Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací najdete zde. ×

Objednávka hostingu

Zvolte tarif

5 procesů 10 GB web 5 GB emaily 1 GB databáze 25,- Kč / měsíc
10 procesů 20 GB web 10 GB emaily 2 GB databáze 70,- Kč / měsíc
5 procesů 10 GB web 5 GB emaily 1 GB databáze 35,- Kč / měsíc
10 procesů 20 GB web 10 GB emaily 2 GB databáze 90,- Kč / měsíc

Příplatkové balíčky

Až 5 domén   25,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu   30,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu   120,- Kč / měsíc
Rozšíření emailu   249,- Kč / měsíc
Certifikáty bez veřejné IPv4 adresy   10,- Kč / měsíc
Zálohování webhostingového účtu   10,- Kč / měsíc
Sdílení kontaktů, kalendářů a jiné   Počet licencí   20,- Kč / měsíc
Nástroj pro synchronizaci   Počet licencí   30,- Kč / měsíc

Domény Přidat doménu

Registrace a převody domén na tento tarif je možné provést až po přihlášení do administrace hostingu v sekci DOMÉNY.
Cena
V současné době nejsou žádné dárky k dispozici ?

na 12 měsíců : 0,- Kč bez DPH

Groupware na 12 měsíců : 20,- Kč bez DPH

Groupware PLUS na 12 měsíců : 30,- Kč bez DPH

Inode PLUS na 12 měsíců : 60,- Kč bez DPH

Mailbox PLUS na 12 měsíců : 30,- Kč bez DPH

Mailbox PROFI na 12 měsíců : 120,- Kč bez DPH

Mailbox EXTRA na 12 měsíců : 249,- Kč bez DPH

Disk PLUS na 12 měsíců : 60,- Kč bez DPH

Databáze PROFI na 12 měsíců : 120,- Kč bez DPH

Databáze VPS SSD na 12 měsíců : 160,- Kč bez DPH

Veřejná IP adresa na 12 měsíců : 50,- Kč bez DPH

SSL PLUS na 12 měsíců : 10,- Kč bez DPH

Doména PLUS na 12 měsíců : 25,- Kč bez DPH

Backup PLUS na 12 měsíců : 10,- Kč bez DPH

Slevový kupón - 0,- Kč bez DPH

bez DPH

Sazba DPH: 21%

Cena k úhradě: 0,- Kč s DPH

Přihlašovací údaje do administrace hostingu (webcontrolu)

Majitel účtu

?
?

Fakturační adresa

?
?
 

Kontaktní osoba

Přechod od konkurence

 Podmínky přechodu k nám.

Další poznámky k objednávce

Email pro zaslání kupónu

?

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

platné od 25. března 2014

 

Obecné obchodní podmínky

 

 1. 1. Definice pojmů  

 

  1. 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 30815, IČO 28750659.  

 

  1. 1.2. Zákazníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které Poskytovatel poskytuje služby na základě Smlouvy.  

 

  1. 1.3. Obecnými obchodními podmínkami (též jen „ OOP“ ) se pro účely této Smlouvy rozumí obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), které jsou smluvním stranám známé. OOP jsou univerzálně platné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Poskytovatel poskytuje službu Zákazníkovi.  

 

  1. 1.4. Zvláštními podmínkami ( též jen „ZP“) se rozumí obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ, které navazují na OOP a v podrobnostech upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování konkrétní Služby Zákazníkovi nebo práva a povinnost smluvních stran při účasti Zákazníka v provizním systému Poskytovatele. Odchylná ustanovení Zvláštních podmínek mají přednost před OOP, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak.  

 

  1. 1.5. Službou se pro účely rozumí kterákoli z placených či neplacených služeb poskytovaných Poskytovatelem, zejména webhosting, registrace doménových jmen, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.  

 

  1. 1.6. Smlouvou se rozumí smluvní vztah uzavřený mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, který se řídí ustanoveními Obecných obchodních podmínek, Zvláštních podmínek, Ceníkem služeb Poskytovatele a v konkrétních podmínkách rovněž aktuální nabídkou na webových stránkách Poskytovatele (tarify, technické konkrétní parametry jednotlivých služeb, slevové akce) či zvláštními ujednáními mezi stranami. Odchylná ujednání stran a podmínky uvedené v aktuální nabídce na Webových stránkách Poskytovatele mají v konkrétním případě před obecnými ustanoveními OOP a ZP aplikační přednost.  

 

  1. 1.7. Webovými stránkami Poskytovatele se rozumí domovské stránky Poskytovatele dostupné na adrese http://www.savana.cz  

 

  1. 1.8. Písemnou formou (písemný, písemně) se rozumí sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo elektronické a doručené na kontaktní adresu (emailovou adresu) pro písemný styk strany druhé nebo uvedené na webových stránkách Poskytovatel a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet. Charakter písemného sdělení má i vyplnění formuláře na Webových stránkách Poskytovatele nebo sdělení Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

 1. 2. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy  

 

  1. 2.1. Tyto OOP a ZP, spolu s Ceníkem a aktuální nabídkou na Webových stránkách Poskytovatele platnými v den uzavření Smlouvy stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky pro poskytování služeb Poskytovatelem a současně vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.  

 

  1. 2.2. Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Zákazníkovi výhradně na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za podmínek upravených v těchto OOP, Zvláštních podmínkách a konkrétnostech rovněž ceníkem a zvláštní nabídkami Poskytovatele dostupnými na Webových stránkách Poskytovatele. Součástí smlouvy se rovněž stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních anebo provozních podmínek.  

 

  1. 2.3. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi služby a tomu odpovídající závazek Zákazníka za tyto služby Poskytovateli zaplatit a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost.  

 

  1. 2.4. Zákazník prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem Obecných obchodních podmínek, Zvláštních podmínek, aktuálního ceníku Poskytovatele a případných zvláštních podmínek uvedených na Webových stránkách Poskytovatele a zvláštních podmínek sjednaných mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a výslovně potvrzuje, že s jejich zněním souhlasí.  

 

  1. 2.5. Tyto OOP, ZP a nabídka s popisem Služby na Webových stránkách Poskytovatele se v plném rozsahu uplatní i pro Služby poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně (bezplatné tarify webhostingu, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.). To neplatí u těch ustanovení OOP nebo ZP, u nichž je výslovně uvedeno, že se pro Služby poskytované Poskytovatelem bezplatně neuplatní nebo u těch ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že se pro Služby poskytované bezplatně uplatnit nemohou.  

 

 1. 3. Vznik, zánik a trvání smlouvy  

 

  1. 3.1. Uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem předchází zpravidla objednávka některé z nabízených služeb Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele, kterou Zákazník zadá a odešle prostřednictvím on-line formuláře Poskytovateli. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.  

 

  1. 3.2. V návaznosti na doručení objednávky Poskytovateli, zašle Poskytovatel písemně na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce výzvu k provedení platby ve smyslu čl. 5.2. OOP. Ke zprávě zaslané Poskytovatelem Zákazníkovi jsou připojeny rovněž tyto obchodní podmínky. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsání částky dle věty první tohoto článku na účet Poskytovatele, nebo doručením písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli. Způsob uzavření Smlouvy dle čl. 3.1. a 3.2. OOP nevylučuje, aby Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem byla uzavřena rovněž jakýmkoliv jiným způsobem, z něhož je patrná souladná vůle stran směřující k uzavření Smlouvy, za předpokladu, že ji smluvní strany projeví písemně. U smluv týkající Služeb, které mají být Zákazníkovi poskytovány bezúplatně, je smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena okamžikem doručení písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli.  

 

  1. 3.3. Poskytovatel zahájí poskytování Služeb až okamžikem, kdy je na bankovní účet Poskytovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (na základě údajů poskytnutých Zákazníkovi ve výzvě k provedení platby dle čl. 5.2. OOP) vyplývající ze zadané objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění Služby Poskytovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Poskytování Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně je zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Nabytí účinnosti Smlouvy nastane u Smlouvy týkající se bezúplatně poskytovaných služeb uzavřením Smlouvy mezi stranami ve smyslu čl. 3.2. OOP a kumulativním splněním event. dalších náležitostí ze strany Zákazníka či provedením jiných úkonů vyžadovaných Poskytovatelem po Zákazníkovi pro nabytí účinnosti Smlouvy.  

 

  1. 3.4. Smlouva může být mezi stranami uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Délka trvání smlouvy na dobu určitou je v tomto případě určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby. V tomto případě, pokud není v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, odpovídá doba trvání smlouvy délce příslušného fakturačního cyklu (zpravidla 1 rok).  

 

  1. 3.5. Smlouva na dobu určitou může být mezi stranami uzavřena i opakovaně, s tím, že za okamžik opětovného uzavření smlouvy se považuje okamžik, kdy na základě výzvy Poskytovatele k platbě na další fakturační období bude na bankovní účet Poskytovatele přijata platba na toto další fakturační období. Poskytovatel při opakovaném uzavření Smlouvy na dobu určitou není vázán podmínkami předcházející Smlouvy a je oprávněn navrhnout Zákazníkovi nové podmínky. Pokud tak neučiní, má se za to, že podmínky nově uzavřené Smlouvy jsou shodné s podmínkami Smlouvy původní.  

 

  1. 3.6. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:  

 

 1. a) písemnou dohodou smluvních stran ;  

 

 1. b) jednostranným odstoupením ze strany Poskytovatele v případě porušení povinností Zákazníka, tam kde to příslušné ustanovení OOP, ZP nebo jiné ustanovení Smlouvy přímo umožňuje nebo pokud Zákazník neodstranil porušení ustanovení OOP, ZP nebo jiného ustanovení Smlouvy postupem dle čl. 4.3. OOP;  

 

 1. c) u smlouvy uzavřené na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána;  

 

 1. d) u smlouvy na dobu neurčitou též výpovědí jedné ze smluvních stran.  

 

  1. 3.7. O odstoupení od smlouvy dle čl. 3.6 písm. b) OOP zašle Poskytovatel písemné vyrozumění Zákazníkovi, přičemž okamžikem odstoupení od smlouvy zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat sjednanou Službu. Tím však není dotčeno právo Poskytovatele požadovat případnou náhradu škody, smluvní pokutu, nebo zaplacení poměrné části ceny již poskytnuté Služby.  

 

  1. 3.8. Výpovědní doba u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.  

 

 1. 4. Pozastavení a přerušení poskytování služeb  

 

  1. 4.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.  

 

  1. 4.2. Konkrétní podmínky ohledně garance dostupnosti Služby a nároků Zákazníka v případě nedodržení hranic dostupnosti Služby ze strany Poskytovatele jsou závislé na parametrech Služby (odpovídají zvolenému tarifu) a jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 4.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení OOP nebo ZP nebo jiných podmínek Smlouvy ze strany Zákazníka (i u těch ustanovení, u nichž to není explicitně uvedeno), a to dle úvahy Poskytovatele i bez předchozího upozornění Zákazníka. V takovém případě Poskytovatel vyzve písemně Zákazníka ke zjednání nápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálně tří (3) dnů. Pokud Zákazník porušení a jeho případné následky neodstraní ve shora uvedené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn postupem podle čl. 3.6. písm. b) OOP od smlouvy odstoupit.      

 

 1. 5. Cena a platební podmínky  

 

  1. 5.1. Cena Služby je určena na základě ceníku Poskytovatele platného v okamžiku objednání Služby Zákazníkem s přihlédnutím k případným akčním nabídkám Poskytovatele uvedeným na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 5.2. Při objednání Služby dle čl. 3.1. OOP či opakovaném uzavření smlouvy postupem dle čl. 3.5. OOP bude Zákazníkovi odeslána výzva k platbě (zálohová faktura) do 7 dnů od zadání objednávky Zákazníkem. Po provedení úhrady dle zálohové faktury zašle Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě mající náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  1. 5.3. Na žádost může být řádný daňový doklad dle čl. 5.2. OOP zaslán Zákazníkovi též poštou na adresu uvedenou v objednávce Služeb. Poštovné a administrativní poplatek budou v takovém případě účtovány dle aktuálního ceníku Poskytovatele a provozovatele poštovních služeb.  

 

  1. 5.4. V případě, kdy platba za Službu nebyla Zákazníkem uhrazena předem na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), je splatnost daňových dokladů vystavených Poskytovatelem stanovena na 14 dnů od vystavení příslušného dokladu.  

 

  1. 5.5. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši  0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je připsání příslušné částky na účet Poskytovatele nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně Poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn využít postup dle čl. 4.3. OOP, tj. pozastavit poskytování Služeb Zákazníkovi a v případě nezjednání nápravy od Smlouvy odstoupit.  

 

  1. 5.6. Ustanovení čl. 5.1. – 5.5. OOP se neuplatní u smluv, na jejichž základě jsou Zákazníkovi Služby poskytovány bezúplatně.  

 

 1. 6. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací  

 

  1. 6.1. Zákazník je povinen pro účely zpřístupnění Služeb (zejména registraci doménového jména) předložit Poskytovateli pravdivé a úplné informace (zejména kontaktní údaje). Za tyto informace uvedené při registraci Zákazník plně odpovídá včetně všech případných odpovědnostních důsledků vzniklých uvedením nesprávných údajů.  

 

  1. 6.2. Zákazník je povinen udržovat údaje ve smyslu předchozího článku Služeb úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v klientské sekci. V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP, tj. poskytování Služeb pozastavit a v případě, že Zákazník nezjedná nápravu, od Smlouvy odstoupit.  

 

  1. 6.3. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit pravdivost poskytnutých údajů a vyžádat si od Zákazníka vyjádření nebo osvědčení o pravdivosti údajů v přiměřené lhůtě. Mezi situace, kdy jsou poskytované údaje Zákazníka ze strany Poskytovatele automaticky považovány za zavádějící, nepravdivé nebo neaktuální patří zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost doručení jakýchkoliv zpráv zasílaným Poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovaná nedostupnost Zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo nereagování Zákazníka na písemnou výzvu Poskytovatele zaslanou na uvedenou kontaktní adresu po dobu delší než 5 dnů.  

 

  1. 6.4. Poskytovatel je správcem osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávce Služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, personifikaci poskytnutých Služeb, za účelem vývoje a zlepšení Služeb, informování zákazníka o nových produktech Poskytovatele, uvedení v referencích a poskytnutí údajů nutných pro provedení Služeb třetím stranám (např. při registraci doménového jména). Zároveň bere na vědomí, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou Služeb, mohou být veřejně přístupné, například při zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jako zpracovaný výstup z databáze majitelů registrovaných domén.  

 

  1. 6.5. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 

  1. 6.6. Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě (s výjimkou osoby patřící do stejného koncernu ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smlouvy.  

 

  1. 6.7. Závazek mlčenlivosti dle předchozího článku se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištění Služeb pro Zákazníka (např. v případě registrace doménového jména). Povinnost mlčenlivosti dále nedopadá na informace vyžadované orgány činnými v trestním řízení, soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.  

 

  1. 6.8. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků.  

 

  1. 6.9. Na základě provedení objednávky bude Zákazníkovi zpřístupněno uživatelské rozhraní poskytovatele v rámci informačního systému Poskytovatele. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět správu některých technických parametrů poskytnutých Služeb a popř. objednávat Služby poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“)  

 

  1. 6.10. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.  

 

  1. 6.11. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.  

  1. 6.12. Poskytovatel může Zákazníkovi uživatelský účet pozastavit nebo zrušit v návaznosti na postup dle čl. 4.3 OOP.  

 

 1. 7. Odpovědnost za škodu  

 

  1. 7.1. Tyto OOP stanoví obecné podmínky týkající se náhrady škody mezi stranami. V podrobnostech mohou být otázky týkající se odpovědnosti za škodu upraveny ve Zvláštních podmínkách pro příslušnou Službu.  

 

  1. 7.2. Pokud není v konkrétním případě sjednáno mezi smluvními stranami jinak, je odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou porušením povinnosti při poskytování Služeb dle Smlouvy omezena do výše 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). U Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně činí maximální výše náhrady škody 100,- Kč (jedno sto korun českých). Výše uvedená omezení neplatí u škody způsobené úmyslně.  

 

  1. 7.3. V případě, kdy je Poskytovatel povinen k náhradě škody nahradí Zákazníkovi skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlý zisk. Rovněž Poskytovatel nenahradí Zákazníkovi škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku smlouvy Poskytovatel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Poskytovatel znal nebo měl znát při obvyklé péči. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služeb vzniknout, může činit maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).  

 

  1. 7.4. Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 2924 ani 2936 NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.  

 

  1. 7.5. Odpovědnost Poskytovatele za škodu při poskytování Služeb není rovněž dána:  

 

 1. a) nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené OOP, ZP nebo jinými ustanoveními Smlouvy (např. škoda vzniklá Zákazníkovi v důsledku pozastavení Služby postupem dle čl. 4.3. OOP);  

 

 1. b) při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nezákonným způsobem např. v případě využití slabých míst či chyb (o kterých Poskytovatel nemohl ani při vynaložení řádné péče vědět), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;  

 

 1. c) v případě, že Zákazníkovi v souvislosti s čerpáním Služeb vznikne povinnost hradit třetí osobě jakékoli přímé či nepřímé škody, odškodné, smluvní pokutu, odbytné, platbu za ukončení smlouvy nebo jinou platbu mající obdobnou povahu, a to i v případě, že byl Poskytovatel na tuto možnost upozorněn;  

 

 1. d) u závad a škod vzniklých v důsledku nesprávné obsluhy Služby ze strany Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.  

 

  1. 7.6. Zákazník dále bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za stav programového vybavení Zákazníka a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Zákazníka.  

 

  1. 7.7. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody způsobené nesprávným nastavením Služby nebo jakýchkoliv parametrů Služby, které byly provedeny Zákazníkem nebo třetí osobou v rozhraní uživatelského účtu Zákazníka.  

 

  1. 7.8. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Zákazníkem.  

 

  1. 7.9. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Zákazníka v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka.  

  1. 7.10. Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Zákazníkem. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Zákazník poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu, zavazuje se Zákazník tuto škodu Poskytovateli v plném rozsahu nahradit.  

 

 1. 8. Reklamace  

 

  1. 8.1. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezení nebo přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Zákazník může výpadek Služeb ohlásit telefonicky nebo emailem prostřednictvím zákaznické podpory Poskytovatele dostupné nepřetržitě 24 hodin denně. Bližší informace jsou dostupné na Webových stránkách poskytovatele.  

 

  1. 8.2. Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Zákazník sám porušením svých smluvních povinností, nebo k závadě došlo z jiných důvodů na straně Zákazníka. V takovém případě je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního ceníku Poskytovatele.  

 

  1. 8.3. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané Služby) v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace dle tohoto článku OOP se neuplatní u Služeb, které Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi bezúplatně.  

 

  1. 8.4. V případě nesprávně vystaveného daňového dokladu je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat a daňový doklad vrátit do 7 dnů ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká. Vrácení daňového dokladu však nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení případného přeplatku nebo na snížení ceny.  

 

 

 1. 9. Doručování  

 

  1. 9.1. Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně ve smyslu čl. 1.8. OOP, a to emailem, do datové schránky, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případě doručování elektronickou poštou je Zákazníkovi doručováno na emailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.  

 

  1. 9.2. Smluvní strany se dohodly, že zpráva je mezi nimi doručena:  

 

 1. a) v případě doručování elektronickou poštou nebo do datové schránky okamžikem přijetí zprávy na server příchozí pošty nebo do datové schránky;  

 

 1. b) v případě doručování prostřednictvím uživatelského účtu Zákazníka uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od vložení zprávy do uživatelského účtu Zákazníka;  

 

 1. c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a zanechání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.  

 

 1. 10. Ustanovení o ochraně spotřebitele  

 

  1. 10.1. Ustanovení článku 10.2. – 10.6. OOP se uplatní pouze v tom případě, je-li Zákazník spotřebitelem. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.  

 

  1. 10.2. Poskytovatel informuje Zákazníka o tom, že:  

 

 1. a) Smlouva včetně OOP a ZP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná;  

 

 1. b) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto OOP, kde je proces srozumitelně popsán;  

 

 1. c) Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;  

 

 1. d) Zákazník nese samostatně své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy;  

 

 1. e) Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) NOZ.  

 

 1. f) Případné spory a stížnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vyplývající z uzavřené Smlouvy je možnost řešit také mimosoudně, například za využití systému ADR dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Se stížností se může kupující obrátit na kompetentní orgán, zejména na Českou obchodní inspekci.  

 

  1. 10.3. Zákazník prohlašuje, že mu bylo před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem umožněno zkontrolovat vstupní údaje a tyto měnit až do okamžiku zadání objednávky ve smyslu § 1826 odst. 3 NOZ.  

 

  1. 10.4. Zákazník výslovně souhlasí s tím, aby Poskytovatel začal s poskytováním Služeb již ve lhůtě podle ustanovení čl. 10.5. OOP.  

 

  1. 10.5. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty í běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Zákazník však není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud lze s ohledem na povahu Služby považovat Zákazníkovi poskytnutou Službu za již splněnou ze strany Poskytovatele.  

 

  1. 10.6. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy podle předchozího článku, přičemž Poskytovatel již začal s poskytováním Služeb dle čl. 10.4. OOP, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.  

 

 1. 11. Závěrečná ustanovení  

 

  1. 11.1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je však možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.  

 

  1. 11.2. Vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

 

  1. 11.3. Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služeb změnit své OOP, ZP, ceník služby nebo jiné podmínky poskytování Služby. Změnu oznámí Poskytovatel Zákazníkovi písemně. Nesouhlasí-li Zákazník s provedenou změnou, je oprávněn vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník nedoručí Poskytovateli do 30 dnů od oznámení změny výpověď Smlouvy z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním OOP, ZP, ceníku služeb, nebo jiných podmínek poskytování Služeb. Změny a doplňky Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vyžadují písemnou formu.  

 

  1. 11.4. Je-li některé ustanovení OOP, ZP nebo jiných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.  

 

  1. 11.5. Pokud vztah související s užitím Služby zákazníkem nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se bude řídit českým právem. Příslušný k projednání případného sporu bude rozhodčí soud určený v čl. 11.6. OOP.  

 

  1. 11.6. Poskytovatel a Zákazník prohlašují, že případné vzájemné spory budou řešeny přednostně řešeny vzájemným jednáním za účelem dosažení smíru. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany se dohodly, že řízení se bude konat v českém jazyce.  

 

 

 

Zvláštní podmínky

 

 

 1. 1. Zvláštní podmínky pro webhosting  

 

  1. 1.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi služby webhostingu. Webhostingem se rozumí zejména zřízení a provoz virtuálních webových serverů na počítačové síti Internet. Provoz virtuálního serveru zahrnuje zejména zajištění uložení dat, přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, resp. HTTPS, zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, volitelný provoz služby DNS, FTP a vedení databází, vše v rozsahu, kvalitě a za podmínek dle Zákazníkem zvoleného tarifu Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy (dále a souhrnně též jako poskytnutí „Prostoru“).  

 

  1. 1.2. Pro účely těchto zvláštních podmínek pro webhosting se webhostingem resp. webhostingovými službami rozumí i tzv. sdílený webhosting s přidělenou velikostí datového prostoru na sdíleném webovém serveru a s jednou registrovanou nebo nasměrovanou doménou druhého řádu. Zákazník bere na vědomí, že výkon, funkcionalita a možnosti uživatelského nastavení sdíleného webhostingu jsou ve srovnání s webhostingem ve smyslu čl. 1.1. ZP omezené. Konkrétní rozsah, parametry a podmínky sdíleného webhostingu vychází ze Zákazníkem zvoleného tarifu sdíleného webhostingu nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy. Sdílený webhosting může být dle konkrétního tarifu poskytován Poskytovatelem Zákazníkovi i bezúplatně.  

 

  1. 1.3. Tyto zvláštní podmínky pro webhosting se uplatní bez rozdílu pro webhosting podle čl. 1.1. i čl. 1.2. ZP, pokud není u konkrétního ustanovení těchto ZP uvedeno jinak nebo z jeho povahy nevyplývá, že se má uplatnit pouze pro webhosting podle čl. 1.1. ZP, nebo pouze pro webhosting podle čl. 1.2. ZP  

 

  1. 1.4. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb webhostingu, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování Služeb. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování Služeb s dostatečným předstihem zpravidla na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 1.5. Poskytovatel garantuje kontinuální provoz webhostingových služeb s dostupností dle konkrétního tarifu sjednaného ve Smlouvě na základě nabídky na webových stránkách Poskytovatele platné v den uzavření Smlouvy. Ustanovení o garanci dostupnosti Služeb se neuplatní u tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.  

  1. 1.6. Poskytovatel zajišťuje Zákazníkovi v rámci služeb webhostingu podle čl. 1.1. ZP zálohy dat Zákazníka uložených v prostoru pro uložení dat Zákazníka, databází Zákazníka a emailů v emailové schránce, to vše za podmínek specifikovaných v podrobnostech na Webových stránkách Poskytovatele. Zákazníkovi je zpětně dostupný určitý počet záloh dle aktuálních informací uvedených na Webových stránkách poskytovatele. Počet zpětně dostupných záloh nemusí v konkrétním případě vždy dosahovat počtu uvedeného na Webových stránkách Poskytovatele, a to s ohledem na faktické okolnosti, např. krátký čas poskytování služeb webhostingu Zákazníkovi. Zákazník bere dále na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje pravidelnost záloh a aktuálnost zálohovaných dat Zákazníka. U tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP (úplatných i bezúplatných) Poskytovatel zálohy dat uložených v prostoru pro uložení dat Zákazníka, databáze ani emailů Zákazníka nezajišťuje.  

 

  1. 1.7. Garance dostupnosti dle čl. 1.5. ZP se vztahuje výhradně na výpadky či poruchy, které prokazatelně vznikly na straně Poskytovatele. Garance dostupnosti se nevztahuje na případy, kdy je poskytování Služeb Zákazníkovi pozastaveno postupem podle čl. 4.3. OOP, čl. 1.4. nebo 1.17. těchto zvláštních podmínek pro webhosting. Rovněž ustanovení čl. 7.1 – 7.7. OOP tímto není dotčeno.  

 

  1. 1.8. Pokud Poskytovatel nedodrží sjednanou úroveň dostupnosti služby webhostingu, může Zákazník nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž nebyla dodržena garantovaná dostupnost služby webhostingu uplatnit nárok na poskytnutí služby webhostingu po dobu jednoho kalendářního měsíce zdarma (o tuto dobu se prodlužuje příslušné fakturační období předplacené Zákazníkem). Žádost Zákazníka dle tohoto bodu musí být písemná, přičemž Zákazník je povinen uvést všechny skutečnosti nezbytné pro posouzení tvrzené nedostupnosti služby webhostingu, zejména uvést data a časové intervaly, v nichž byla služba webhostingu Zákazníkovi nedostupná.  Ustanovení tohoto článku se neuplatní u webhostingových služeb poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.  

 

  1. 1.9. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz e-mailových schránek v režimu tzv. "Best effort delivery" (s nejlepší snahou o doručování). Zákazník bere na vědomí, že dostupnost a spolehlivost emailové služby nelze s ohledem na její povahu garantovat. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případnou škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s provozem e-mailových služeb Poskytovatele.  

 

  1. 1.10. Poskytovatel neodpovídá za obsah zasílaných SMS, skrze systém Poskytovatele. Zodpovědnost za obsah zasílaných SMS nese v plném rozsahu Zákazník. Zákazník se také zavazuje, že nebude SMS bránu využívat za účelem zasílání SMS s nelegálním obsahem, obsahem, který bude uvádět adresáty v omyl, reklamním obsahem a nebude zasílat nevyžádané hromadné SMS (spam sms). Provoz SMS brány je poskytován v režimu "Best effort delivery"(s nejlepší snahou o doručování). Ustanovení čl. 1.9. ZP o vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu se zde užije obdobně.  

 

  1. 1.11. Poskytovatel standardně nabízí neomezený přenos dat (traffic). Poskytovatel je však oprávněn monitorovat datový tok Zákazníka a v případě, že Poskytovatel nabude dojmu, že Zákazník neomezeného datového toku zneužívá k újmě Poskytovatele nebo jiných Zákazníků nebo v případě, že datový tok Zákazníka výrazně překračuje datový tok obvyklý ve srovnatelných podmínkách u jiných Zákazníků, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP a poskytování Služeb Zákazníkovi pozastavit. V takovém případě se strany Smlouvy pokusí v dobré víře dohodnout na přiměřené výši kompenzace Poskytovateli za nadstandardní datový tok Zákazníka. Pokud se smluvní strany nedohodnou, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. U tarifů sdíleného webhostingu poskytovaných bezúplatně se nad rámec ustanovení tohoto odstavce uplatní pravidla FUP (Fair User Policy) s možností omezení rychlosti datového přenosu nebo aplikace postupu podle čl. 4.3. OOP v případě nadměrného datového toku Zákazníka.  

 

  1. 1.12. Poskytovatel nabízí prostor pro uložení dat Zákazníka v závislosti na Zákazníkem zvoleném tarifu nabízeném na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavření Smlouvy, na jejímž základě je poskytován webhosting.  

 

  1. 1.13. V případě služeb webhostingu poskytovaných formou sdíleného webhostingu za úplatu může být omezení velikosti prostoru pro uložení dat Zákazníka vycházející z konkrétního tarifu zvoleného Zákazníkem odstraněno na základě písemné žádosti Zákazníka zaslané Poskytovateli. Žádost Zákazníka podle předchozí věty musí odůvodněna, zejména z ní musí vyplývat, proč Zákazník v daném případě požaduje odstranění omezení velikosti datového prostoru. Případné schválení žádosti o odstranění omezení velikosti datového prostoru podléhá volnému uvážení ze strany Poskytovatele, přičemž Zákazník bere na vědomí, že na odstranění omezení velikosti datového prostoru neexistuje nárok. Případné odmítnutí žádosti Zákazníka nemusí Poskytovatel odůvodňovat.  Možnost Zákazníka žádat odstranění omezení velikosti pro uložení dat Zákazníka není dána u sdíleného webhostingu poskytovaného bezúplatně a webhostingu ve smyslu čl. 1.1. ZP.  

 

  1. 1.14. V případě služeb webhostingu poskytovaných formou sdíleného webhostingu se Zákazník zavazuje, že do prostoru pro uložení dat Zákazníka bude ukládat pouze taková data, která jsou nezbytná pro zajištění funkčnosti webové prezentace, data tvořící obsah webové prezentace a data, která s webovou prezentací bezprostředně souvisí a jsou z webové prezentace dostupná pro zobrazení či stažení. Poskytovatel je oprávněn odmítnout či bez předchozího upozornění smazat taková data Zákazníka, která nevyhovují podmínkám stanoveným v tomto článku. Nad rámec výše uvedených omezení je Poskytovatel oprávněn v odůvodněných případech odmítnout taková data Zákazníka, jejichž uložení v prostoru pro uložení dat Zákazníka v rámci sdíleného webhostingu by pro Poskytovatele představovalo nadměrnou zátěž pro hardware, bezpečnostní riziko, nutnost omezení poskytování služeb jinému zákazníkovi či jiné ohrožení nebo omezení ve vztahu ke službám poskytovaným Poskytovatelem.  

 

  1. 1.15. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených a uchovávaných Zákazníkem v rámci Prostoru a nahlížet do elektronické pošty Zákazníka. Tím není dotčeno oprávnění Poskytovatele podle čl. 1.17., 1.18., 1.22. a 1.26 ZP.  

 

  1. 1.16. Ustanovení předchozího článku se rovněž nevztahuje na případy, kdy má Poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo v případech, kdy je zásah či nahlížení do dat nebo elektronické pošty Zákazníka nařízeno soudem nebo orgánem veřejné moci. V případech nutných zásahů do dat Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel povinen Zákazníka o provedení zásahu bez zbytečného odkladu informovat. Poskytovatel má také právo monitorovat obsah informací ukládaných Zákazníkem v souvislosti se Službou (včetně obsahu jednotlivých databází) a dále právo monitorovat počet a datový objem zpráv elektronické pošty zasílaných v souvislosti se Službami.  

 

  1. 1.17. V případě, že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a Zákazník je na tuto vadu Poskytovatelem upozorněn, je Zákazník povinen tuto vadu neprodleně odstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručení oznámení. Není-li Zákazník schopen v této lhůtě odstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahující vadu. Nedojde-li ze strany Zákazníka k nápravě, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi, a to až do doby odstranění vady. V případě, že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), která způsobuje přetížení serveru Poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi, a to až do doby odstranění vady.  

 

  1. 1.18. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že data uložená v datovém prostoru Zákazníka budou Poskytovatelem vymazána po uplynutí tří (3) měsíců ode dne ukončení poskytování služeb webhostingu v předplaceném období, za předpokladu, že do té doby nenabude ve smyslu čl. 3.3. OOP účinnosti nová Smlouva, na jejímž základě bude Zákazníkovi poskytnuta služba webhostingu. U služeb webhostingu poskytovaných Poskytovatelem bezplatně budou data uložená v datovém prostoru Zákazníka Poskytovatelem vymazána, pokud se Zákazník po dobu více než dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců nepřihlásí do administračního rozhraní svého uživatelského účtu.  

 

  1. 1.19. Zákazník se zavazuje, že při využívání služeb webhostingu nebude:  

 1. a) využívat služby nebo používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu;  

 

 1. b) na svém Prostoru používat nefunkční skripty či jinak bránit funkcím serveru nebo je omezovat, zejména použitím skriptů nebo SQL dotazů, které nadměrně zatěžují server, nebo které by mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetí osobu;  

 

 1. c) svůj Prostor využívat k účelovému sdílení dat ve formě distribuce nelegálního obsahu jiným subjektům a to i jen formou linkování na data umístěna na jiných serverech (SW, fotografie, filmy, torrent, mp3, warez atd.);  

 

 1. d) svůj Prostor využívat pro takové aplikace, které jsou svým určením zaměřeny na účelové linkování nebo sdílení svého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně, jako i například reklamní systémy, anonymizéry, proxy servery, torrent servery atd.;  

 

 1. e) svůj prostor využívat pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu;  

 

 1. f) šířit počítačové viry a jiný škodlivý kód a za tímto účelem Zákazník podnikne veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat;  

 

 1. g) žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému Poskytovatele, než Zákazníkovi vymezeném Prostoru, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;  

 

 1. h) vytvářel jakékoliv falešné zprávy, falešné identity nebo či vytvářel snahu o proniknutí do účtu jiného Zákazníka  

 

 1. i) nebude vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala práva, oprávněné zájmy a dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.  

  1. 1.20. Zákazník je plně odpovědný za informace, materiály a jiný obsah, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím Prostoru. Zákazník se zavazuje, že nezneužije služby Poskytovatele k uchovávání, prezentaci, přenosům či jinému nakládání s materiály, informacemi a jiným obsahem, které by:  

 

 1. a) ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;  

 

 1. b) porušovaly právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;  

 

 1. c) obsahovaly pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;  

 

 1. d) porušovaly práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;  

 

 1. e) zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;  

 

 1. f) zakládaly nekalosoutěžní jednání Zákazníka ve smyslu § 44 an. ObchZ  

 

  1. 1.21. Zákazník bere na vědomí, že rovněž odkazování (linking) na obsah uvedený v čl. 1.20. ZP je zakázáno.  

 

  1. 1.22. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn (a v případě závazného rozhodnutí soudu, rozhodčího soudu či jiného orgánu povinen) odstranit informace, materiály či jiný obsah Zákazníka dle čl. 1.20. ZP., dozví-li se o jejich protiprávnosti (např. postupem dle čl. 1.15 ZP). Protiprávnost obsahu ve smyslu čl. 1.20. ZP je Poskytovatel oprávněn samostatně posoudit.  

 

  1. 1.23. Zákazník není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci služeb webhostingu rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva nebo nabízet poštovní schránky formou tzv. freemailu.  

 

  1. 1.24. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení technických podmínek služeb provedených Zákazníkem v uživatelském účtu.  

 

  1. 1.25. Není-li v konkrétním případě sjednáno mezi stranami jinak, nenese Poskytovatel odpovědnost za zálohování dat Zákazníkem.  

 

  1. 1.26. V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 1.10., 1.19., 1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytování Služby Zákazníkovi pozastavit a v případě nezjednání nápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

 

  1. 1.27. V případě porušení povinností Zákazníka dle čl. 1.10., 1.19., 1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody, která Poskytovateli porušením povinností Zákazníka vznikla, a to vedle smluvní pokuty. Škodou se zde rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Poskytovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Zákazníkem.    

 

 1. 2. Registrace doménových jmen  

 

  1. 2.1. Poskytovatel zajistí pro Zákazníka na základě jeho objednávky registraci doménového jména u příslušného subjektu oprávněného doménové jméno poskytnout. Veškeré náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí Zákazník dle aktuálního ceníku dostupného na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 2.2. Pro účely registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit Poskytovateli úplné a pravdivé informace. Za správnost a aktuálnost těchto informací uvedených v žádosti o registraci domény Zákazník plně odpovídá. Zákazník rovněž prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v případě uvedení nesprávných, klamavých nebo neaktuálních údajů se vystavuje riziku zrušení domény, a to bez jakékoliv kompenzace či náhrady škody.  

 

  1. 2.3. Poskytovatel nezaručuje, že doménové jméno, které si Zákazník zvolil pro registraci je způsobilé k registraci a dostupné. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového jména ani za něj nenese právní odpovědnost.  

 

  1. 2.4. Objednaná doména bude předána k registraci až po zaplacení příslušných poplatků dle aktuálního ceníku Poskytovatele a splnění případných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Zákazník bere na vědomí, že požadované doménové jméno nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat vyplněním objednávky. Jestliže jiný zájemce o registraci stejného doménového názvu splní dříve všechny náležitosti pro provedení registrace, nelze již doménu pro Zákazníka zaregistrovat.  

 

  1. 2.5. Registrace domény bude provedena pro Zákazníka pouze v případě, že doménové jméno je v okamžiku registrace domény volně dostupné k registraci, není žádným způsobem blokováno, rezervováno či zakázáno a příslušný registr povolí provedení registrace daného doménového jména a registraci domény potvrdí.  

 

  1. 2.6. Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené nemožností registrace doménového jména. V případě nesplnění podmínek pro provedení registrace domény je objednávka Zákazníka v části týkající se registrace doménového jména zrušena a Zákazníkovi jsou navráceny případné již uhrazené poplatky za registraci doménového jména, pokud to stav objednávky umožňuje.  

 

  1. 2.7. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě registrace doménových je obsah Smlouvy určen rovněž zvláštními pravidly určenými příslušným registrem (např. v ccTLD.cz je obsah Smlouvy určen také Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz a Pravidly alternativního řešení sporů vydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, IČO: 67985726). Zákazník prohlašuje, že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasí s ním. Zákazník rovněž tímto zmocňuje Poskytovatele, aby jménem Zákazníka vyslovil souhlas s těmito pravidly.  

 

  1. 2.8. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se okamžikem registrace stává Zákazník.  

 

  1. 2.9. Jestliže Zákazník provádí registraci a správu domén na jméno třetí osoby (držitele domény), je povinen zajistit získání souhlasu s OOP, těmito ZP a případnými dalšími podmínkami od této třetí osoby. Na vyžádání Poskytovatele je Zákazník povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménové jméno bez náhrady zrušeno.  

 

  1. 2.10. Zákazník (držitel domény) souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS systémech).  

 

  1. 2.11. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě, práv na ochranu proti nekalé soutěži, práva na ochranu osobnosti či dobré pověsti právnické osoby, autorských práv a jiných práv a právem chráněných zájmů třetích osob, kterého se Zákazník (držitel domény) dopustí registrací či užíváním doménového jména. Zákazník podáním žádosti o registraci potvrzuje, že vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované doménové jméno nebude tato práva a obecně závazné právní předpisy porušovat. V případě, že Poskytovatel vlastní činností zjistí, že registrací domény došlo nebo může dojít k porušení některého z uvedených práv nebo je na takové porušení upozorněn třetí osobou a je současně vyzván k odstranění protiprávního stavu, je Poskytovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitě zrušit nebo okamžitě učinit podle vlastního uvážení jiné vhodné opatření, aniž by tím vznikl Zákazníkovi jakýkoli finanční nebo jiný nárok vůči Poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případě oprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu Zákazníka.  

 

  1. 2.12. V případě soudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Poskytovatel na základě soudního rozhodnutí či rozhodnutí obdobné povahy znemožnit Zákazníkovi užívání domény či provést nařízené změny. V případě nařízené změny držitele na někoho jiného nemá Zákazník nárok na vrácení jakýchkoliv poplatků za nevyužití období platnosti domény. Stejně tak nemá Zákazník nárok na náhradu jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívání domény či realizací nařízených změn u domény.  

 

  1. 2.13. Poskytovatel, zpravidla, pokud mu to provozní podmínky dovolí, upozorní Zákazníka na skutečnost, že se blíží konec doby, na kterou má Zákazník registrováno doménové jméno.  Poskytovatel však neodpovídá Zákazníkovi za vznik případné škody v důsledku propadnutí doménového jména Zákazníka, a to ani v případě, že Zákazníka na blížící se expiraci doménového jména neupozornil.  

 

  1. 2.14. Pokud s registrací doménového jména neposkytuje Poskytovatel pro Zákazníka zároveň službu webhostingu, není Poskytovatel odpovědný za správné nastavení DNS záznamů.  

 

  1. 2.15. V případě porušení povinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo 2.11. ZP  je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytování Služby Zákazníkovi pozastavit a v případě nezjednání nápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je za porušení povinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo čl. 2.11. ZP rovněž oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody, která Poskytovateli porušením povinností Zákazníka vznikla, a to vedle smluvní pokuty. Škodou se zde rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil Poskytovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby Zákazníkem.    

 

 1. 3. Zvláštní podmínky pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto  

 

  1. 3.1. Službou HostShop se rozumí poskytnutí služby ve formě zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření internetového obchodu Zákazníka.  

 

  1. 3.2. Službou HostEdit se rozumí poskytnutí služby ve formě zpřístupnění on-line nástroje pro tvorbu a administraci internetových stránek Zákazníka bez nutnosti znalosti HTML.  

 

  1. 3.3. Službou HostForum se rozumí poskytnutí služby ve formě zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření a administraci diskusního fóra Zákazníka  

 

  1. 3.4. Službou HostFoto se rozumí poskytnutí služby ve formě zpřístupnění on-line nástroje pro vytvoření a administraci fotogalerie Zákazníka  

 

  1. 3.5. Služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto (dále společně též jen „doplňkové služby“) jsou produkty Poskytovatele. Poskytovatel je výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictví souvisejících s doplňkovými službami a jejich poskytováním Zákazníkovi. Poskytovateli svědčí autorská práva ke všem autorským dílům ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), které služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto zahrnují, tj. zejména k šablonám, počítačovým programům, obrázkům, audiovizuálním dílům a dalším materiálům, které jsou zahrnuty v samotné službě a poskytovány Zákazníkovi (dále souhrnně též jen „chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele“). Tím není dotčena ochrana těchto předmětů duševního vlastnictví též podle předpisů na ochranu ochranných známek, ochranu proti nekalé soutěži, know-how, obchodního tajemství aj.  

 

  1. 3.6. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi službu HostShop, HostEdit, HostForum nebo HostFoto bezplatně s tím, že úplata za poskytnutí těchto doplňkových služeb je již zahrnuta v ceně příslušného tarifu webhostingu. Ustanovení předchozí věty neplatí u tarifů sdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP. Zákazník bere na vědomí, že služba HostShop je omezena na maximální počet položek internetové obchodu podle aktuálního webhostingového tarifu Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele.  

 

  1. 3.7. V rámci doplňkových služeb může Poskytovatel poskytovat také placené (příplatkové) balíčky k příslušné doplňkové službě dle aktuální nabídky dostupné na Webových stránkách Poskytovatele. Tyto placené varianty doplňkové služby toliko rozšiřují funkcionalitu standardní bezplatné verze doplňkové služby, přičemž nemění charakter příslušné doplňkové služby a nemají vliv na aplikaci všech ustanovení těchto zvláštních podmínek pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.  

 

  1. 3.8. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi Smlouvou oprávnění (licenci) užít chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele zajišťující doplňkové služby, a to výhradně pro užití na serveru Poskytovatele, výhradně v přímé v souvislosti s využíváním webhostingových služeb a za níže uvedených podmínek (a rovněž za podmínek stanovených Smlouvou včetně OOP a ZP):  

 

 1. a) Licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele je poskytnuta jako nevýhradní, bezplatná a bez územního omezení. Rozsah licence je omezen jen na takové formy užití chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele ze strany Zákazníka, které jsou nezbytně nutné pro užití doplňkové služby Zákazníkem.  

 

 1. b) Zákazník je oprávněn chráněné předměty duševního vlastnictví Poskytovatele užít výhradně pro svou vlastní potřebu.  

 

 1. c) Zákazník nabývá licenci aktivací příslušné doplňkové služby poskytovatele. Licence je poskytnuta nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy, přičemž licence bez dalšího zaniká ukončením účinnosti Smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3.11. – 3.13. ZP ani oprávnění Poskytovatele pozastavit poskytování Služby podle čl. 4.3. OOP Zákazníkovi, kdykoliv to Smlouva (včetně OOP a ZP) dovoluje.  

 

 1. d) Zákazník nemůže oprávnění tvořící součást licence k chráněným předmětům duševního vlastnictví Poskytovatele, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Zákazník nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.  

 1. e) Zákazník není oprávněn jakkoliv zasahovat do chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele, zejména není Zákazník oprávněn provádět jakékoliv změny či zásahy do počítačových programů Poskytovatele zajišťujícího chod doplňkových služeb nebo provádět jejich dekompilaci. Zákazník není dále oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně chráněných předmětů duševního vlastnictví Poskytovatele.  

 

  1. 3.9. Práva duševního vlastnictví (zejména autorská práva) k obsahu vloženému prostřednictvím doplňkových služeb má Zákazník. Zákazník se zavazuje, že nebude kopírovat, stahovat a šířit obsah jiných Zákazníků využívajících doplňkových služeb Poskytovatele bez jejich předchozího prokazatelně uděleného souhlasu.  

 

  1. 3.10. Aktivací příslušné doplňkové služby v administračním rozhraní uživatelského účtu Zákazníka Zákazník vyslovuje souhlas těmito zvláštními podmínkami pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.  

 

  1. 3.11. Poskytovatel je oprávněn dle své vlastní úvahy poskytování doplňkových služeb ukončit, a to i bez uvedení důvodů. Pokud to poměry Poskytovatele umožní, zavazuje se Poskytovatel o plánovaném ukončení poskytování služeb informovat Zákazníka na webových stránkách Poskytovatele nejméně 14 dní před plánovaným dnem ukončení poskytování doplňkových služeb.  

 

  1. 3.12. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout doplňkové služby dle svého uvážení, obzvláště v případech, kdy by provoz doplňkových služeb poškozoval zájmy Poskytovatele, nebo třetí strany.  

 

  1. 3.13. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje dostupnost doplňkových služeb. Poskytovatel zároveň neodpovídá za ztrátu či poškození obsahu Zákazníka zveřejněného prostřednictvím doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem.  

 

  1. 3.14. Poskytovatel není odpovědný za obsah vložený Zákazníkem prostřednictvím doplňkových služeb.  

 

  1. 3.15. Zákazník bere na vědomí, že jsou mu doplňkové služby k dispozici zdarma jako součást služeb webhostingu a proto nejsou určeny pro provoz systémově a datově náročných prezentací.  

 

  1. 3.16. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi Zákazníkem a jakoukoliv třetí osobou v souvislosti s doplňkovou službou. Stejně tak Poskytovatel neodpovídá za porušení práv Zákazníkem či třetí osobou v souvislosti s doplňkovou službou. Zejména Poskytovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk Zákazníkem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi Zákazníkem a třetí osobou.  

 

  1. 3.17. Ustanovení o právech a povinnostech Zákazníka a Poskytovatele při poskytování služeb webhostingu uvedená v čl. 1.15. - 1.22. ZP a 1.24. - 1.27. ZP se uplatní v plném rozsahu i na práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele při poskytnutí doplňkových služeb Zákazníkovi. Ostatní ustanovení ZP se použijí přiměřeně.  

 

 1. 4. Zvláštní podmínky pro účast zákazníka v provizním systému společnosti savana  

 

  1. 4.1. Definice pojmů a úvodní ustanovení  

 

   1. 4.1.1. Pro účely těchto zvláštní podmínek pro účast Zákazníka v provizním systému Poskytovatele definují smluvní strany pojmy užívané dále v této části ZP následovně:  

 

 1. a) Partnerem se rozumí Zákazník Poskytovatele, který projeví vůli zúčastnit se Provizního systému společnosti savana a splňuje podmínky účasti definované níže v těchto zvláštních podmínkách;  

 

 1. b) Novým zákazníkem se rozumí osoba, která uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytování služeb na základě zprostředkování ze strany Partnera;  

 

 1. c) Smlouvou o poskytování služeb se rozumí smlouva, kterou se řídí vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem při poskytování Služeb. Podmínky smlouvy jsou tvořeny ustanoveními Obecných obchodních podmínek, Zvláštních podmínek, Ceníkem služeb Poskytovatele a v konkrétních podmínkách rovněž aktuální nabídkou na Webových stránkách Poskytovatele;  

 

 1. d) Webovými stránkami partnera se rozumí jakékoliv webové stránky provozované Partnerem splňující požadavky pro umístění Banneru nebo Odkazu;  

 

 1. e) Bannerem rozumí reklama na služby Poskytovatele ve formátu obdélníkového animovaného obrázku umístěného na Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Banner obsahuje odkaz na Webové stránky Poskytovatele, na něž je uživatel přesměrován po kliknutí na Banner. Zdrojový kód Banneru zároveň obsahuje jednoznačný identifikátor, který umožňuje Poskytovateli zjistit, zdroj přístupu uživatele na Webové stránky Poskytovatele.  

 

 1. f) Odkazem se rozumí prostý hypertextový odkaz na umístěný na Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Po kliknutí na odkaz je uživatel přesměrován na Webové stránky Poskytovatele. Zdrojový kód Odkazu zároveň obsahuje jednoznačný identifikátor, který umožňuje Poskytovateli zjistit, zdroj přístupu uživatele na Webové stránky Poskytovatele.  

 

 1. g) ostatní definice pojmů jsou shodné s definicemi pojmů obsaženými v     čl. 1.1.- 1.7. OOP.  

 

   1. 4.1.2. Poskytovatel prohlašuje, že je poskytovatelem služeb webhostingu, registrace doménových jmen, přístupu k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum a dalších souvisejících služeb.  

 

   1. 4.1.3. Partner prohlašuje, že je Zákazníkem Poskytovatele využívajícím některou ze Služeb společnosti savana dle Partnerem zvoleného placeného nebo bezúplatného tarifu na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Partnerem a Poskytovatelem.  

 

   1. 4.1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají zájem prohloubit vzájemnou spolupráci, a to v oblasti zprostředkování uzavření Smluv o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novými zákazníky. V rámci zprostředkovatelské činnosti bude Partner usilovat o získání Nových zákazníků pro Poskytovatele, a to umístěním Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera, které budou odkazovat na Webové stránky Poskytovatele. V případě, že Partner tímto způsobem přivede na Webové stránky Poskytovatele uživatele, který se stane v době stanovené níže v těchto ZP Novým zákazníkem Poskytovatele uzavřením Smlouvy o poskytování služeb s Poskytovatelem, vznikne Partnerovi za podmínek stanovených níže v těchto ZP právo na Provizi za zprostředkování uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novým zákazníkem (dále souhrnně též jen „Provizní systém společnosti savana“).  

 

   1. 4.1.5. Účelem těchto ZP je vzájemná úprava práv a povinnosti smluvní stran při realizaci vzájemné spolupráce popsané v čl. 4.1.4 ZP. Tyto ZP jsou mezi stranami chápány jako součást Smlouvy o účasti v provizním systému společnosti savana.  

 

  1. 4.2. Předmět smlouvy o účasti v provizním systému společnosti savana  

 

   1. 4.2.1. Poskytovatel se zavazuje umožnit účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a za podmínek stanovených blíže v čl. 4.3. ZP zaplatit Partnerovi provizi za zprostředkování uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novým zákazníkem (dále též jen „Provize“). Partner se naproti tomu zavazuje vyvíjet činnost směřující ke zprostředkování uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novým zákazníkem, a to splněním podmínek pro účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a zdržením se jednání popsaného v čl. 4.4.1 – 4.4.5. těchto ZP.  

 

   1. 4.2.2. Partner se může účastnit Provizního systému společnosti savana dle předchozího odstavce za splnění následujících podmínek:  

 

 1. a) Partner je sám Zákazníkem Poskytovatele na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Poskytovatelem, na jejímž základě je Partnerovi poskytována některá z placených nebo neplacených Služeb a Partner má registrovaný uživatelský účet u Poskytovatele. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že podmínkou pro využití Provizního systému společnosti savana naproti tomu není aktivní využívání Služeb ze strany Partnera, jako je například umístění webových stránek na prostoru poskytnutém Partnerovi v rámci daného webhostingového tarifu, umístění domény aj.  

 

 1. b) Partner umístí na viditelnou pozici na Webových stránkách partnera Odkaz nebo Banner, jehož zdrojový kód je pro Partnera dostupný v příslušné uživatelské sekci Webových stránek Poskytovatele. Odkaz nebo Banner bude funkční, tj. bude umožňovat přechod uživatele z Webových stránek partnera na Webové stránky Poskytovatele s tím, že pro Poskytovatele bude zjistitelné, zda daný uživatel přistoupil na Webové stránky Poskytovatele z Webových stránek partnera.  

 

 1. c) Partner bude po celou dobu účasti v Provizním systému společnosti savana dodržovat pravidla a omezení dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. těchto ZP.  

 

   1. 4.2.3. Podmínky uvedené v čl. 4.2.2. písm. a) a b) těchto ZP jsou mezi stranami sjednány jako odkládací podmínky nabytí účinnosti Smlouvy o účasti v provizním systému společnosti savana.  

 

   1. 4.2.4. Partnerovi splňujícímu podmínky účasti v Provizním systému společnosti savana vzniká právo na Provizi za podmínek stanovených v čl. 4.3. ZP.  

 

   1. 4.2.5. Partner nemá právo na náhradu jakýchkoliv dalších přímých nebo nepřímých nákladů spojených s účastí v Provizním systému savana a zprostředkováním vyjma úhrady Provize.  

  1. 4.3. Vznik práva na vyplacení provize  

 

   1. 4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že nárok Partnera splňujícího podmínky dle čl. 4.2.2. ZP na Provizi vzniká okamžikem splnění následujících podmínek:  

 

 1. a) dojde k uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, který navštívil Webové stránky Poskytovatele prostřednictvím Odkazu nebo Banneru umístěného na Webových stránkách partnera, a to v době do nejvýše 90 dní od prvního přístupu Nového zákazníka na Webové stránky Poskytovatele prostřednictvím Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera;  

 

 1. b) Novým zákazníkem nesmí být osoba spřízněná s Partnerem. Pro účely této smlouvy se za osobu spřízněnou s Partnerem považuje osoba blízká podle ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, osoba mající sídlo či žijící na stejné adrese jako Partner, osoba tvořící s Partnerem koncern dle ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, či osoba v jiném obdobném poměru k Partnerovi;  

 

 1. c) Nový zákazník zaplatí Poskytovateli úplatu za poskytování Služeb dle Smlouvy o poskytování služeb; a  

 

 1. d) uplyne doba 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, aniž by Nový zákazník v této době smlouvu jednostranně ukončil a požadoval po Poskytovateli vrácení zaplacené úplaty;  

 

   1. 4.3.2. Výše Provize, na níž vznikl za splnění podmínek dle předchozího odstavce Partnerovi nárok, je vždy určena dle aktuální nabídky Poskytovatele dostupné na Webových stránkách Poskytovatele v sekci „Provizní systém“ platné v den splnění podmínek pro vznik Provize. Aktuální informace o výši Provize uvedené na Webových stránkách Poskytovatele jsou mezi stranami považovány za součást Smlouvy o účasti v provizním systému společnosti savana.  

 

   1. 4.3.3. Poskytovatel se zavazuje Partnera informovat bez zbytečného odkladu o vzniku nároku na Provizi ve smyslu čl. 4.3.1. ZP a o její konkrétní výši stanovené podle čl. 4.3.2. ZP, a to emailem na kontaktní email Partnera uvedený při uzavírání Smlouvy o poskytování služeb mezi Partnerem a Poskytovatelem nebo prostřednictvím SMS zprávy zaslané na kontaktní telefonní číslo Partnera.  

 

   1. 4.3.4. Po vzniku nároku na Provizi bude výše provize, včetně celkové výše všech dosud nevyplacených provizí, na které vznikl Partnerovi nárok z účasti v Provizním systému společnosti savana, zobrazena v příslušné sekci uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele.  

 

   1. 4.3.5. Partner má právo na vyplacení Provize na základě žádosti o vyplacení provize zadané prostřednictvím uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele nebo na základě písemné žádosti odeslané emailem na emailovou adresu Poskytovatele nebo v listinné podobě na doručovací adresu Poskytovatele.  

 

   1. 4.3.6. K žádosti podle předchozího článku přiloží Partner, jenž je právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou fakturu znějící na částku odpovídající Partnerem požadované Provize k výplatě, která může být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí, na které vznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveň však smluvní strany sjednávají, že fakturovaná částka musí činit v každém případě nejméně 500,- Kč (slovy: pět set korun českých ) bez DPH v zákonné výši.  

 

   1. 4.3.7. Faktura podle předchozího článku má splatnost 30 dnů ode dne doručení faktury Poskytovateli. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu. Poskytovatel je oprávněn vrátit Partnerovi fakturu k přepracování, pokud nesplňuje náležitosti dle čl. 4.3.6. nebo 4.3.7. ZP. Běh splatnosti se v takovém případě přerušuje a splatnost faktury počíná běžet od začátku okamžikem opětovného doručení opravené faktury Poskytovateli.  

 

   1. 4.3.8. Partner, který je nepodnikající fyzickou osobou musí žádost dle čl. 4.3.6. ZP zaslat v listinné podobě na doručovací adresu Poskytovatele a v žádosti uvést:    

 

 1. a) identifikační číslo Partnera, které je Partnerovi přiděleno Poskytovatelem. Identifikační číslo Partnera je dle volby Poskytovatele uvedeno v v uživatelském účtu Partnera u Poskytovatele nebo zasláno Partnerovi na kontaktní email. Identifikační číslo bude zároveň použito jako variabilní symbol pro výplatu Provize;  

 

 1. b) částku odpovídající Partnerem požadované Provize k výplatě, která může být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí, na které vznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveň však smluvní strany sjednávají, že částka požadované výplaty provize musí v každém případě činit nejméně 500,- Kč (slovy: pět set korun českých );  

 

 1. c) bankovní účet, na který si Partner přeje vyplatit Provizi.  

 

   1. 4.3.9. Výplata provize je možná pouze bezhotovostním převodem na účet Partnera. Po dohodě stran je možné místo vyplacení provize, použít částku odpovídající výši provize ke snížení nejbližší splatné úhrady Partnera za Služby poskytované Partnerovi Poskytovatelem, a to započtením na cenu těchto Služeb.    

 

  1. 4.4. Další práva a povinnosti smluvních stran  

 

   1. 4.4.1. Partner bere na vědomí, že jako příjemce Služeb na základě Smlouvy o poskytování služeb je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené ve Smlouvě o poskytování služeb včetně povinností stanovených v obchodních podmínkách Poskytovatele.  

 

   1. 4.4.2. Partner se zavazuje, že Odkaz ani Banner neumístí na webových stránkách, jejichž obsah, jakékoliv jiné materiály či informace publikované na těchto webových stránkách nebo doménové jméno, na němž jsou tyto stránky přístupné:  

 

 1. a) ohrožují bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo jsou jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;  

 

 1. b) porušují právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;  

 

 1. c) obsahují pornografické materiály, násilí v jakékoli podobě či jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;  

 

 1. d) porušují práva duševního vlastnictví třetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodní firmě, patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetně práv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství, know-how aj.;  

 

 1. e) zasahují do práv na ochranu osobnosti fyzické osoby nebo dobré pověsti právnické osoby;  

 

 1. f) zakládají nekalosoutěžní jednání Partnera;  

 

 1. g) obsahují nebo šíří počítačové viry a jiný škodlivý kód;  

 

 1. h) jsou využívány pro provozování podvodných technik využívaných na síti Internet k získání citlivých údajů osob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, které mají za cíl uvést třetí osobu v omyl nebo na ní získat neoprávněnou výhodu;  

 

 1. i) jsou využívány pro činnosti, které jakýmkoli způsobem poškozují práva, oprávněné zájmy a dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.  

 

   1. 4.4.3. Partner se zavazuje jednat při účasti v Provizním systému společnosti savana čestně a poctivě, zejména nesnažit se obcházet či zneužívat pravidla Provizního systému společnosti savana k prospěchu svému nebo prospěchu třetí osoby ani se dopouštět jiného jednání, které může být ve vztahu k Poskytovateli považováno za poškozující.  

 

   1. 4.4.4. Partner se zavazuje zdržet se jakýchkoliv zásahů do zdrojového kódu Odkazu nebo Banneru.  

 

   1. 4.4.5. Partner se zavazuje, že při účasti v Provizním systému společnosti savana nebude činný na základě obdobné smlouvy rovněž pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy, tj. pro Nového zákazníka Poskytovatele, s nímž zprostředkoval uzavření Smlouvy o poskytování služeb.  

 

   1. 4.4.6. Partner souhlasí s tím, že v případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1 – 4.4.5. ZP ztrácí nárok na provizi dle čl. 4.3.1. ZP jakož i na vyplacení již připsaných provizí dle čl. 4.3.5. těchto ZP.  

 

   1. 4.4.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. ZP má Poskytovatel právo požadovat po Partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněž náhradu škody vedle smluvní pokuty.  

 

  1. 4.5. Trvání Smlouvy účasti v provizním systému Poskytovatele  

 

   1. 4.5.1. Smlouva o účasti v provizním systému společnosti savana je mezi stranami uzavřena okamžikem, kdy Partner projeví vůli účastnit se Provizního systému společnosti savana, zejména tím, že zaškrtne v příslušné uživatelské sekci Webových stránek Poskytovatele ovládací prvek potvrzující tuto skutečnost nebo projeví svoji vůli tím, že podnikne kroky směřující k účasti v Provizním systému společnosti savana dle čl. 4.2.2. písm. b) těchto ZP.    

 

   1. 4.5.2. Smlouva o účasti v provizním systému společnosti savana se mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavírá na dobu neurčitou.  

 

   1. 4.5.3. Obě smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu o účasti v provizním systému společnosti savana ukončit výpovědí doručenou druhé smluvní straně. Smlouva v takovém případě zaniká uplynutím výpovědní doby, která činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.  

 

   1. 4.5.4. Smlouva o účasti v provizním systému společnosti savana zaniká také v případě, kdy Partner přestane splňovat podmínku uvedenou v čl. 4.2.2. písm. a) ZP, tj. přestane být Zákazníkem Poskytovatele.  

 

   1. 4.5.5. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o účasti v provizním systému společnosti savana odstoupit v případě porušení jakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. – 4.4.5. ZP ze strany Partnera.  

 

V Děčíně dne 25. 3. 2014                                                         savana.cz s.r.o

 

  

Celková cena

Sazba DPH: 21% Cena k úhradě: 0,- Kč s DPH

Vyberte druh hostingu

Probíhá zpracování registrace

Kontrola vstupních dat

 

Text chyby

OK

 

Musíte potvrdit souhlas s obchodními podmínkami!

OK

Varování

Jako podnikatel musíte vyplnit kolonku IČ nebo DIČ.
Klikněte na ANO, pokud si přejete tyto údaje doplnit.
V případě, že kliknete na NE, budete evidován jako nepodnikatel.

Ano Ne

 

Kód banneru byl vložen do schránky

nyní můžete kód pomocí kláves CTRL + V vložit na své stránky

Zavřít
English Česky Dutch