Registrace do provizního systému

Přihlašovací údaje do administrace

Majitel účtu

Souhlas se zasíláním novinek a akčních nabídek

SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Souhlasím, aby mi společnost Webglobe, s.r.o.,IČO:26159708, se sídlem Vinohradská 190, 130 00 Praha 3, zápis v OR, sp.zn.:C 75587 vedená u soudu v Praze (dále jen „ Poskytovatel “), prostřednictvím elektronických prostředků zasílala obchodní sdělení , ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti a zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zejména sdělení týkající se nabídek na poskytování služeb, novinek, newsletteru, slevových akcí, a jiných obdobných sdělení Poskytovatele v rámci jím poskytovaných služeb.

Poskytovateli za účelem zasílání výše uvedených obchodních sdělení uděluji souhlas se zpracováním své e-mailové adresy a mého telefonního čísla (dále jen „ osobní údaje “). Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let od jeho udělení.

Poskytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Poskytovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zasílám obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Poskytovatele: help@savana.cz , nebo zasláním na adresu Poskytovatele:Děčín – Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502.  Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že mám zejména právo:

- požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Poskytovatel je povinen mi ji poskytnout. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

- požadovat od Poskytovatele vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Poskytovatel provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;

- se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Poskytovatele, a pokud jim Poskytovatel nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;

- žádat Poskytovatele o aktualizaci svých osobních údajů;

- na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;

- žádat Poskytovatele o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.

Poskytovatele lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:

- na adrese:Děčín - Děčín VI-Letná, Lounská 983/43, PSČ 40502,

- e-mail:help@savana.cz,

- telefon:+420 478 472 100.

Obchodní podmínky

Obchodnípodmínky společnosti Webglobe, s.r.o.

platnéod 01.01.2022

Obecnéobchodnípodmínky

 1. Definice pojmů

  1. Poskytovatelem se rozumíspolečnost Webglobe, s.r.o.,se sídlem Vinohradská190, 130 00 Praha 3, zapsanáv obchodním rejstříku vedeném soudem v Praze, v oddíle C, vložka 75587, IČO:26159708, DIČ:CZ26159708.

  1. Zákazníkem se rozumífyzickáosoba, kteráje plněsvéprávná,nebo právnickáosoba, kteréPoskytovatel poskytuje Služby (jak jsou definovány níže) na základěSmlouvy (jak je definována níže). Za svéprávnou se považuje osoba, kterádosáhla věku 18 let (pokud jižnebyla svéprávnost soudem přiznána ve smyslu ustanovení§37 zákona č. 89/2012 Sb.,občanskýzákoník, ve zněnípozdějších předpisůnebo neuzavřela manželství,čímžnabyla svéprávnost dle ustanovení§30 občanského zákoníku) a je plněsvéprávnáve smyslu občanského zákoníku (tj. svéprávnost takovéfyzickéosoby neníomezena a jejírozumováa volnívyspělost dosahuje rozumovéa volnívyspělosti věku zletiléosoby), přičemžv případě,že fyzickáosoba neníobčanem Českérepubliky, pak musíbýt plněsvéprávnáv souladu s právem státu, jehožje občanem.

  1. Obecnými obchodními podmínkami (téžjen „OOP“ ) je část těchto obchodních podmínek vymezena a označena jako „Obecnéobchodnípodmínky“. OOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu §1751 odst. 1 občanského zákoníku (dále téžjen „NOZ“). OOP jsou závaznépro každýsmluvnívztah, na jehožzákladěPoskytovatel poskytuje Službu (jak je definována níže) Zákazníkovi. OOP tvořínedílnou součást Smlouvy.

  1. Zvláštními podmínkami ( téžjen „ZP“) je část těchto obchodních podmínek vymezena a označena jako „Zvláštníobchodnípodmínky“. ZP jsou obchodními podmínkami ve smyslu §1751 odst. 1 NOZ, kterénavazujía upřesňujíOOP a v podrobnostech upravujípráva a povinnosti smluvních stran při poskytováníjednotlivékonkrétníSlužby Zákazníkovi nebo práva a povinnost smluvních stran při účasti Zákazníka v Provizním systému společnosti savana (jak je definován v ZP). V případěrozporu mezi ZP a OOP majípřednost ZP, pokud nenív ZP výslovněstanoveno jinak. ZP ke konkrétníSlužběčerpanéZákazníkem na základěSmlouvy (jak je definována níže), tvořínedílnou součást Smlouvy (jak je definována níže).

  1. Obchodními podmínkami se mána mysli tento dokument, tedy OOP a ZP. Obchodnípodmínky jsou v účinném zněnízveřejněny na Webových stránkách Poskytovatele (jak jsou definovány níže).

  1. Formulářem se mána mysli elektronickýformulářumístěnýna Webových stránkách Poskytovatele (jak jsou definovány níže). Prostřednictvím Formuláře předkládáZákazník Poskytovateli Objednávku (jak je definována níže).

  1. Objednávkou se mána mysli požadavek ze strany Zákazníka na poskytnutíurčitékonkrétníSlužby dle nabídky Poskytovatele. Zákazník v Objednávce specifikuje Službu, o jejížposkytnutímázájem a vyplnínezbytnéidentifikačnía kontaktníúdaje. Objednávku zasíláZákazník Poskytovateli prostřednictvím Formuláře.

  1. Službou se rozumíkterákoli z placených či neplacených služeb poskytovaných Poskytovatelem, zejména webhosting, registrace doménových jmen, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.

  1. Ceníkem služeb se rozumíceny jednotlivých služeb uveřejněnéna Webových stránkách Poskytovatele. Cena jednotlivých Služeb je uvedena zvlášťu konkrétníSlužby na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Smlouvou se rozumísmluvnívztah uzavřenýmezi Poskytovatelem a Zákazníkem, kterýse řídíustanoveními OOP, příslušnými ZP dle konkrétníSlužby, Ceníkem služeb a v konkrétních podmínkách rovněžaktuálnínabídkou na webových stránkách Poskytovatele (tarify, technickékonkrétníparametry jednotlivých služeb, slevovéakce),či zvláštními ujednáními mezi stranami. Odchylnáujednánístran a podmínky uvedenév aktuálnínabídce na Webových stránkách Poskytovatele majív konkrétním případěpřed obecnými ustanoveními OOP a ZP přednost. Smlouvou se mána mysli Smlouva uzavřenána dobu určitou, nebo neurčitou.

  1. Webovými stránkami Poskytovatele se rozumídomovskéstránky Poskytovatele dostupnéna adrese https://www.savana.cz.

  1. Písemnou formou (písemný,písemně) se rozumísdělenísmluvnístrany ve formělistinnénebo elektronickéa doručenéna kontaktníadresu (e-mailovou adresu) pro písemnýstyk druhésmluvnístrany nebo uvedenéna Webových stránkách Poskytovatele a přístupnéZákazníkovi prostřednictvím sítěinternet. Za Písemnou formu se považuje i vyplněníformuláře a odesláníformuláře Zákazníkem na Webových stránkách Poskytovatele nebo sděleníPoskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Spotřebitel je Zákazníkem a současněosobou dle ustanovení§419 NOZ, tedy člověk, kterýmimo rámec svépodnikatelskéčinnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povoláníuzavírásmlouvu s podnikatelem (v daném případěSmlouvu s Poskytovatelem) nebo s ním jinak jedná.

  1. Uživatelským účtem se mána mysli uživatelskérozhranízpřístupněnéZákazníkovi v systému Poskytovatele na základěZákazníkem odeslanéObjednávky a uzavřenéSmlouvy.

 1. Úvodníustanovenía předmět smlouvy

  1. Tyto OOP a ZP, spolu s Ceníkem a aktuálnínabídkou na Webových stránkách Poskytovatele účinnými v den uzavřeníSmlouvy stanovízákladnítechnické,provoznía obchodnípodmínky pro poskytováníSlužeb Poskytovatelem a současněvymezujízákladnípráva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.

  1. Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Zákazníkovi výhradněna základěSmlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za podmínek upravených v těchto OOP, ZP a konkrétnostech rovněžCeníkem služeb a zvláštními nabídkami Poskytovatele dostupnými na Webových stránkách Poskytovatele, pokud takovéjsou. SoučástíSmlouvy se rovněžstávajíi dalšípřílohy, kteréjsou takto označeny a veškerénásledněuzavřenépísemnédodatky ke Smlouvě.

  1. Na základěSmlouvy se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi Služby a Zákazník se zavazuje za poskytnutéSlužby zaplatit Poskytovateli odměnu a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost k řádnému poskytnutíSlužeb, nebo Služby.

  1. Zákazník prohlašuje,že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem OOP, ZP, Ceníku služeb a případných zvláštních podmínek uvedených na Webových stránkách Poskytovatele a výslovněpotvrzuje,že s jejich zněním souhlasí.

  1. Tyto OOP, ZP a nabídka s popisem Služby na Webových stránkách Poskytovatele se v plném rozsahu uplatníi pro Služby poskytovanéPoskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně(bezplatnétarify webhostingu, přístup k aplikacím HostShop, HostEdit, HostFoto a HostForum aj.). To neplatíu těch ustanoveníOOP nebo ZP, u nichžje výslovněuvedeno,že se pro Služby poskytovanéPoskytovatelem bezplatněneuplatnínebo u těch ustanovení,z jejichžpovahy vyplývá,že se pro Služby poskytovanébezplatněuplatnit nemohou.

 1. Vznik, zánik a trvánísmlouvy

  1. UzavřeníSmlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem předcházízpravidla objednávka některéz nabízených Služeb Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele prostřednictvím Formuláře. Vyplněním a odesláním Formuláře Poskytovateli dle předchozívěty vyjadřuje Zákazník souhlas s použitím komunikačních prostředkůna dálku při uzavíráníSmlouvy. OdesláníFormuláře se považuje za učiněníObjednávky. Před odesláním Formuláře je Zákazník povinen seznámit se s Obchodními podmínkami. Před odesláním Formuláře rovněžudělíZákazník souhlas s Obchodními podmínkami. Zákazník je povinen do Formuláře vyplnit údaje řádně,pravdivěa úplně. SoučástíFormuláře je i informace o konkrétníSlužbě,o jejížposkytnutímáZákazník zájem a jejícena dle Ceníku služeb.

  1. V návaznosti na doručeníObjednávky Poskytovateli, zašle Poskytovatel písemněna e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce výzvu k provedeníplatby ve smyslu čl. 5.2. OOP. Ke zprávězaslanéPoskytovatelem Zákazníkovi jsou připojeny rovněžtyto Obchodnípodmínky. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsáníčástky dle věty prvnítohoto článku na účet Poskytovatele. Způsob uzavřeníSmlouvy dle čl. 3.1. a 3.2. OOP nevylučuje, aby Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem byla uzavřena rovněžjakýmkoliv jiným způsobem, z něhožje patrnásouladnávůle stran směřujícík uzavřeníSmlouvy, za předpokladu,že ji smluvnístrany projevípísemně. U smluv týkajících se Služeb, kterémajíbýt Zákazníkovi poskytovány bezúplatně,je Smlouva uzavřena okamžikem doručenípísemnéakceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli.

  1. Odesláním Objednávky a uzavřením Smlouvy docházíke zřízeníUživatelského účtu. Ze svého Uživatelského účtu může Zákazník provádět správu některých technických parametrůposkytnutých Služeb a popř. objednávat Služby Poskytovatele. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledněinformacínezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušenítéto povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník neníoprávněn umožnit využíváníUživatelského účtu třetími osobami. Poskytovatel může Zákazníkovi Uživatelskýúčet pozastavit nebo zrušit v návaznosti na postup dle čl. 4.3 OOP.

  1. Poskytovatel zahájíposkytováníSlužeb ažokamžikem, kdy je na bankovníúčet Poskytovatele přijata sjednanáa identifikovatelnáplatba (na základěúdajůposkytnutých Zákazníkovi ve výzvěk provedeníplatby dle čl. 5.2. OOP) vyplývajícíze zadanéObjednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištěníSlužby Poskytovatelem nutné,aby Zákazník k Objednávce doložil dalšínáležitosti vyplývajícíze specifikace jednotlivých Služeb nebo aby Zákazník provedl nějakýúkon, případnějinéprávníjednání(například odsouhlasení), nabýváSmlouva účinnosti jedině,pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativněsplněny. PoskytováníSlužeb Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatněje zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytíúčinnosti Smlouvy.

  1. Smlouva může být mezi stranami uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Délka trváníSmlouvy na dobu určitou je v tomto případěurčena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního obdobíze strany Zákazníka dle Objednávky. V tomto případě,pokud nenív konkrétním případěmezi stranami sjednáno jinak, odpovídádoba trváníSmlouvy délce příslušného fakturačního období(zpravidla 1 rok).

  1. Smlouva na dobu určitou může být mezi stranami uzavřena i opakovaně,s tím,že za okamžik uzavřenínovéSmlouvy se považuje okamžik, kdy na základěvýzvy Poskytovatele k platběna dalšífakturačníobdobíbude na bankovníúčet Poskytovatele přijata platba na toto dalšífakturačníobdobí. Poskytovatel v případěuzavřenínovéSmlouvy na dobu určitou, na základěpostupu dle předchozívěty, nenívázán podmínkami předcházejícíSmlouvy a je oprávněn navrhnout Zákazníkovi novépodmínky. Pokud tak neučiní,máse za to,že podmínky nověuzavřenéSmlouvy jsou shodnés podmínkami Smlouvy původní.

  1. Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:

 1. písemnou dohodou smluvních stran;

 1. jednostranným odstoupením ze strany Poskytovatele v případěporušenípovinnostíZákazníka, tam kde to příslušnéustanoveníOOP, ZP nebo jinéustanoveníSmlouvy přímo umožňuje nebo pokud Zákazník neodstranil porušeníustanoveníOOP, ZP nebo jiného ustanoveníSmlouvy postupem dle čl. 4.3. OOP;

 1. u Smlouvy uzavřenéna dobu určitou uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána;

 1. u Smlouvy na dobu neurčitou téžvýpovědíjednéze smluvních stran.

  1. O odstoupeníod Smlouvy dle čl. 3.7 písm. b) OOP zašle Poskytovatel písemnévyrozuměníZákazníkovi, přičemžokamžikem odstoupeníod Smlouvy zanikápovinnost Poskytovatele poskytovat sjednanou Službu. Tím však nenídotčeno právo Poskytovatele požadovat případnou náhradu škody, smluvnípokutu, nebo zaplacenípoměrnéčásti ceny jižposkytnutéSlužby.

  1. Výpovědnídoba u Smlouvy uzavřenéna dobu neurčitou činídva (2) měsíce a počínáběžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena písemnávýpověďdruhésmluvnístraně.

 1. Pozastavenía přerušeníposkytováníslužeb

  1. Poskytovatel je oprávněn krátkodoběpřerušit, nebo omezit poskytováníSlužeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částísystémů,kterépřímo ovlivňujíposkytováníSlužeb. Je-li to možné,informuje Poskytovatel Zákazníka o prováděníuvedených činnostíči jiných činnostívedoucích k přerušeníposkytováníSlužeb s dostatečným předstihem.

  1. Konkrétnípodmínky ohledněgarance dostupnosti Služby a nárokůZákazníka v případěnedodrženípodmínek dostupnosti Služby ze strany Poskytovatele jsou závisléna parametrech Služby (odpovídajízvolenému tarifu) a jsou uvedeny na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžitépozastaveníposkytováníSlužeb Zákazníkovi v případěporušeníjakéhokoliv ustanoveníOOP nebo ZP nebo jiných podmínek Smlouvy ze strany Zákazníka (i u těch ustanovení,u nichžto neníexplicitněuvedeno), a to dle úvahy Poskytovatele i bez předchozího upozorněníZákazníka. V takovém případěPoskytovatel vyzve písemněZákazníka ke zjednánínápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálnětří(3) dnů. Pokud Zákazník porušenía jeho případnénásledky neodstraníve shora uvedenélhůtě,je Poskytovatel oprávněn postupem podle čl. 3.7. písm. b) OOP od Smlouvy odstoupit.

 1. Cena a platebnípodmínky

  1. Cena Služby je určena na základěCeníku služeb účinného v okamžiku objednáníSlužby Zákazníkem, s přihlédnutím k případným zvláštním nabídkám Poskytovatele uvedeným na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Při objednáníSlužby dle čl. 3.1. OOP či opakovaném uzavřeníSmlouvy postupem dle čl. 3.6. OOP bude Zákazníkovi odeslána výzva k platbě(zálohováfaktura) do 7 dnůod zadáníobjednávky Zákazníkem. Po provedeníúhrady dle výzvy k platbězašle Poskytovatel Zákazníkovi daňovýdoklad v elektronicképodoběmajícínáležitosti požadovanézákonem č. 235/2004 Sb.,o dani z přidanéhodnoty, ve zněnípozdějších předpisů,a zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví,ve zněnípozdějších předpisů.

  1. Na žádost může být řádnýdaňovýdoklad dle čl. 5.2. OOP zaslán Zákazníkovi téžpoštou na adresu uvedenou v objednávce Služeb. Poštovnéa administrativnípoplatek budou v takovém případěúčtovány dle účinného Ceníku služeb a provozovatele poštovních služeb.

  1. V případě,kdy platba za Službu nebyla Zákazníkem uhrazena předem na základěvýzvy k platbě(zálohovéfaktury), je splatnost daňových dokladůvystavených Poskytovatelem stanovena na 14 dnůod vystavenípříslušného dokladu.

  1. Pro případ prodleníZákazníka s úhradou ceny Služby je Zákazník povinen zaplatit smluvnípokutu ve výši 0, 1 % z dlužnéčástky denně. Dnem splněnípeněžního závazku je připsánípříslušnéčástky na účet Poskytovatele nebo den, kdy byla částka odpovídajícíceněPoskytovateli předána v případěplněnív hotovosti. V případěprodleníZákazníka s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn využít postup dle čl. 4.3. OOP, tj. pozastavit poskytováníSlužeb Zákazníkovi a v případěnezjednánínápravy od Smlouvy odstoupit.

  1. Ustanoveníčl. 5.1. –5.5. OOP se neuplatníu Smlouvy, na jejichžzákladějsou Zákazníkovi Služby poskytovány bezúplatně.

 1. Ochrana osobních údajůa důvěrných informací

  1. Zákazník je povinen pro účely zpřístupněníSlužeb (zejména registraci doménového jména) předložit Poskytovateli pravdivéa úplnéinformace (zejména kontaktníúdaje). Za tyto informace uvedenépři registraci Zákazník plněodpovídávčetněvšech případných odpovědnostních důsledkůvzniklých uvedením nesprávných údajů.

  1. Zákazník je povinen udržovat údaje ve smyslu předchozího článku Služeb úplné,aktuálnía pravdivéprostřednictvím administrace údajův klientskésekci. V případě,že uvedenéúdaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP, tj. poskytováníSlužeb pozastavit a v případě,že Zákazník nezjednánápravu, od Smlouvy odstoupit.

  1. Poskytovatel je oprávněn (nikoliv však povinen) posoudit pravdivost poskytnutých údajůa vyžádat si od Zákazníka vyjádřenínebo osvědčenío pravdivosti údajův přiměřenélhůtě. Mezi situace, kdy jsou poskytovanéúdaje Zákazníka ze strany Poskytovatele automaticky považovány za zavádějící,nepravdivénebo neaktuálnípatřízejména, nikoliv však výlučně,nemožnost doručeníjakýchkoliv zpráv zasílaným Poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovanánedostupnost Zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo nereagováníZákazníka na písemnou výzvu Poskytovatele zaslanou na uvedenou kontaktníadresu po dobu delšínež5 dnů.

  1. Smluvnístrany považujíza důvěrnéve smyslu §1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhéstraně,kterévyplývajíz uzavřenéSmlouvy, nebo kterése dozvědív souvislosti s jejím plněním. Smluvnístrany se zavazujítyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládánís těmito informacemi třetíosobě(s výjimkou osoby patřícído stejného koncernu ve smyslu §79 zákona č. 90/2012 Sb.,zákon o obchodních společnostía družstev) bez předchozího písemného souhlasu druhésmluvnístrany. Tento závazek platípo dobu tří(3) let od zániku smlouvy.

  1. Závazek mlčenlivosti dle předchozího článku se nevztahuje na informace, kteréjsou veřejnědostupné,obecněznámé,a dále na údaje, kteréje Poskytovatel nucen poskytnout třetím osobám za účelem řádného zajištěníSlužeb pro Zákazníka (např. v případěregistrace doménového jména). Povinnost mlčenlivosti dále nedopadána informace vyžadovanéorgány činnými v trestním,či správním řízení,soudy, orgány státnía jinéveřejnésprávy, auditory nebo informace nezbytnépro vedenísoudního nebo jiného řízenímezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

  1. Není-li v konkrétním případěmezi stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků. Poskytovatel prohlašuje,že je správcem osobních údajůve smyslu čl. 4 odst. 7 NAŘÍZENÍEVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajůa o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecnénařízenío ochraněosobních údajů;dále jen „Nařízení“).

  1. Poskytovatel prohlašuje a Zákazník, kterýje fyzickou osobou (dále jen „Subjekt údajů“), bere na vědomím,že od uzavřeníSmlouvy bude Poskytovatel pro účely plněníSmlouvy, ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,zpracovávat osobníúdaje Zákazníka, kterýje fyzickou osobou, a to v následujícím rozsahu:

   1. jméno a příjmení,

   2. adresa,

   3. telefonníčíslo,

   4. e-mail.

  1. Osobníúdaje budou zpracovávány automatizovaněa v elektronicképodobě. Poskytovatel neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupnízískanéosobníúdaje třetíosoběbez mého souhlasu.

  1. Poskytovatel předkládáSubjektu údajův souladu s čl. 13 odst. 1 Nařízenínásledujícíúdaje:

   1. totožnost Poskytovatele, jako správce osobních údajů:Webglobe, s.r.o.,se sídlem Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná,zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústínad Labem, v oddíle C, vložka 30815, IČO:28750659, DIČ: CZ28750659, e-mail: help@savana.cz, tel:+420 478 472 100,

   2. osobníúdaje Poskytovatel zpracovávápro účely plněníSmlouvy a v tésouvislosti identifikace Subjektu údajů,fakturace, poskytováníSlužeb, a právním základem pro zpracováníje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

   3. Poskytovatel bude zpracovávat osobníúdaje Subjektu údajůpo dobu trváníSmlouvy,

   4. Subjekt údajůje oprávněn žádat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípaděomezenízpracování,jakoži práva na přenositelnost údajů(blíže viz níže),

   5. Subjekt údajůmáprávo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů,

   6. Subjekt údajůbere na vědomí,že poskytnutíosobních údajůje zákonným požadavkem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

  1. Poskytovatel usnadňuje výkon práva Subjektůúdajůvyplývajících z Nařízení. Poskytovatel poskytuje informace o přijatých opatřeních k žádostem Subjektu údajůbez zbytečného odkladu a v každém případědo jednoho měsíce od obdrženížádost. Tuto lhůtu může Poskytovatel v případěpotřeby a s ohledem na složitost a počet žádostíprodloužit o dalšídva měsíce. Poskytovatel informuje Subjekt údajůo jakémkoliv takovém prodlouženído jednoho měsíce od obdrženížádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže Subjekt údajůpodávážádost v elektronickéformě,poskytne informace Poskytovatel v elektronickéformě,je-li to možné,pokud Subjekt údajůnepožádáo jinýzpůsob.

  1. Pokud Poskytovatel opatřeník příslušnéžádosti Subjektu údajůnepřijme, pak o této skutečnosti informuje bezodkladněSubjekt údajůa nejpozději do jednoho měsíce od přijetípříslušnéžádosti, vyrozumíSubjekt údajůo důvodech nepřijetíopatření. Subjekt údajůje v takovém případěoprávněn podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajůa podat návrh k příslušnému soudu.

  1. Veškeréinformace a úkony poskytuje a činíPoskytovatel bezplatně,vyjma případů,kdy jsou žádosti podanéSubjektem údajůzjevněbezdůvodnénebo nepřiměřené,zejména proto,že se opakují,pak je Poskytovatel oprávněn buďuložit k úhraděSubjektu údajůadministrativnípoplatek, nebo odmítnou žádosti vyhovět. Poplatek bude stanoven ve výši zohledňujícíadministrativnínáklady spojenés poskytnutím požadovaných informacínebo sdělenínebo s učiněnípožadovaných úkonů.

  1. Pokud by měl Poskytovatel důvodnépochybnosti o totožnosti Subjektu údajů,je oprávněn si od Subjektu údajůvyžádat doplněnídodatečných informacínezbytných k potvrzenítotožnosti Subjektu údajů.

  1. Jakákoli fyzickáosoba, včetněSubjektu údajů,máprávo získat od Poskytovatele potvrzení,zda osobníúdaje, kterése ho týkají,jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máprávo získat přistup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

   1. účely zpracování,

   2. kategorie dotčených osobních údajů,

   3. příjemci nebo kategorie příjemců,kterým osobníúdaje byly nebo budou zpřístupněny,

   4. plánovanádoba, po kterou budou osobníúdaje uloženy, nebo není-li ji možnéurčit, kritéria použitáke stanovenítéto doby,

   5. pokud Poskytovatel osobníúdaje zpracovává,pak máfyzickáosoba, včetněSubjektu údajůpráva jako Subjekt údajůodst. 6.9.4. a 6.9.5. OOP

   Poskytovatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za dalšíkopie je oprávněn účtovat přiměřenýpoplatek na základěadministrativních nákladů.

  1. Subjekt údajůmáprávo žádat Poskytovatele, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesnéosobníúdaje, kterése ho týkají,stejnětak, aby údaje doplnil neúplnéúdaje.

  1. Subjekt údajůmáprávo žádat Poskytovatele, aby vymazal jeho osobníúdaje. Poskytovatel je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 17 odst. 1 Nařízení.

  1. Subjekt údajůmáprávo žádat Poskytovatele, aby omezil zpracováníjeho osobních údajů. Poskytovatel je povinen tak učinit, pokud jsou splněny podmínky dle čl. 18 odst. 1 Nařízení.

  1. Subjekt údajůna přenos osobních údajůk jinému správci, a to tak,že získáúdaje od Poskytovatele ve strukturovaném, běžněpoužívaném a strojověčitelném formátu nebo máprávo, aby Poskytovatel předal osobníúdaje jinému správci osobních údajů.

  1. V případě,že by došlo k porušenízabezpečeníosobních údajůa tento případ porušeníbude mít za následek vysokériziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíPoskytovatel toto porušeníbez zbytečného odkladu Subjektu údajů.

  1. Poskytovatel rovněžzpracováválokačníúdaje (IP adresu) zařízení,kterése přihlásído systémového prostředíPoskytovatele, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradněza účelem zabezpečenía ochrany systémového prostředíPoskytovatele. Lokačníúdaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a nenížádnétřetíosoběpředáván, vyjma případů,kdy je povinen Poskytovatel povinen údaj předat z důvodu rozhodnutísoudu, orgánu veřejnémoci, nebo v případě,že mu tak ukládádonucujícíustanoveníprávního předpisu.

 1. Odpovědnost za škodu

  1. Tyto OOP stanovíobecnépodmínky týkajícíse náhrady škody mezi stranami. V podrobnostech mohou být otázky týkajícíse odpovědnosti za škodu upraveny ve ZP pro příslušnou Službu.

  1. Pokud nenív konkrétním případěsjednáno mezi smluvními stranami jinak, je odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou porušením povinnosti při poskytováníSlužeb dle Smlouvy omezena do výše 20.000,- Kč(slovy:dvacet tisíc korun českých). U Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatněčinímaximálnívýše náhrady škody 100,- Kč(jedno sto korun českých). Výše uvedenáomezeníneplatíu škody způsobenéúmyslně.

  1. V případě,kdy je Poskytovatel povinen k náhraděškody, nahradíZákazníkovi skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlýzisk. RovněžPoskytovatel nenahradíZákazníkovi škodu, ježpřevyšuje škodu, kterou v doběvzniku Smlouvy Poskytovatel jako možnýdůsledek porušenísvépovinnosti předvídal, nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, ježv uvedenédoběPoskytovatel znal nebo měl znát při obvyklépéči. Smluvnístrany konstatujís ohledem na všechny okolnosti souvisejícís uzavřením Smlouvy,že úhrnnápředvídatelnáškoda, ježby mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služeb vzniknout, může činit maximálně20.000,- Kč(slovy:dvacet tisíc korun českých).

  1. Poskytovatel neníodpovědnýza přerušeníposkytováníSlužeb v případězásahu třetích osob,či vyššímoci (zejména povodeň,požár, vichřice, válka, zemětřesení,stávka, povstáníapod.) nebo v případěporuchy na zařízenítřetích dodavatelů(zejména rozsáhlýa dlouhodobývýpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojeníatd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelněnebylo možno zabránit. nebo nebyly způsobeny nedbalostíPoskytovatele, anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostínemajícípůvod v provozu Služby. Ustanovení§2924 ani 2936 a násl. NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.

  1. Poskytovatel nenídále odpovědnýza vznik škody na straněZákazníka:

 1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovenéOOP, ZP nebo jinými ustanoveními Smlouvy (např. škoda vznikláZákazníkovi v důsledku pozastaveníSlužby postupem dle čl. 4.3. OOP);

 1. při využitínebo zneužitíSlužeb třetími osobami nezákonným způsobem např. v případěvyužitíslabých míst či chyb (o kterých Poskytovatel nemohl ani při vynaloženířádnépéče vědět), kterése mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterých jsou Služby provozovány;

 1. v případě,že Zákazníkovi v souvislosti s čerpáním Služeb vznikne povinnost hradit třetíosobějakékoli příméči nepříméškody, odškodné, smluvnípokutu, odbytné,platbu za ukončenísmlouvy nebo jinou platbu majícíobdobnou povahu, a to i v případě,že byl Poskytovatel na tuto možnost upozorněn;

 1. u závad a škod vzniklých v důsledku nesprávnéobsluhy Služby ze strany Zákazníka nebo v důsledku nedodrženíbezpečnostních standardůobvyklých při provozu Internetu.

  1. Zákazník dále bere na vědomí,že Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datovésítěZákazníka, funkčnost veřejnédatovésítě,funkčnost hardwarového vybaveníZákazníka, za stav programového vybaveníZákazníka a za případnézásahy třetích osob do programového vybaveníZákazníka.

  1. Poskytovatel rovněžneodpovídáza škody způsobenénesprávným nastavením Služby nebo jakýchkoliv parametrůSlužby, kterébyly provedeny Zákazníkem nebo třetíosobou v rozhraníUživatelského účtu Zákazníka.

  1. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením §5 zákona č. 480/2004 Sb.,o některých službách informačníspolečnosti a o změněněkterých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů,odpovědnost za obsah informacíukládaných Zákazníkem.

  1. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel neodpovídáza protiprávníjednáníZákazníka v souvislosti s porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství,obchodnífirměnebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictvíči právu na ochranu osobnosti a dobrépověsti právnickéosoby. Poskytovatel rovněžneodpovídáza případnénekalosoutěžníjednáníZákazníka.

  1. Služby jsou určeny výhradněpro jejich užitíZákazníkem. Zákazník neníoprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užitítřetím osobám. V případě,že Zákazník porušítuto povinnost a třetíosoba způsobíPoskytovateli škodu, zavazuje se Zákazník tuto škodu Poskytovateli v plném rozsahu nahradit.

 1. Reklamace

  1. Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli omezenínebo přerušeníposkytováníSlužeb nebo jinézávady na straněPoskytovatele neprodleněpo jejich zjištění. Zákazník může výpadek Služeb ohlásit telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím zákaznicképodpory Poskytovatele dostupnénepřetržitě24 hodin denně. Bližšíinformace jsou dostupnéna Webových stránkách poskytovatele.

  1. Náklady na odstraněnízávad nese Poskytovatel, s výjimkou případů,kdy závada nevznikla z důvodu na jeho straně. V takovém případěje Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstraněnízávady dle aktuálního ceníku Poskytovatele.

  1. Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na svéstraně,pokud znemožňujíZákazníkovi využívat objednanéSlužby) v přiměřenélhůtědle jejich složitosti a technickénebo administrativnínáročnosti. Lhůta pro vyřízeníreklamace dle tohoto článku OOP se neuplatníu Služeb, kteréPoskytovatel poskytuje Zákazníkovi bezúplatně.

  1. V případěnesprávněvystaveného daňového dokladu je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat a daňovýdoklad vrátit do 7 dnůode dne doručenípříslušného dokladu, jinak toto právo zaniká. Vrácenídaňového dokladu však nemáodkladnýúčinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plnévýši do termínu splatnosti. Na základěkladněvyřízenéreklamace máZákazník právo na vrácenípřípadného přeplatku nebo na sníženíceny.

 1. Doručování

  1. Není-li v konkrétním případěmezi stranami sjednáno jinak, veškerákorespondence souvisejícíse Smlouvou musíbýt druhésmluvnístranědoručena písemněve smyslu čl. 1.12. OOP, a to e-mailem, do datovéschránky, osobněnebo doporučeněprostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi může být doručováno taképrostřednictvím Uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případědoručováníelektronickou poštou je Zákazníkovi doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

  1. Smluvnístrany se dohodly,že zpráva je mezi nimi doručena:

 1. v případědoručováníelektronickou poštou nebo do datovéschránky okamžikem přijetízprávy na server příchozípošty nebo do datovéschránky;

 1. v případědoručováníprostřednictvím Uživatelského účtu Zákazníka uplynutím lhůty 10 (deseti) dnůod vloženízprávy do Uživatelského účtu Zákazníka;

 1. v případědoručováníosobněči prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;odepřením převzetízásilky, odepře-li adresát (popřípaděosoba oprávněnáza něj zásilku převzít) zásilku převzít;nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnůod uloženízásilky a zanechání výzvy adresátovi k převzetíuloženézásilky, dojde-li k uloženízásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě,že se adresát o uložení nedozvěděl.

 1. Ustanovenío ochraněspotřebitele

  1. Ustanoveníčlánku 10.2. –10.5. OOP se uplatnípouze v tom případě,je-li Zákazník Spotřebitelem.

  1. Poskytovatel informuje Spotřebitele o tom,že:

 1. Smlouva včetněOOP a ZP je archivována Poskytovatelem v elektronicképodoběa nenípřístupná;

 1. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavřeníSmlouvy jsou patrné z těchto OOP, kde je proces srozumitelněpopsán;

 1. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;

 1. Zákazník nese samostatněsvévlastnínáklady na užitíprostředkůkomunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy;

 1. Poskytovatel neníve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení§1826 písm. e) NOZ.

 1. Případnéspory a stížnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vyplývající z uzavřenéSmlouvy je možnost řešit takémimosoudně,například za využití systému ADR (alternative dispute resolution) dle „Pravidel řízenípro mimosoudnířešení spotřebitelských sporů“. Se stížnostíse může kupujícíobrátit na kompetentníorgán, zejména na Českou obchodníinspekci.

  1. Zákazník prohlašuje,že mu bylo před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem umožněno zkontrolovat vstupníúdaje a tyto měnit aždo okamžiku zadáníobjednávky ve smyslu §1826 odst. 3 NOZ.

  1. Zákazník máprávo odstoupit od Smlouvy ve lhůtěčtrnácti dnů. Lhůta podle předchozívěty běžíode dne uzavřeníSmlouvy. Odstoupeníod Smlouvy musíbýt učiněno písemně. Zákazník však neníoprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud lze s ohledem na povahu Služby považovat Zákazníkovi poskytnutou Službu za jižsplněnou ze strany Poskytovatele.

  1. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy podle předchozího článku, přičemžPoskytovatel jižzačal s poskytováním Služeb na výslovnou žádost Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednanéceny za plněníposkytnutédo okamžiku odstoupeníod Smlouvy.

 1. Závěrečnáustanovení

  1. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývajícípřecházína právnínástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinnostíZákazníka ze smlouvy na třetíosoby je však možnýpod sankcíneplatnosti Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.

  1. Vztahy neupravenévýslovnětouto smlouvou se řídízákonem č. 89/2012 Sb.,občanským zákoníkem, ve zněnípozdějších předpisů.

  1. Zákazník souhlasís tím,že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytováníSlužeb změnit svéOOP, ZP, ceník služby nebo jinépodmínky poskytováníSlužby. Změnu oznámíPoskytovatel Zákazníkovi písemně. Nesouhlasí-li Zákazník s provedenou změnou, je oprávněn vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnůod okamžiku oznámenípředmětných změn Zákazníkovi. V případě,že Zákazník nedoručíPoskytovateli do 30 dnůod oznámenízměny výpověďSmlouvy z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zněním OOP, ZP, ceníku služeb, nebo jiných podmínek poskytováníSlužeb. Změny a doplňky Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vyžadujípísemnou formu.

  1. Je-li některéustanoveníOOP, ZP nebo jiných smluvních podmínek neplatnénebo neúčinné,nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovenínastoupíustanovení,jehožsmysl se neplatnému ustanoveníco nejvíce přibližuje. Neplatnostínebo neúčinnostíjednoho ustanovenínenídotčena platnost ostatních ustanovení.

  1. Pokud vztah souvisejícís užitím Služby Zákazníkem nebo právnívztah založenýSmlouvou obsahuje mezinárodní(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,že tento vztah se bude řídit českým právem. Příslušnýk projednánípřípadného sporu bude rozhodčísoud určenýv čl. 11.6. OOP.

  1. Poskytovatel a Zákazník prohlašují,že případnévzájemnéspory budou přednostněřešeny vzájemným jednáním za účelem dosaženísmíru. Nebude-li dohoda stran možná,smluvnístrany se dohodly,že všechny spory vznikajícíz této smlouvy a v souvislosti s níbudou řešeny před obecnými soudy Českérepubliky.

Zvláštnípodmínky

Poskytovatel prohlašuje,že veškerépojmy uvedenév OPP velkým písmenem majístejný význam i v těchto ZP, pokud nenívýslovněstanoveno jinak.

 1. Zvláštnípodmínky pro webhosting

  1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Zákazníkovi Službu webhostingu. Webhostingem se rozumízejména zřízenía provoz virtuálních webových serverůna počítačovésíti Internet. Provoz virtuálního serveru zahrnuje zejména zajištěníuloženídat, přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTP, resp. HTTPS, zřízenía provoz sjednaného počtu e-mailových schránek, volitelnýprovoz služby DNS, FTP a vedenídatabází,vše v rozsahu, kvalitěa za podmínek dle Zákazníkem zvoleného tarifu Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavřeníSmlouvy (dále a souhrnnětéžjako poskytnutí„Prostoru“).

  1. Pro účely těchto ZP pro webhosting se webhostingem resp. webhostingovými službami rozumíi tzv. sdílenýwebhosting s přidělenou velikostídatového prostoru na sdíleném webovém serveru a s jednou registrovanou nebo nasměrovanou doménou druhého řádu. Zákazník bere na vědomí,že výkon, funkcionalita a možnosti uživatelského nastavenísdíleného webhostingu jsou ve srovnánís webhostingem ve smyslu čl. 1.1. ZP omezené. Konkrétnírozsah, parametry a podmínky sdíleného webhostingu vycházíze Zákazníkem zvoleného tarifu sdíleného webhostingu nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavřeníSmlouvy. Sdílenýwebhosting může být dle konkrétního tarifu poskytován Poskytovatelem Zákazníkovi i bezúplatně.

  1. Tyto zvláštnípodmínky pro webhosting se uplatníbez rozdílu pro webhosting podle čl. 1.1. i čl. 1.2. ZP, pokud neníu konkrétního ustanovenítěchto ZP uvedeno jinak nebo z jeho povahy nevyplývá,že se máuplatnit pouze pro webhosting podle čl. 1.1. ZP, nebo pouze pro webhosting podle čl. 1.2. ZP.

  1. Poskytovatel je oprávněn krátkodoběpřerušit poskytováníslužeb webhostingu, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částísystému, kterépřímo ovlivňujíposkytováníSlužeb. Je-li to možné,informuje Poskytovatel Zákazníka o prováděníuvedených činnostíči jiných činnostívedoucích k přerušeníposkytováníSlužeb s dostatečným předstihem zpravidla na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Poskytovatel garantuje kontinuálníprovoz webhostingových služeb s dostupnostídle konkrétního tarifu sjednaného ve Smlouvěna základěnabídky na Webových stránkách Poskytovatele účinnév den uzavřeníSmlouvy. Ustanovenío garanci dostupnosti Služeb se neuplatníu tarifůsdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.

  1. Poskytovatel zajišťuje Zákazníkovi v rámci Služby webhostingu podle čl. 1.1. ZP zálohy dat Zákazníka uložených v prostoru pro uloženídat Zákazníka, databázíZákazníka a e-mailův e-mailovéschránce, to vše za podmínek specifikovaných v podrobnostech na Webových stránkách Poskytovatele. Zákazníkovi je zpětnědostupnýurčitýpočet záloh dle aktuálních informacíuvedených na Webových stránkách Poskytovatele. Počet zpětnědostupných záloh nemusív konkrétním případěvždy dosahovat počtu uvedeného na Webových stránkách Poskytovatele, a to s ohledem na faktickéokolnosti, např. krátkýčas poskytováníSlužeb webhostingu Zákazníkovi. Zákazník bere dále na vědomí,že Poskytovatel nezaručuje pravidelnost záloh a aktuálnost zálohovaných dat Zákazníka. U tarifůsdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP (úplatných i bezúplatných) Poskytovatel zálohy dat uložených v prostoru pro uloženídat Zákazníka, databáze ani e-mailůZákazníka nezajišťuje.

  1. Garance dostupnosti dle čl. 1.5. ZP se vztahuje výhradněna výpadky či poruchy, kteréprokazatelněvznikly na straněPoskytovatele. Garance dostupnosti se nevztahuje na případy, kdy je poskytováníSlužeb Zákazníkovi pozastaveno postupem podle čl. 4.3. OOP,čl. 1.4. nebo 1.17. těchto zvláštních podmínek pro webhosting. Rovněžustanoveníčl. 7.1 –7.7. OOP tímto nenídotčeno.

  1. Pokud Poskytovatel nedodržísjednanou úroveňdostupnosti Služby webhostingu, může Zákazník nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němžnebyla dodržena garantovanádostupnost služby webhostingu uplatnit nárok na poskytnutíSlužby webhostingu po dobu jednoho kalendářního měsíce zdarma (o tuto dobu se prodlužuje příslušnéfakturačníobdobípředplacenéZákazníkem). Žádost Zákazníka dle tohoto bodu musíbýt písemná,přičemžZákazník je povinen uvést všechny skutečnosti nezbytnépro posouzenítvrzenénedostupnosti Služby webhostingu, zejména uvést data a časovéintervaly, v nichžbyla Služba webhostingu Zákazníkovi nedostupná. Ustanovenítohoto článku se neuplatníu webhostingových služeb poskytovaných Poskytovatelem bezúplatně.

  1. Poskytovatel se zavazuje zajistit provoz e-mailových schránek v režimu tzv. "Best effort delivery" (s nejlepšísnahou o doručování). Zákazník bere na vědomí,že dostupnost a spolehlivost e-mailovéslužby nelze s ohledem na jejípovahu garantovat. Poskytovatel rovněžneodpovídáza případnou škodu, kteráZákazníkovi vznikne v souvislosti s provozem e-mailových služeb Poskytovatele.

  1. Poskytovatel neodpovídáza obsah zasílaných SMS prostřednictvím systému Poskytovatele. Zodpovědnost za obsah zasílaných SMS nese v plném rozsahu Zákazník. Zákazník se takézavazuje,že nebude SMS bránu využívat za účelem zasíláníSMS s nelegálním obsahem, obsahem, kterýbude uvádět adresáty v omyl, reklamním obsahem a nebude zasílat nevyžádanéhromadnéSMS (spam sms). Provoz SMS brány je poskytován v režimu "Best effort delivery" (s nejlepšísnahou o doručování). Ustanoveníčl. 1.9. ZP o vyloučeníodpovědnosti Poskytovatele za škodu se zde užije obdobně.

  1. Poskytovatel standardněnabízíneomezenýpřenos dat (traffic). Poskytovatel je však oprávněn monitorovat datovýtok Zákazníka a v případě,že Poskytovatel nabude dojmu,že Zákazník neomezeného datového toku zneužívák újměPoskytovatele nebo jiných Zákazníků. nebo v případě,že datovýtok Zákazníka výrazněpřekračuje datovýtok obvyklýve srovnatelných podmínkách u jiných Zákazníků,je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.3. OOP a poskytováníSlužeb Zákazníkovi pozastavit. V takovém případěse strany Smlouvy pokusív dobrévíře dohodnout na přiměřenévýši kompenzace Poskytovateli za nadstandardnídatovýtok Zákazníka. Pokud se smluvnístrany nedohodnou, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. U tarifůsdíleného webhostingu poskytovaných bezúplatněse nad rámec ustanovenítohoto odstavce uplatnípravidla FUP (Fair User Policy) s možnostíomezenírychlosti datového přenosu nebo aplikace postupu podle čl. 4.3. OOP v případěnadměrného datového toku Zákazníka.

  1. Poskytovatel nabízíprostor pro uloženídat Zákazníka v závislosti na Zákazníkem zvoleném tarifu nabízeném na Webových stránkách Poskytovatele v den uzavřeníSmlouvy, na jejímžzákladěje poskytován webhosting.

  1. V případěSlužby webhostingu poskytovaných formou sdíleného webhostingu za úplatu může být omezenívelikosti prostoru pro uloženídat Zákazníka vycházejícíz konkrétního tarifu zvoleného Zákazníkem odstraněno na základěpísemnéžádosti Zákazníka zaslanéPoskytovateli. Žádost Zákazníka podle předchozívěty musíbýt odůvodněna, zejména z nímusívyplývat, pročZákazník v daném případěpožaduje odstraněníomezenívelikosti datového prostoru. Případnéschválenížádosti o odstraněníomezenívelikosti datového prostoru podléhávolnému uváženíze strany Poskytovatele, přičemžZákazník bere na vědomí,že na odstraněníomezenívelikosti datového prostoru neexistuje nárok. Případnéodmítnutížádosti Zákazníka nemusíPoskytovatel odůvodňovat. Možnost Zákazníka žádat odstraněníomezenívelikosti pro uloženídat Zákazníka nenídána u sdíleného webhostingu poskytovaného bezúplatněa webhostingu ve smyslu čl. 1.1. ZP.

  1. V případěSlužby webhostingu poskytovanéformou sdíleného webhostingu se Zákazník zavazuje,že do prostoru pro uloženídat Zákazníka bude ukládat pouze takovádata, kterájsou nezbytnápro zajištěnífunkčnosti webovéprezentace, data tvořícíobsah webovéprezentace a data, kterás webovou prezentacíbezprostředněsouvisía jsou z webovéprezentace dostupnápro zobrazeníči stažení. Poskytovatel je oprávněn odmítnout či bez předchozího upozorněnísmazat takovádata Zákazníka, kteránevyhovujípodmínkám stanoveným v tomto článku. Nad rámec výše uvedených omezeníje Poskytovatel oprávněn v odůvodněných případech odmítnout takovádata Zákazníka, jejichžuloženív prostoru pro uloženídat Zákazníka v rámci sdíleného webhostingu by pro Poskytovatele představovalo nadměrnou zátěžpro hardware, bezpečnostníriziko, nutnost omezeníposkytováníSlužeb jinému Zákazníkovi či jinéohroženínebo omezeníve vztahu ke Službám poskytovaným Poskytovatelem.

  1. Poskytovatel neníoprávněn zasahovat do dat vytvořených a uchovávaných Zákazníkem v rámci Prostoru a nahlížet do elektronicképošty Zákazníka. Tím nenídotčeno oprávněníPoskytovatele podle čl. 1.17.,1.18.,1.22. a 1.26 ZP.

  1. Ustanovenípředchozího článku se rovněžnevztahuje na případy, kdy máPoskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem nebo v případech, kdy je zásah či nahlíženído dat nebo elektronicképošty Zákazníka nařízeno soudem nebo orgánem veřejnémoci. V případech nutných zásahůdo dat Zákazníka podle tohoto článku je Poskytovatel povinen Zákazníka o provedenízásahu bez zbytečného odkladu informovat. Poskytovatel mátaképrávo monitorovat obsah informacíukládaných Zákazníkem v souvislosti se Službou (včetněobsahu jednotlivých databází) a dále právo monitorovat počet a datovýobjem zpráv elektronicképošty zasílaných v souvislosti se Službami.

  1. V případě,že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu) a Zákazník je na tuto vadu Poskytovatelem upozorněn, je Zákazník povinen tuto vadu neprodleněodstranit, a to nejdéle do 24 hodin od doručeníoznámení. Není-li Zákazník schopen v této lhůtěodstranit vadu, je povinen odstranit celou aplikaci obsahujícívadu. Nedojde-li ze strany Zákazníka k nápravě,je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytováníSlužby Zákazníkovi, a to aždo doby odstraněnívady. V případě,že aplikace Zákazníka, kterou provozuje v rámci Služby, vykazuje technickou vadu (např. chybu v kódu), kterázpůsobuje přetíženíserveru Poskytovatele nebo jinou abnormalitu v chodu serveru poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn ihned pozastavit poskytováníSlužby Zákazníkovi, a to aždo doby odstraněnívady.

  1. Zákazník bere na vědomía souhlasís tím,že data uloženáv datovém prostoru Zákazníka budou Poskytovatelem vymazána po uplynutítří(3) měsícůode dne ukončeníposkytováníSlužby webhostingu v předplaceném období,za předpokladu,že do tédoby nenabude ve smyslu čl. 3.6. OOP účinnosti nováSmlouva, na jejímžzákladěbude Zákazníkovi poskytnuta Služba webhostingu. U Služby webhostingu poskytovanéPoskytovatelem bezplatněbudou data uloženáv datovém prostoru Zákazníka Poskytovatelem vymazána, pokud se Zákazník po dobu více neždvanácti (12) po sobějdoucích měsícůnepřihlásído administračního rozhranísvého Uživatelského účtu.

  1. Zákazník se zavazuje,že při využíváníSlužby webhostingu nebude:

 1. využívat služby nebo používat mechanismy, nástroje, programovévybavenínebo postupy, kterémajínebo by mohly mít negativnívliv na provoz zařízeníPoskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelůinternetu;

 1. na svém Prostoru používat nefunkčnískripty či jinak bránit funkcím serveru nebo je omezovat, zejména použitím skriptůnebo SQL dotazů,kterénadměrnězatěžují server, nebo kteréby mohly jakkoli poškodit Poskytovatele či třetíosobu;

 1. svůj Prostor využívat k účelovému sdílenídat ve formědistribuce nelegálního obsahu jiným subjektům, a to i jen formou linkovánína data umístěnána jiných serverech (SW, fotografie, filmy, torrent, mp3, warez atd.);

 1. svůj Prostor využívat pro takovéaplikace, kteréjsou svým určením zaměřeny na účelovélinkovánínebo sdílenísvého vlastního obsahu na jiných serverech nebo opačně,jako i například reklamnísystémy, anonymizéry, proxy servery, torrent servery atd.;

 1. Prostor využívat pro provozovánípodvodných technik využívaných na síti Internet k získánícitlivých údajůosob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, kterémajíza cíl uvést třetíosobu v omyl nebo na nízískat neoprávněnou výhodu;

 1. šířit počítačovéviry a jinýškodlivýkód a za tímto účelem Zákazník podnikne veškeráopatření,kterálze po něm spravedlivěpožadovat;

 1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jinédatovéčásti systému Poskytovatele nežZákazníkovi vymezeném Prostoru, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavenínebo funkci systému Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;

 1. vytvářet jakékoliv falešnézprávy, falešnéidentity, nebo vytvářet snahu o proniknutído účtu jiného Zákazníka;

 1. nebude vyvíjet činnost, kteráby jakýmkoli způsobem poškozovala práva, oprávněné zájmy a dobréjméno třetích osob nebo Poskytovatele.

  1. Zákazník je odpovědnýza informace, materiály a jinýobsah, kteréuchovává,prezentuje nebo přenášíprostřednictvím Prostoru. Zákazník se zavazuje,že nezneužije Služby Poskytovatele k uchovávání,prezentaci, přenosům či jinému nakládánís materiály, informacemi a jiným obsahem, kteréby:

 1. ohrožovaly bezpečnost státu, jinýveřejnýzájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;

 1. porušovaly právnínormy směřujícík ochraněproti nenávisti k některému národu, etnickéskupině,rase, náboženství,tříděnebo jinéskupině osob nebo k omezovánípráv a svobod jejich příslušníků;

 1. obsahovaly pornografickémateriály, násilív jakékoli podoběči jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, kteréjsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či platnými mezinárodními smlouvami;

 1. porušovaly práva duševního vlastnictvítřetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodnífirmě,patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetněpráv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství,know-how aj.;

 1. zasahovaly do práv na ochranu osobnosti fyzickéosoby nebo dobrépověsti právnickéosoby;

 1. zakládaly nekalosoutěžníjednáníZákazníka ve smyslu §2976 a následující NOZ.

  1. Zákazník bere na vědomí,že rovněžodkazování(linking) na obsah uvedenýv čl. 1.20. ZP je zakázáno.

  1. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel je oprávněn (a v případězávazného rozhodnutísoudu, rozhodčího soudu či jiného orgánu povinen) odstranit informace, materiály či jinýobsah Zákazníka dle čl. 1.20. ZP, dozví-li se o jejich protiprávnosti (např. postupem dle čl. 1.15 ZP). Protiprávnost obsahu ve smyslu čl. 1.20. ZP je Poskytovatel oprávněn učinit na základěvlastního úsudku.

  1. Zákazník neníoprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci Služby webhostingu rozesílat třetím stranám nevyžádanéinformace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam"), provádět jinou činnost, kteráby třetístrany jinak obtěžovala a narušovala jejich práva, nebo nabízet poštovníschránky formou tzv. free-mailu.

  1. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel nenese odpovědnost za nastavenítechnických podmínek Služby ze strany Zákazníka v Uživatelském účtu.

  1. Není-li v konkrétním případěsjednáno mezi stranami jinak, nenese Poskytovatel odpovědnost za zálohovánídat Zákazníkem.

  1. V případěporušenípovinnostíZákazníka dle čl. 1.10.,1.19.,1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytováníSlužby Zákazníkovi pozastavit a v případěnezjednánínápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

  1. V případěporušenípovinnostíZákazníka dle čl. 1.10.,1.19.,1.20. nebo 1.23. ZP je Poskytovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacenísmluvnípokuty ve výši 5.000,- Kčza každýjednotlivýpřípad porušení. Ujednáním o smluvnípokutěnenídotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněžnáhradu škody, kteráPoskytovateli porušením povinnostíZákazníka vznikla, a to vedle smluvnípokuty. Škodou se zde rozumíjak přímáškoda, tak jakékoli nezbytněvynaloženénáklady a výlohy spojenés uplatněnípráva na náhradu škody a odstraněnízávadného stavu, kterýzneužitím služby vznikl. Za škodu je považována taképeněžitápokuta, kterou příslušnýsprávníorgán udělil Poskytovateli za porušeníprávních předpisůjako důsledek zneužitíslužby Zákazníkem.

 1. Registrace doménových jmen

  1. Poskytovatel zajistípro Zákazníka na základějeho Objednávky registraci doménového jména u příslušného subjektu oprávněného doménovéjméno poskytnout. Veškerénáklady spojenés registracídoménového jména, včetněregistračních poplatkůhradíZákazník dle účinného Ceníku služeb dostupného na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. Pro účely registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit Poskytovateli úplnéa pravdivéinformace. Za správnost,úplnost a aktuálnost těchto informacíuvedených v žádosti o registraci domény Zákazník plněodpovídá. Zákazník rovněžprohlašuje,že byl seznámen se skutečností,že v případěuvedenínesprávných, klamavých nebo neaktuálních údajůse vystavuje riziku zrušenídomény, a to bez jakékoliv kompenzace či náhrady škody.

  1. Poskytovatel neodpovídáani žádným způsobem negarantuje,že doménovéjméno, kterési Zákazník zvolil pro registraci je způsobilék registraci a dostupné. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádosti Zákazníka o registraci daného doménového jména ani za něj nenese právníodpovědnost.

  1. Objednanádoména bude předána k registraci ažpo zaplacenípříslušných poplatkůdle účinného Ceníku služeb Poskytovatele a splněnípřípadných dalších podmínek vyžadovaných Poskytovatelem či příslušným registrem pro danou TLD. Zákazník bere na vědomí,že požadovanédoménovéjméno nelze žádným způsobem zarezervovat či zablokovat odesláním Objednávky. Jestliže jinýzájemce o registraci stejného doménového názvu splnídříve všechny náležitosti pro provedeníregistrace, nelze jiždoménu pro Zákazníka zaregistrovat.

  1. Registrace domény bude provedena pro Zákazníka pouze v případě,že doménovéjméno je v okamžiku registrace domény volnědostupnék registraci, nenížádným způsobem blokováno, rezervováno či zakázáno a příslušnýregistr povolíprovedeníregistrace daného doménového jména a registraci domény potvrdí.

  1. Poskytovatel neodpovídáza případnéškody způsobenénemožnostíregistrace doménového jména. V případěnesplněnípodmínek pro provedeníregistrace domény je objednávka Zákazníka v části týkajícíse registrace doménového jména zrušena a Zákazníkovi jsou navráceny případnéjižuhrazenépoplatky za registraci doménového jména, pokud to stav Objednávky umožňuje.

  1. Zákazník bere na vědomía souhlasís tím,že v případěregistrace doménových jmen je obsah Smlouvy určen rovněžzvláštními pravidly určenými příslušným registrem (např. v ccTLD.cz je obsah Smlouvy určen takéPravidly registrace doménových jmen v ccTLD.cz a Pravidly alternativního řešenísporůvydanými zájmovým sdružením CZ.NIC, IČO:67985726). Zákazník prohlašuje,že se zněním těchto pravidel seznámil a souhlasís ním. Zákazník rovněžtímto zmocňuje Poskytovatele, aby jménem Zákazníka vyslovil souhlas s těmito pravidly.

  1. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se okamžikem registrace stáváZákazník.

  1. Jestliže Zákazník provádíregistraci a správu domén na jméno třetíosoby (držitele domény), je povinen zajistit získánísouhlasu s OOP, těmito ZP a případnými dalšími podmínkami od této třetíosoby. Na vyžádáníPoskytovatele je Zákazník povinen tento souhlas doložit, jinak může být doménovéjméno bez náhrady zrušeno.

  1. Zákazník (držitel domény) souhlasís tím,že mohou být jeho osobnídata předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedenípříslušnédomény, a že jeho osobníúdaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů(ve WHOIS systémech).

  1. Poskytovatel neodpovídáza porušenípráv k ochranným známkám, práv k obchodnífirmě,práv na ochranu proti nekalésoutěži, práva na ochranu osobnosti či dobrépověsti právnickéosoby, autorských práv a jiných práv a právem chráněných zájmůtřetích osob, kterého se Zákazník (držitel domény) dopustíregistracíči užíváním doménového jména. Zákazník podáním žádosti o registraci potvrzuje,že vyvinul veškeréúsilí,kterépo něm lze spravedlivěpožadovat, aby zajistil,že registrovanédoménovéjméno nebude tato práva a obecnězávaznéprávnípředpisy porušovat. V případě,že Poskytovatel vlastníčinnostízjistí,že registracídomény došlo nebo může dojít k porušeníněkterého z uvedených práv nebo je na takovéporušeníupozorněn třetíosobou a je současněvyzván k odstraněníprotiprávního stavu, je Poskytovatel oprávněn registraci předmětného doménového jména okamžitězrušit nebo okamžitěučinit podle vlastního uváženíjinévhodnéopatření,anižby tím vznikl Zákazníkovi jakýkoli finančnínebo jinýnárok vůči Poskytovateli. Poskytovatel je v tomto případěoprávněn nakládat s doménovým jménem bez pokynu Zákazníka.

  1. V případěsoudního (či jiného obdobného) sporu u domény může Poskytovatel na základěsoudního rozhodnutíči rozhodnutíobdobnépovahy znemožnit Zákazníkovi užívánídomény či provést nařízenézměny. V případěnařízenézměny držitele na někoho jiného nemáZákazník nárok na vráceníjakýchkoliv poplatkůza nevyužitíobdobíplatnosti domény. Stejnětak nemáZákazník nárok na náhradu jakýchkoliv případných škod způsobených omezením užívánídomény či realizacínařízených změn u domény.

  1. Poskytovatel, zpravidla, pokud mu to provoznípodmínky dovolí,upozorníZákazníka na skutečnost,že se blížíkonec doby, na kterou máZákazník registrováno doménovéjméno. Poskytovatel však neodpovídáZákazníkovi za vznik případnéškody v důsledku propadnutídoménového jména Zákazníka, a to ani v případě,že Zákazníka na blížícíse expiracídoménového jména neupozornil.

  1. Pokud s registracídoménového jména neposkytuje Poskytovatel pro Zákazníka zároveňSlužbu webhostingu, neníPoskytovatel odpovědnýza správnénastaveníDNS záznamů.

  1. V případěporušenípovinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo 2.11. ZP je Poskytovatel oprávněn využít postup v souladu s čl. 4.3. OOP a poskytováníSlužby Zákazníkovi pozastavit a v případěnezjednánínápravy postupem podle čl. 4.3. OOP je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je za porušenípovinnosti Zákazníka dle čl. 2.2. nebo čl. 2.11. ZP rovněžoprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacenísmluvnípokuty ve výši 5.000,- Kč. Ujednáním o smluvnípokutěnenídotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněžnáhradu škody v plném rozsahu, kteráPoskytovateli porušením povinnostíZákazníka vznikla, a to vedle smluvnípokuty. Škodou se zde rozumíjak přímáškoda, tak jakékoli nezbytněvynaloženénáklady a výlohy spojenés uplatněnípráva na náhradu škody a odstraněnízávadného stavu, kterýzneužitím Služby vznikl. Za škodu je považována taképeněžitápokuta, kterou příslušnýsprávníorgán udělil Poskytovateli za porušeníprávních předpisůjako důsledek zneužitíSlužby Zákazníkem.

 1. Zvláštnípodmínky pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto

  1. Službou HostShop se rozumízpřístupněníon-line nástroje pro vytvořeníinternetového obchodu Zákazníka.

  1. Službou HostEdit se rozumízpřístupněníon-line nástroje pro tvorbu a administraci internetových stránek Zákazníka bez nutnosti znalosti HTML.

  1. Službou HostForum se rozumízpřístupněníon-line nástroje pro vytvořenía administraci diskusního fóra Zákazníka.

  1. Službou HostFoto se rozumízpřístupněníon-line nástroje pro vytvořenía administraci fotogalerie Zákazníka.

  1. Služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto (dále společnětéžjen „doplňkovéslužby“) jsou produkty Poskytovatele. Poskytovatel je výhradním držitelem všech práv duševního vlastnictvísouvisejících s doplňkovými službami a jejich poskytováním Zákazníkovi. Poskytovatel prohlašuje,že je výlučným vykonavatelem majetkových práv k autorským dílům ve smyslu §2 zákona č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změněněkterých zákonů( autorskýzákon ), ve zněnípozdějších předpisů(dále jen „AZ“), kteréslužby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto zahrnují,tj. zejména k šablonám, počítačovým programům, obrázkům, audiovizuálním dílům a dalším materiálům, kteréjsou zahrnuty v konkrétnídoplňkovéslužběa poskytovány Zákazníkovi (dále souhrnnětéžjen „chráněnépředměty duševního vlastnictvíPoskytovatele“). Tím nenídotčena ochrana těchto předmětůduševního vlastnictvítéžpodle předpisůna ochranu ochranných známek, ochranu proti nekalésoutěži, know-how, obchodního tajemstvíaj.

  1. Poskytovatel poskytne Zákazníkovi službu HostShop, HostEdit, HostForum nebo HostFoto bezplatněs tím,že úplata za poskytnutítěchto doplňkových služeb je jižzahrnuta v ceněpříslušného tarifu Služby webhostingu. Ustanovenípředchozívěty neplatíu tarifůsdíleného webhostingu ve smyslu čl. 1.2. ZP. Zákazník bere na vědomí,že Služba HostShop je omezena na maximálnípočet položek internetovéobchodu podle účinného tarifu Služby webhosting Poskytovatele nabízeného na Webových stránkách Poskytovatele.

  1. V rámci doplňkových služeb může Poskytovatel poskytovat taképlacené(příplatkové) balíčky k příslušnédoplňkovéslužbědle aktuálnínabídky dostupnéna Webových stránkách Poskytovatele. Tyto placenévarianty doplňkovéslužby toliko rozšiřujífunkcionalitu standardníbezplatnéverze doplňkovéslužby, přičemžneměnícharakter příslušnédoplňkovéslužby a nemajívliv na aplikaci všech ustanovenítěchto zvláštních podmínek pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.

  1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi Smlouvou oprávnění(licenci) užít chráněnépředměty duševního vlastnictvíPoskytovatele zajišťujícídoplňkovéslužby, a to výhradněpro užitína serveru Poskytovatele, výhradněv přímév souvislosti s využíváním Služeb webhostingu a za níže uvedených podmínek (a rovněžza podmínek stanovených Smlouvou včetněOOP a ZP):

 1. Licence k chráněným předmětům duševního vlastnictvíPoskytovatele je poskytnuta jako nevýhradní,bezplatnáa bez územního omezení. Rozsah licence je omezen jen na takové formy užitíchráněných předmětůduševního vlastnictvíPoskytovatele ze strany Zákazníka, kteréjsou nezbytněnutnépro užitídoplňkovéslužby Zákazníkem.

 1. Zákazník je oprávněn chráněnépředměty duševního vlastnictví Poskytovatele užít výhradněpro svou vlastnípotřebu.

 1. Zákazník nabýválicenci aktivacípříslušnédoplňkovéslužby Poskytovatele. Licence je poskytnuta nejdéle na dobu účinnosti Smlouvy, přičemžlicence bez dalšího zanikáukončením účinnosti Smlouvy. Tím nenídotčeno ustanoveníčl. 3.11. –3.13. ZP ani oprávněníPoskytovatele pozastavit poskytováníSlužby podle čl. 4.3. OOP Zákazníkovi, kdykoliv to Smlouva (včetněOOP a ZP) dovoluje.

 1. Zákazník nemůže oprávněnítvořícísoučást licence k chráněným předmětům duševního vlastnictvíPoskytovatele, aťzcela nebo zčásti, poskytnout třetíosoběbez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele (poskytovat podlicence). Zákazník nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetíosobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 1. Zákazník neníoprávněn, jakkoliv zasahovat do chráněných předmětů duševního vlastnictvíPoskytovatele, zejména neníZákazník oprávněn provádět jakékoliv změny či zásahy do počítačových programůPoskytovatele zajišťujícího chod doplňkových služeb nebo provádět jejich dekompilaci. Zákazník nenídále oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, ježsloužík ochraně chráněných předmětůduševního vlastnictvíPoskytovatele.

  1. Zákazník se zavazuje,že nebude jakkoli neoprávněněužívat obsah chráněnýautorským právem jiných Zákazníkůvyužívajících doplňkových služeb Poskytovatele bez jejich předchozího prokazatelněuděleného souhlasu.

  1. Aktivacípříslušnédoplňkovéslužby v administračním rozhraníUživatelského účtu Zákazníka vyslovuje Zákazník souhlas s těmito zvláštními podmínkami pro služby HostShop, HostEdit, HostForum a HostFoto.

  1. Poskytovatel je oprávněn dle svévlastníúvahy poskytovánídoplňkových služeb ukončit, a to i bez uvedenídůvodů. Pokud to poměry Poskytovatele umožní,zavazuje se Poskytovatel o plánovaném ukončeníposkytováníslužeb informovat Zákazníka na webových stránkách Poskytovatele nejméně14 dnípřed plánovaným dnem ukončeníposkytovánídoplňkových služeb.

  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout doplňkovéslužby dle svého uvážení,obzvláštěv případech, kdy by provoz doplňkových služeb poškozoval zájmy Poskytovatele, nebo třetístrany.

  1. Zákazník bere na vědomí,že Poskytovatel nezaručuje dostupnost doplňkových služeb. Poskytovatel zároveňneodpovídáza ztrátu či poškozeníobsahu Zákazníka zveřejněného prostřednictvím doplňkových služeb poskytovaných Poskytovatelem.

  1. Poskytovatel neníodpovědnýza obsah vloženýZákazníkem prostřednictvím doplňkových služeb.

  1. Zákazník bere na vědomí,že jsou mu doplňkovéslužby k dispozici zdarma jako součást Služby webhostingu, a proto nejsou určeny pro provoz systémověa datověnáročných prezentací.

  1. Poskytovatel neodpovídáza jakékoliv ujednánímezi Zákazníkem a jakoukoliv třetíosobou v souvislosti s doplňkovou službou. Stejnětak Poskytovatel neodpovídáza porušenípráv třetích osob Zákazníkem či osobou, kteréZákazník umožnil užít doplňkovou službu, v souvislosti s doplňkovou službou. Zejména Poskytovatel neodpovídáza dodání,uhrazení,ztrátu či poškozenívýrobků,za poskytnutíslužeb a záruk Zákazníkem, za úhradu ceny za poskytnutézbožíči služby ani za jinépodobnéujednánímezi Zákazníkem a třetíosobou.

  1. Ustanovenío právech a povinnostech Zákazníka a Poskytovatele při poskytováníSlužby webhostingu uvedenáv čl. 1.15. - 1.22. ZP a 1.24. - 1.27. ZP se uplatnív plném rozsahu i na práva a povinnosti Zákazníka a Poskytovatele při poskytnutídoplňkových služeb Zákazníkovi. OstatníustanoveníZP se použijípřiměřeně.

 1. Zvláštnípodmínky pro účast Zákazníka v Provizním systému společnosti savana

  1. Definice pojmůa úvodníustanovení

   1. Pro účely těchto zvláštnípodmínek pro účast Zákazníka v Provizním systému společnosti savana definujísmluvnístrany pojmy užívanédále v této části ZP následovně:

 1. Partnerem se rozumíZákazník Poskytovatele, kterýprojevívůli zúčastnit se Provizního systému společnosti savana a splňuje podmínky účasti definovanéníže v těchto ZP;

 1. Novým zákazníkem se rozumíosoba, kterána základěčinnosti (jak je specifikována níže) Partnera uzavře s Poskytovatelem Smlouvu o poskytováníněkteréze Služeb;

 1. Webovými stránkami partnera se rozumíjakékoliv webovéstránky provozovanéPartnerem splňujícípožadavky pro umístěníBanneru nebo Odkazu (jak jsou definovány níže);

 1. Bannerem rozumíreklama na Služby Poskytovatele ve formátu obdélníkového animovaného obrázku umístěného na Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Banner obsahuje odkaz na Webovéstránky Poskytovatele, na něžje potencionálníNový zákazník přesměrován po kliknutína Banner. Zdrojovýkód Banneru zároveň obsahuje jednoznačnýidentifikátor, kterýumožňuje Poskytovateli ověřit zdroj přístupu potencionálního Nového zákazníka na Webovéstránky Poskytovatele;

 1. Odkazem se rozumíprostýhypertextovýodkaz umístěnýna Webových stránkách partnera ve formátu definovaném Poskytovatelem. Po kliknutína odkaz je potencionálníNovýzákazník přesměrován na Webovéstránky Poskytovatele. Zdrojovýkód Odkazu zároveň obsahuje jednoznačnýidentifikátor, kterýumožňuje Poskytovateli zjistit, zdroj přístupu potencionálního Nového zákazníka na Webovéstránky Poskytovatele;

 1. Provizí se mána mysli odměna Partnera uhrazenáPoskytovatelem za zprostředkováníNového zákazníka.

 1. Definovanépojmy uvedenév čl. 1 OOP majístejnývýznam i v těchto ZP, pokud není výslovněstanoveno jinak.

   1. Poskytovatel prohlašuje,že je provozovatelem Služeb a doplňkových služeb.

   1. Partner prohlašuje,že je Zákazníkem Poskytovatele na základěSmlouvy.

   1. Smluvnístrany shodněprohlašují,že majízájem rozšířit stávající vzájemnou spolupráci na základěSmlouvy, a to v oblasti zprostředkováníuzavření Smluv mezi Poskytovatelem a Novými zákazníky. V rámci zprostředkovatelskéčinnosti bude Partner usilovat o získáníNových zákazníkůpro Poskytovatele, a to umístěním Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera, kterébudou odkazovat na Webovéstránky Poskytovatele. V případě,že Partner zajistíčinnostídle předchozí věty, aby se třetíosoba stala Novým zákazníkem, vznikne Partnerovi za podmínek stanovených níže v těchto ZP právo na Provizi (dále souhrnnětéžjen „Proviznísystém společnosti savana“).

   1. Účelem těchto ZP je vzájemnáúprava práv a povinnosti smluvních stran při realizaci vzájemnéspolupráce popsanév čl. 4.1.4 ZP. Tyto ZP jsou mezi stranami chápány jako součást Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

  1. Předmět smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana

   1. Poskytovatel se zavazuje umožnit účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a za podmínek stanovených blíže v čl. 4.3. ZP zaplatit Partnerovi Provizi. Partner se zavazuje vyvíjet činnost směřujícík tomu, aby Poskytovatel a Novýzákazník uzavřeli Smlouvu, a to splněním podmínek pro účast Partnera v Provizním systému společnosti savana a zdržením se jednánípopsaného v čl. 4.4.1 –4.4.5. těchto ZP.

   1. Partner se může účastnit Provizního systému společnosti savana dle předchozího odstavce za splněnínásledujících podmínek:

 1. Partner je sám Zákazníkem Poskytovatele na základěSmlouvy na jejímžzákladě je Partnerovi poskytována některáze Služeb a Partner máregistrovanýUživatelský účet u Poskytovatele. Pro vyloučenípřípadných pochybnostísmluvnístrany sjednávají,že podmínkou pro využitíProvizního systému společnosti savana naproti tomu neníaktivnívyužíváníSlužeb ze strany Partnera, jako je například umístěníwebových stránek na prostoru poskytnutém Partnerovi v rámci daného webhostingového tarifu, umístěnídomény aj.;

 1. Partner umístína viditelnou pozici na Webových stránkách partnera Odkaz nebo Banner, jehož zdrojovýkód je pro Partnera dostupnýv příslušnéuživatelskésekci Webových stránek Poskytovatele. Odkaz nebo Banner bude funkční,tj. bude umožňovat přechod uživatele z Webových stránek partnera na Webovéstránky Poskytovatele s tím,že pro Poskytovatele bude zjistitelné,zda danýuživatel přistoupil na Webovéstránky Poskytovatele z Webových stránek partnera;

 1. Partner bude po celou dobu účasti v Provizním systému společnosti savana dodržovat pravidla a omezenídle čl. 4.4.1. –4.4.5. těchto ZP.

   1. Podmínky uvedenév čl. 4.2.2. písm. a) a b) těchto ZP jsou mezi stranami sjednány jako odkládací podmínky nabytíúčinnosti Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

   1. Partnerovi splňujícímu podmínky účasti v Provizním systému společnosti savana vznikáprávo na Provizi za podmínek stanovených v čl. 4.3. ZP.

   1. Partner nemáprávo na náhradu jakýchkoliv dalších přímých nebo nepřímých nákladůspojených s účastív Provizním systému společnosti savana a zprostředkováním vyjma úhrady Provize.

  1. Vznik práva na zaplaceníProvize

   1. Smluvnístrany se dohodly,že nárok Partnera splňujícího podmínky dle čl. 4.2.2. ZP na Provizi vznikáokamžikem splněnínásledujících podmínek:

 1. Dojde k uzavřeníSmlouvy mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, kterýnavštívil Webovéstránky Poskytovatele prostřednictvím Odkazu nebo Banneru umístěného na Webových stránkách partnera, a to v dobědo nejvýše 90 dníod prvního přístupu Nového zákazníka na Webovéstránky Poskytovatele prostřednictvím Banneru nebo Odkazu na Webových stránkách partnera;

 1. Novým zákazníkem nesmíbýt osoba spřízněnás Partnerem. Pro účely Smlouvy se za osobu spřízněnou s Partnerem považuje osoba blízkápodle ust. §22 občanského zákoníku, osoba majícísídlo či žijícína stejné adrese jako Partner, osoba tvořícís Partnerem koncern dle ust. §79 zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních společnostech a družstvech, nesmíbýt členem Partnera, mít majetkovou účast v Partnerovi, být zákonným, nebo smluvním zástupcem Partnera,či být v jiném obdobném poměru k Partnerovi;

 1. Novýzákazník zaplatíPoskytovateli úplatu za poskytováníSlužeb dle Smlouvy;

 1. Uplyne doba 30 dnůode dne uzavřeníSmlouvy mezi Poskytovatelem a Novým Zákazníkem, aniž by Novýzákazník v této doběsmlouvu jednostranněukončil a požadoval po Poskytovateli vrácenízaplacenéúplaty.

   1. Výše Provize, na nížvznikl za splněnípodmínek dle předchozího odstavce Partnerovi nárok, je vždy určena dle aktuálnínabídky Poskytovatele dostupnéna Webových stránkách Poskytovatele v sekci „Proviznísystém“účinném v den splněnípodmínek pro vznik nároku na zaplaceníProvize. Aktuálníinformace o výši Provize uvedenéna Webových stránkách Poskytovatele jsou mezi stranami považovány za součást Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana.

   1. Poskytovatel se zavazuje Partnera informovat bez zbytečného odkladu o vzniku nároku na Provizi ve smyslu čl. 4.3.1. ZP a o jejíkonkrétnívýši stanovenépodle čl. 4.3.2. ZP, a to e-mailem na kontaktníe-mail Partnera uvedenýpři uzavíráníSmlouvy mezi Partnerem a Poskytovatelem nebo prostřednictvím SMS zprávy zaslanéna kontaktnítelefonníčíslo Partnera.

   1. Po vzniku nároku na Provizi bude výše Provize, včetněcelkovévýše všech dosud nevyplacených Provizí,na kterévznikl Partnerovi nárok z účasti v Provizním systému společnosti savana, zobrazena v příslušnésekci Uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele.

   1. Partner máprávo na vyplaceníProvize na základěžádosti o vyplaceníprovize zadané prostřednictvím Uživatelského účtu Partnera u Poskytovatele nebo na základě písemnéžádosti odeslanée-mailem na e-mailovou adresu Poskytovatele nebo v listinné podoběna doručovacíadresu Poskytovatele.

   1. K žádosti podle předchozího článku přiložíPartner, jenžje právnickou osobou nebo podnikajícífyzickou osobou fakturu znějícína částku odpovídající Partnerem požadovanéProvize k výplatě,kterámůže být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí,na kterévznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveňvšak smluvnístrany sjednávají,že fakturovaná částka musíčinit v každém případěnejméně500,- Kč (slovy:pět set korun českých) bez DPH v zákonnévýši.

   1. Faktura podle předchozího článku másplatnost 30 dnůode dne doručenífaktury Poskytovateli. Faktura musímít veškerénáležitosti daňového dokladu. Poskytovatel je oprávněn vrátit Partnerovi fakturu k přepracování,pokud nesplňuje náležitosti dle čl. 4.3.6. nebo 4.3.7. ZP. Běh splatnosti se v takovém případěpřerušuje a splatnost faktury počínáběžet od začátku okamžikem opětovného doručeníopravenéfaktury Poskytovateli.

   1. Partner, kterýje nepodnikajícífyzickou osobou, musížádost dle čl. 4.3.6. ZP zaslat v listinnépodoběna doručovacíadresu Poskytovatele a v žádosti uvést:

 1. identifikačníčíslo Partnera, kteréje Partnerovi přiděleno Poskytovatelem. Identifikační číslo Partnera je dle volby Poskytovatele uvedeno v v Uživatelském účtu Partnera u Poskytovatele nebo zasláno Partnerovi na kontaktníe-mail. Identifikačníčíslo bude zároveň použito jako variabilnísymbol pro výplatu Provize;

 1. částku odpovídajícíPartnerem požadovanéProvize k výplatě,kterámůže být nejvýše rovna součtu všech dosud nevyplacených Provizí,na kterévznikl Partnerovi nárok podle čl. 4.3.1. ZP. Zároveňvšak smluvnístrany sjednávají, že částka požadovanévýplaty provize musív každém případě činit nejméně500,- Kč(slovy:pět set korun českých);

 1. bankovníúčet, na kterýsi Partner přeje vyplatit Provizi.

   1. Výplata provize je možnápouze bezhotovostním převodem na účet Partnera. Po dohodě stran je možnémísto vyplaceníprovize, použít částku odpovídající výši Provize ke sníženínejbližšísplatnéúhrady Partnera za Služby poskytovanéPartnerovi Poskytovatelem, a to započtením na cenu těchto Služeb.

  1. Dalšípráva a povinnosti smluvních stran

   1. Partner bere na vědomí,že jako příjemce Služeb na základěSmlouvy je povinen dodržovat veškerépovinnosti stanovenéve Smlouvěvčetněpovinnostístanovených v Obchodních podmínkách Poskytovatele.

   1. Partner se zavazuje,že Odkaz ani Banner neumístína webových stránkách, jejichžobsah, jakékoliv jinémateriály či informace publikovanéna těchto webových stránkách nebo doménovéjméno, na němžjsou tyto stránky přístupné:

 1. ohrožujíbezpečnost státu, jinýveřejnýzájem nebo jsou jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo dobrými mravy;

 1. porušujíprávnínormy směřujícík ochraněproti nenávisti k některému národu, etnickéskupině,rase, náboženství,tříděnebo jinéskupině osob nebo k omezovánípráv a svobod jejich příslušníků;

 1. obsahujípornografickémateriály, násilív jakékoli podoběči jakékoliv jiné informace, materiály či obsah, kteréjsou v rozporu s dobrými mravy, se zákonem, právem EU či mezinárodními smlouvami, kterými je Českárepublika vázána;

 1. porušujípráva duševního vlastnictvítřetích osob, zejména práva k ochranným známkám, obchodnífirmě,patentům, užitným vzorům, práva k autorským dílům včetněpráv souvisejících s autorským právem, práva k obchodnímu tajemství,know-how aj.;

 1. zasahujído práv na ochranu osobnosti fyzickéosoby nebo dobrépověsti právnickéosoby;

 1. zakládajínekalosoutěžníjednáníPartnera;

 1. obsahujínebo šířípočítačovéviry a jinýškodlivýkód;

 1. jsou využívány pro provozovánípodvodných technik využívaných na síti Internet k získánícitlivých údajůosob (např. phishing) ani jiných obdobných aktivit, kterémajíza cíl uvést třetíosobu v omyl nebo na nízískat neoprávněnou výhodu;

 1. jsou využívány pro činnosti, kteréjakýmkoli způsobem poškozujípráva, oprávněnézájmy a dobréjméno třetích osob nebo Poskytovatele.

   1. Partner se zavazuje jednat při účasti v Provizním systému společnosti savana čestně a poctivě,zejména nesnažit se obcházet či zneužívat pravidla Provizního systému společnosti savana k prospěchu svému nebo prospěchu třetíosoby ani se dopouštět jiného jednání,kterémůže být ve vztahu k Poskytovateli považováno za poškozující.

   1. Partner se zavazuje zdržet se jakýchkoliv zásahůdo zdrojového kódu Odkazu nebo Banneru.

   1. Partner se zavazuje,že při účasti v Provizním systému společnosti savana nebude činný na základěobdobnésmlouvy rovněžpro druhou stranu zprostředkovávanésmlouvy, tj. pro Nového zákazníka Poskytovatele, s nímžzprostředkoval uzavření Smlouvy.

   1. Partner souhlasís tím,že v případěporušeníjakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1 –4.4.5. ZP ztrácínárok na provizi dle čl. 4.3.1. ZP jakoži na vyplacení jižpřipsaných provizídle čl. 4.3.5. těchto ZP.

   1. V případěporušeníjakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. –4.4.5. ZP máPoskytovatel právo požadovat po Partnerovi zaplacenísmluvnípokuty ve výši 5000,- Kčza každýjednotlivýpřípad porušení. Tím nenídotčeno právo Poskytovatele požadovat rovněžnáhradu škody v plnévýši vedle smluvní pokuty.

  1. TrváníSmlouvy účasti v Provizním systému společnosti savana

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana je mezi stranami uzavřena okamžikem, kdy Partner projevívůli účastnit se Provizního systému společnosti savana, zejména tím,že zaškrtne v příslušnéuživatelskésekci Webových stránek Poskytovatele ovládacíprvek potvrzujícítuto skutečnost nebo projeví svoji vůli tím,že podnikne kroky směřujícík účasti v Provizním systému společnosti savana dle čl. 4.2.2. písm. b) těchto ZP.

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana se mezi Poskytovatelem a Partnerem uzavírá na dobu neurčitou.

   1. Oběsmluvnístrany jsou oprávněny Smlouvu o účasti v Provizním systému společnosti savana ukončit výpovědídoručenou druhésmluvnístraně. Smlouva v takovém případězanikáuplynutím výpovědnídoby, kteráčiní1 měsíc a počínáběžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

   1. Smlouva o účasti v Provizním systému společnosti savana zanikátakév případě, kdy Partner přestane splňovat podmínku uvedenou v čl. 4.2.2. písm. a) ZP, tj. přestane být Zákazníkem Poskytovatele.

   1. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy o účasti v Provizním systému společnosti savana odstoupit v případěporušeníjakékoliv povinnosti dle čl. 4.4.1. –4.4.5. ZP ze strany Partnera.

V Děčínědne 01.01.2022 Webglobe, s.r.o.

Probíhá zpracování registrace

Kontrola vstupních dat

Text chyby

OK

Musíte potvrdit souhlas s obchodními podmínkami!

OK
English Česky Dutch