.

   1. Partner se zavazuje zdržet se jakýchkoliv zásahů do zdrojového kódu Odkazu nebo Banneru.

   1. Partner se zavazuje, že při účasti v Provizním systému společnosti savana nebude činný na základě obdobné smlouvy rovněž pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy, tj. pro Nového zákazníka Poskytovatele, s nímž zprostředkoval uzavření Smlouvy.

   1. Partner souhlasí s tím, že v případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1 – 4.4.5. ZP ztrácí nárok na provizi dle čl. 4.3.1. ZP jakož i na vyplacení již připsaných provizí dle čl. 4.3.5. těchto ZP.

   1. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. ZP má Poskytovatel právo požadovat po Partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty.

  1. Trvání Smlouvy účasti v Provizním systému společnosti savana

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana je mezi stranami uzavřena okamžikem, kdy Partner projeví vůli účastnit se Provizního systému společnosti savana, zejména tím, že zaškrtne v příslušné uživatelské sekci Webových stránek Poskytovatele ovládací prvek potvrzující tuto skutečnost nebo projeví svoji vůli tím, že podnikne kroky směřující k účasti v Provizním systému společnosti savana dle čl. 4.2.2. písm. b) těchto ZP.

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana se mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavírá na dobu neurčitou.

   1. Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu o účasti v Provizním systému společnosti savana ukončit výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Smlouva v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana zaniká také v případě, kdy Partner přestane splňovat podmínku uvedenou v čl. 4.2.2. písm. a) ZP, tj. přestane být Zákazníkem Poskytovatele.

   1. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana odstoupit v případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. ZP ze strany Partnera.

V Děčíně dne 01.01.2022 Webglobe, s.r.o.

Celková cena

Sazba DPH: 21% Cena k úhradě: 0,- Kč s DPH

Probíhá zpracování registrace

Kontrola vstupních dat

Text chyby

OK

Musíte potvrdit souhlas s obchodními podmínkami!

OK

Varování

Jako podnikatel musíte vyplnit kolonku IČ nebo DIČ.
Klikněte na ANO, pokud si přejete tyto údaje doplnit.
V případě, že kliknete na NE, budete evidován jako nepodnikatel.

Ano Ne

English Česky Dutch